PROCEEDINGS

 • 2006 – Islam Sebagai Teras Kebudayaan Melayu: Peranan Sistem Pendidikan Malaysia. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, Petaling Jaya. pp. 363-371
 • 2007 – Peribadi Cemerlang Menurut Perspektif al-Ghazali. Prosiding Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu ke III 2007, Kuala Lumpur. pp. 437-445
 • 2007 – Pembangunan Insan Menurut al-Nawawi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu ke III 2007, Kuala Lumpur. pp. 247-257.
 • 2008 – Pemasukan Syarat ‘Umra Dan Ruqba Dalam Kontrak Hibah: Satu Analisis Perbandingan. Prosiding International Seminar on Research in Islamic Studies 2008 (ISRIS’08), Universiti Malaya, pp. 33-47
 • 2006 – Falsafah Pendidikan Islam: Perspektif Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Timur Tengah. Prosiding Seminar Wacana Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2006, Pulau Pinang.
 • 2006 – Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Wuduk Rasulullah S.A.W. dan Para Sahabat : Satu Pemerhatian kepada Guru-guru Pendidikan Islam. Prosiding Seminar Wacana Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2006, Pulau Pinang.
 • 2006 – Persepsi Ibu Bapa terhadap Faktor-faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Masa kini: Satu Tinjauan di Taman Aman Anak Bukit, Alor Star Kedah. Prosising Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan 2006, Universiti Malaya.
 • 2006 – Wanita Dalam Jenayah: Kajian di Mahkamah Syariah Daerah Besut Terengganu. Prosiding Seminar Wanita & Undang-undang, Melaka.
 • 2006 – Pelaburan Wakaf: Strategi dan Rangka Kerja Perundangan Islam. Prosiding Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, Kuala Lumpur.
 • 2006 – Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Strategi. Prosiding Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, Kuala Lumpur.
 • 2008 – Peranan Pendidikan Islam dalam Membentuk Jati Diri Kebudayaan Melayu di Malaysia. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6, 2008, Kuching. pp. 487-496
 • 2011 – Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia Secara Syumul: Potensi Dan Cabaran. Prosiding Seminar Transformasi Sistem Pengurusan Islam di Malaysia 2011, Kuala Lumpur. pp. 367-390
 • 2012 – Ke Arah Pelaksanaan Kursus Services Learning Berbentuk Islami di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Sorotan Pelaksanaan ‘Kuliah Kerja Nyata’ di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, Senai, Johor.
 • 2012 – Kepentingan Modul Perancangan Harta di Institusi Pengajian Tinggi (IPT): Satu Pemerhatian. Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, Senai, Johor
 • 2012 – Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan. Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, Senai, Johor.
 • 2012 – Hibah Sebagai Prinsip Perancangan Harta dalam Islam. Prosiding Seminar Maqasid Syariah ‘Harta Warisan’, Singapura. pp. 4-29
 • 2012 – Kepentingan Perancangan Agihan Harta Dalam Undang-Undang Islam: Rujukan Khusus Kepada Prinsip Hibah. Proceedings of Conference on Malaysia Islamic Economics and Finance: Islamic Personal Financial Planning and Wealth Management, UKM. pp. 192-210
 • 2013 – Pengupayaan Usahawan Bumiputera Melalui Pembentukan Sikap Keusahawanan Berteraskan Akhlak. Proceedings International Conference On Research In Ethics Education 2013 (ICRIEEd2013), Istanbul Turkey. pp. 305-316
 • 2013 – Transformasi Pengajian Tinggi: Pembudayaan Sains Inovasi.Proceeding Seminar on Islam, Science, & Technology, Vol. I, No. 1, 2013, Yogyakarta. pp. 162-169
 • 2013 – Bencana Alam: Tinjauan Pemikiran HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar. Proceeding Seminar on Islam, Science, & Technology, Vol. I, No. 1, Yogyakarta. pp. 195-200
 • 2013 – Pembiayaan Modal Perniagaan Sebagai Kaedah Agihan Zakat: Perspektif Maqasid al-Syariah. Proceeding World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013 (WUIPCon 2013), Kuala Lumpur. pp. 1-9
 • 2014 – Developing Halal Business Industry: The Roles Of Higher Education Institutions In Malaysia. Proceeding International Conference On Islamic Economics And Civilization (ICIEC’ 14). pp. 575-584
 • 2015 – Cabaran Aplikasi Hibah di Malaysia. Proceeding Seminar Hibah dalam Pengurusan Harta Islam Peringkat Kebangsaan 2015 (i-HIBAH 2015), Universiti Utara Malaysia, 19-20 Mei 2015. pp. 1-8.
 • 2015 – Agihan Zakat Kepada Asnaf Fisabilillah: Satu Perbandingan. Prosiding Persidangan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015, Universiti Malaysia Pahang. pp. 136-148
 • 2015 – Perancangan Harta Mengikut Perspektif Al-Quran. Proceeding Book The 5th Annual International Quranic Conference 2015, 5-6 May 2015, Universiti Malaya. pp. 187-205.
 • 2015 – Memperkasa Pendidikan Keusahawanan Berteraskan Akhlak Islam Di Malaysia. International Conference On Islamic Education And Social Entreprenuership 2015 (ICIESE2015), 12 Oct 2015, Langkawi, organised by UMK. pp. 1-14
 • 2015 – Pembangunan Wakaf Ilmu Di Institut Pengajian Tinggi Di Malaysia. Prosiding Festival & Seminar Tahunan Seni Dan Peradaban Tingkat Internasional 2015, Cirebon Indonesia, 7-11 Dis 2015, anjuran UMC, UTM, Muhammadiyyah.
 • 2016 – Perbuatan Tidak Sopan Di Tempat Awam: Satu Kesalahan Menurut Undang-Undang Jenayah Syariah Di Negeri Johor. Prosiding Simposium Peradaban Islam 1.0 (2016), 9-10 Ogos 2016, UKM, pp. 344-352.
 • 2016 – Hibah Bersyarat Dalam Perancangan Harta Mengikut Perspektif Undang-Undang Islam. International Conference on Infaq 2016. 8 – 9 Nov 2016, pp. 141-152
 • 2016 – Amalan Pindah Milik Tanah Secara Hibah Menurut Perspektif Pentadbir Tanah. International Conference on Infaq 2016. 8 – 9 Nov 2016, pp. 153-163
 • 2017 – Nomination Status In The Islamic Law And Its Importance In The Estate Planning Management. e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy 2017, anjuran USM, JAWHAR dan Institut Wasatiyyah Malaysia. 23-24 Ogos 2017, pp. 60-68
 • 2017 – Hibah Giving Motives Within The Islamic Context. e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy 2017, anjuran USM, JAWHAR dan Institut Wasatiyyah Malaysia. 23-24 Ogos 2017, pp. 293-306
 • 2017 – Peranan Laman Facebook dalam Penyampaian Maklumat Pengurusan Pusaka. e-Proceedings 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 (ISHE2017), Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) UiTM Melaka, 14th-15th November 2017 pp. 931-942.
 • 2017 – Sains dan Teknologi Dalam Sejarah Masyarakat Melayu. Proceeding UICW6023 Seminar, Faculty Of Islamic Civilization Universiti Teknologi Malaysia, 5 December 2017 pp. 6-14
 • 2017 – Kesedaran Politik Dalam Kalangan Umat Islam Di Sarawak. Proceeding UICW6023 Seminar, Faculty Of Islamic Civilization Universiti Teknologi Malaysia, 5 December 2017 pp. 70-77
 • 2017 – Perkembangan Etika Politik Pentadbiran Di Malaysia: Tun Dr. Mahathir & Dato’ Seri Mohd Najib. Proceeding UICW6023 Seminar, Faculty Of Islamic Civilization Universiti Teknologi Malaysia, 5 December 2017 pp. 78-86
 • 2017 – Islamic & Western Philosophy: A Quantitative Study On University Students. Proceeding UICW6023 Seminar, Faculty Of Islamic Civilization Universiti Teknologi Malaysia, 5 December 2017 pp. 296-304
 • 2017 – Permainan Aplikasi Pokemon Go Dan Implikasinya: Perspektif Islam Dan Masyarakat. Proceeding International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017), 11 June 2017 pp. 443-454
 • 2017 – Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Program Tahfiz Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang. Proceeding International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017), 11 June 2017 pp. 455-467
 • 2017 – Sorotan Fatwa Dalam Bidang Muamalat di Negeri-Negeri di Malaysia. Proceeding International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017), 11 June 2017 pp. 477-485
 • 2017 – Determination of Healthy Food based on Halalan Tayyiban Concept. Proceeding Ico-ASCNITech 2017 Padang Indonesia, 13-15 October 2017. ISBN 25982532
 • 2018 – Peranan Undang-undang dalam Mempengaruhi Amalan Pemberian Hibah di Malaysia. Proceeding Seminar Serantau Peradaban Islam2018, UKM Bangi, 14-15 Nov 2018. pp. 491-502
 • 2018 – Kecenderungan pemasaran produk Takaful Keluarga: Kajian di Takaful Ikhlas. Proceeding Seminar Serantau Peradaban Islam2018, UKM Bangi, 14-15 Nov 2018, pp. 406-411