PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 48

Sumbangan Dunia Islam Terhadap Muzik

iii)Ibn Sina (980-1037M/370-428H)

Sumbangan Ibn Sina dalam bidang muzik juga amat dikagumi. Terdapat dua buah karya beliau yang terkenal menyentuh tentang muzik, iaitu: al-Shifa dan al-Najat.