PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 45

9) BIDANG SENI MUZIK

Dunia Arab mentakrifkan muzik sebagai handasah al-sawt atau seni bunyi secara estetik (al-Faruqi 1992: 463).  Ringkasnya, muzik adalah suatu kesenian yang dipengaruhi oleh pengawalan atau pengurusan bunyi. Muzik diakui sebagai satu seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu.