PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • Timbalan Dekan (Pembangunan, Inovasi, Komuniti, dan Jaringan), Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (2017 – 2018)
 • Ketua Kumpulan Penyelidikan Syariah, Undang-undang & Ekonomi (Syaria, Law & Economic) UTM (2015 – 201)
 • Timbalan Dekan (Pembangunan), Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (2013 – 2015)
 • Pemangku Dekan (April 2015)
 • Japan Research Grant Champion (2015 – 2017)
 • European Research Grant Champion (2015 – 2017)
 • Research Champion for Private Grant (2016 – 2018)
 • Research Champion for Other International Grant, excl. Japan, EU Horizon 2020 & Middle East Countries (2016 – 2018)
 • Ketua Jabatan Pengajian Siswazah Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (2012)
 • Ketua Unit Pembangunan Insaniah, Pusat Kursus Umum & Kokurikulum, Universiti Teknologi Malaysia (2011)
 • Penilai Luar Program Diploma Pengajian Islam – Institut Sains dan Teknologi Darul Takzim (INSTEDT)
 • Felo Kolej (2006 – 2007)
 • Memberikan Pendapat Pakar dalam Mahkamah Syariah Pulau Pinang, kes Mal No.: 07200-044-0270-2010 Jamaludin@Md Jamel bin Sulaiman & 1 lagi lwn Ramlah binti Sulaiman & 6 Lagi, 14 Mei 2012
 • Muzakarah Pakar Garis Panduan Dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan, anjuran Majlis Fatwa Kebangsaan di USIM, 24 Oktober 2012
 • Panel Pakar Soal Selidik Fuzzy Delphi UiTM (2016)
 • Pakar Penilai Portal e-Wasiat Majlis Agama Islam Selangor (2017)
 • Penilai Luar Tesis UKM
 • Pakar Rujuk – Pembentangan Kertas Kerja kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak (2018)
 • Penyedia dan Pembentang Kertas Cadangan Memohon Fatwa Berkaitan Hibah Di Negeri Selangor (2018)
 • Pakar Rujuk Bagi Penyediaan Draf Peraturan-peraturan Hibah Perak (2018)
 • Pakar Rujuk dan Jururunding Penyelidikan UTM (2018)