PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 57

RUJUKAN

Ab. Rahman Omar. 1995.  “Fizik Menurut Perspektif Islam”, dalam Sulaiman Nordin, ed., Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ab. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mat Zin. 1995. Tamadun Islam. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Abu Bakar Abdul Majeed. 1999. Perubatan Pencegahan Menurut Islam. Abu Bakar Abdul Majid (pnyt.). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Al-Faruqi, Ismail dan Lois Lamya. 1992. Atlas Budaya Islam.  Terj. Mohd. Redhuan Othman.  Edisi ke 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Ghazali. 1960. Ihya Ulum al-Din.  Kaherah: Dar al-Sua’bi.

Al-Zirikli.  2002.  Al-A‘lam, j. 2, 4 & 6.  Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.

Al-Zahrani, Musfir Said. 2005. Konseling Terapi. Jakarta: Gema Insani.

Amin N. Daghestani.  1997.  “al-Razi (Rhazes), 865–925” Am J Psychiatry, 154:11, November 1997.

Azizan Baharudin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fadzlullah Shuib, 2007. Pemikiran dan Tamadun Islam.  Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication

Farmer, Henry George. 1973. A History of Arabian Music. London: Luzac & Company Ltd.

George N. Atiyeh. 1996. Al-Kindi: The philosopher of The Arab. Rawalpindi: Islamic Research Institute.

Hairudin Harun.  2004.  Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

http://www.findpk.com/zahid/Physics_in_Quran.htm

http://www.muslimheritage.com

http://www.usislam.org/98physic.htm

Idris Zakaria. “Falsafah Seni Muzik Islam dan Hubungannya Dengan Bina Insan” (Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. Universiti Kebangsaan Malaysia. 7-8 Ogos 2006)

Ismail Saad, et.al. 1992.  Pengenalan Tamadun Islam dalam Ilmu Perubatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Johami Abdullah. 1993. Pendidikan Muzik Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahyuddin Haji Yahya. 1989. Ensiklopedia Sejarah Islam. Bil. 6. Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

  1. Tarmizi Samsi. Sept. 1994. “Industri Hiburan Hanya Merosakkan?”, Dakwah. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah.

Mohamed Hatta Shaharom et. al.2008. Etika Perubatan Islam dan Isu-Isu Psikiatri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Koharuddin bin Mohd Balwi.  2002.  “Sains Dan Teknologi Asia : Hadiah Asia Kepada Dunia”. Jurnal Teknologi, 37(E), Dis. 2002.

Mohd. Shauki. Sept 1994. “Mengenali Tokoh-tokoh Muzik Islam”, Dakwah. Dakwah. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah.

Muhd. Taib Osman. 1974. Traditional Drama and Music of Southeast Asia.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pahlen, Kurt.  t.th. Music of The World: New York Crown Pub.

Sami Hamarneh.  1962.  “The Rise Of Professional Pharmacy In Islam”.  Medical History, January, 6(1), 1962. 59-66.

Sharif, M.M. 1994. Sejarah Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sulaiman Nordin.  1995. “Kimia Menurut Perspektif Islam”, dalam idem, ed., Sains Menurut Perspektif Islam.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ulrish, Home. 1969. A History of Music and Musical Style. New York: Harcourt Brace and Word.

Webster’s New Twentieh Century Dictionary of The English Language.  1972.