SEMINARS/WORKSHOPS

SEMINARS/WORKSHOPS

 

 1. Zainudin Hassan, Mohamad Najib Abdul Ghaffar, Letchumy a/p Subramaniam (2005) Ponteng Sekolah : Cabaran dalam Dunia Pendidikan Malaysia. Pembentang di Seminar Kebangsaan JJPG 2005, USM di Holel Shangri-La Pulau Pinang.

 

 1. Sanitah Mohd. Yusof, Muslim Jonid, Zainudin Hassan, & Narina A. Samah (2005). Mata pelajaran umum di Institusi Pengajian Tinggi Awam: Satu kajian terhadap masalah pelaksanaan. Poster presentation at the 3rd International Qualitative Research Convention 2005. Johor Bahru, Johor, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Qualitative Research Association of Malaysia (QRAM).

 

 1. Zainudin Hassan dan Muslim Jonid (2004). Hubungan Keluarga ke atas Prestasi Akademik Pelajar : Kajian Kes – Keluarga Melayu, di Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 

 1. Zainudin Hassan, Shariff Mustafa (2004) Komuniti Remaja dan Permasalahan Sosial : Peranan Guru sebagai Penolong Bantu di sekolah . Pembentang di Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modern(SIVIC 2004) (UUM), Langkawi, Kedah.

 

 1. Zainudin Hassan (2001). Tabiat, Masa dan Dorongan membaca di kalangan penghuni Kolej Rahman Putra, UTM Skudai, Johor. Pembentang kertas kerja di Seminar Pengurusan Asrama Kebangsaan SPARK di Universiti Malaysia Sabah.

 

 1. Mohamed Najib Ghaffar, Zainudin Hassan, Lokman Tahir, Mohamad Azhar Abdul Hamid dan Sanitah Yusof (2004) Pengajian Umum di Institusi Pengajian Tinggi : Kearah Pendidikan yang Berkualiti. Seminar Memperkasakan Pendidikan di Hotel Pan Pacific, JB.

 

 1. Zainudin Hassan (2002) Keperluan Bahasa Malaysia untuk Pelajar dari Negara Indonesia semasa menuntut di UTM. Pembentang di International Conference on Language and Empowerment, PJ Hilton, Selangor.

 

 1. Zainudin Hassan (2002) Pengajaran Bahasa Malaysia di kalangan pelajar dari Indonesia pada peringkat Pasca Ijazah : Kes UTM. Pembentang di Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu ke 2, Beijing, China.

 

 1. Zainudin Hassan dan Mohd Azhar Abdul Hamid (1998). Kecenderungan Membaca Bahan Bacaan Ilmiah di Kalangan Mahasiswa di Kolej Rahman Putra, UTM. Pembentang di Seminar Pengurusan asrama Peringkat Kebangsaan (SPARK) UUM, Sintok Kedah.

 

 1. Zainudin Hassan (2001) Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT.

 

 1. Zainudin Hassan, Mohd Azhar Abdul Hamid dan Sanitah Yusof (2001) Pemurnian Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah Asas Pembinaan Bangsa Malaysia yang Kreatif : Suatu Kupasan Awal.

 

 1. Zainudin Hassan (2003) Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu1.

 

 1. Zainudin Hassan, Mohamad Sharif Mustafa dan Roslee Ahmad (2004). Mental Illness in The Globalization era and the role of Teacher as a Facilitator . Pembentang di International Conference on Student Development. Pacific Holel Kuala Lumpur. (UUM).

 

 1. Zainudin Hassan et.al. (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Kemahiran hidup Bersepadu di sekolah Men. Daerah Kota Bahru, Kelantan . di Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional pada 9 – 10 Disember 2006 di Hotel Sofitel Palm Resort, Senai, Johor. academia.edu/606179/Pengaplikasian_Kemahiran…

 

 1. Hassan, Zainudin and Tengku Langjuna, Tengku Suhashila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib (2007).Tahap Penggunaan Alat bantu Mengajar di kalangan Guru Pelatih. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pergurauan Batu Lintang. 5 – 6 September 2007, Merdeka Palace, Kuching Sarawak.. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-14. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. Zainudin Hassan, Johari Hassan dan Siti Hajar Abd Hamid (2007) Penggunaan laman Web Pendidikan di kalangan Guru-guru Sekolah Bestari. Prosiding Seminar Kebangsaan JPPG 2007 anjuran UTHM, 18 – 20 November 2007 di Hotel Royal Adelphi, Seremban.

 

 1. Zainudin Hassan et.al. (2007) Nationalisme amongst Goverment and private School students in Malaysia. Seminar Kebangsaan Sains sosial pada 20 – 21 November 2007 di Hotel Legend,

 

 1. Hassan, Zainudin and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Omar, Mohd. Hafiz and Jamaluddin, Jaharah (2008) “Pengaruh Penglibatan Pelajar dalam Kegiatan Kokurikulum (Sukan): Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Kebangsaan”. 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008 di Hyatt Regency, Johor Bahru pada 18 – 20 February 2008. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 129-136. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. Zainudin Hassan (2008).“The Malay Muslim Sporting Scene in Malaysia”. International Seminar on Islamic Science and Technology (Insist’08) di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur pada 18 – 19 March 2008.

 

 1. Zainudin Bin Hassan, Hassan, Johari and Kamisan, Siti Norazlina (2008). “Penggunaan Komputer dan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar”. Seminar Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia di Dewan Senat, UTM. 11-12 Ogos, 2008. (2008) Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 15-24. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. ”Perubahan Sosial di kalangan pelajar Institusi Pendidikan Tinggi”. Edupress 2008. Seminar Penyelidikan Pasca Ijazah. 25 – 27 November 2008, Pusat Latihan, UTM.

 

 1. Abdul Ghafar, Mohd. Najib and Hassan, Zainudin and Yusop, Maisura (2008) “Iklim organisasi dan hubungannya dengan gelagat kewarganegaraan organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah” di Persidangan Pengurusan Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2008, Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur pada 2 – 3 Disember 2008. Penerbit UTM , Johor, pp. 104-119. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. “Perubahan Sosial dan Pembangunan ”Modal Insan Minda Kelas Pertama” di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam”. Seminar Penyelidikan Pasca Ijazah Edupress 18-19 November 2009, Bilik Seminar Fakulti Pendidikan, UTM.

 

 1. “Pembelajaran informal ke arah memperkasa modal insan: Penglibatan, halangan dan cabaran dalam kalangan staf akademik di IPTA”. The 1st Regional Conference on Human Resource Development (RESERD 2008). 14th – 15th January 2008. Primula Beach Resort, Kuala Terengganu,Terengganu, Malaysia

 

 1. “Pembangunan Modal Insan Minda Kelas Pertama dalam kalangan Mahasiswa Fakulti Pendidikan di Malaysia”, The 1st international Seminar on Quality and Affordable Education, (ISQAE – 2012), 21 – 23 Mei 2012, Grand Sahid Hotel Jakarta.

 

 1. “Pelaksanaan Kurikulum Tersembunyi dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah”, The 1st international Seminar on Quality and Affordable Education, (ISQAE – 2012), 21 – 23 Mei 2012, Grand Sahid Hotel Jakarta.

 

 1. “Social Change Among Students in Faculty of Education : Case Study in Malaysia University”. 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia. 8 – 11 july 2012, Chulalongkong Universiti, Bangkok Thailand.

 

 1. “Comparing School Effectiveness”. 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia. 8 – 11 July 2012, Chulalongkong Universiti, Bangkok Thailand.

 

 1. Maryam Ahmad Shah and Zainudin Hassan (2012). Increasing The Skills To Predict and Draw The Cromosomal Behaviour in Learning Meiotic Sivision. International Seminar in Science and mathematics education 2012. UTM Skudai.

 

 1. Zainudin Hassan, Mahani Mokhtar (2012). Perubahan Sosial yang dialami oleh Mahasiswa Semasa Mengikuti Pendidikan Formal di Universiti. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012.

 

 1. Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan (2013).The Story of Malaysia Serikandi : Exploring the Experience of Female PHD Students in Enginerring at one University. (2013) (Research in Engineering Education Symposium 2013) REES ISBN 978-967-0194-35-6

 

 1. Elmie, Zainudin Hasan, Mahani Moktar (2013). Kontributasi Pelatihan Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. 1st Technology, Education, and Science International Conference (TESIC) 2013, 20 – 21 November at UTM, Skudai, Johor

 

 1. Zainudin bin Hassan, Sanitah Bt. Mohd Yusof,  Sabilah bt. Wahab  ( 2013 ) .

Pengaplikasian Kemahiran Amali Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di dalam Kehidupan Seharian Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Tiga Buah Sekolah di Johor Bahru Johor. id.scribd.com/doc/190016165/Zainudin-Hassan-UTM-JPPG

 

 1. Zainudin B. Hassan , Mohd Anuar B. Abdul Rahman, Mohd. Najib B. Abdul Ghafar dan Kamariah Zakaria ( 2013 ). Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu http://eprints.utm.my/1496/1/kertas_kerja_generik.pdf

 

 1. Hassan , Zainudin and Jaafar, Muhamad Azam (2010) Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. pp. 1-9. (Unpublished)

 

 1. Hassan, Zainudin and Mat Som, Patimah and Abdul Ghaffar, Mohamed Najib (2008) Faktor-Faktor ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menegah Luar Bandar. In: Isu-Isu Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 72-89. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. Hassan, Zainudin and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Omar, Jamilah and Mohd. Yusof, Sanitah (2008) Pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran hidup bersepadu (ekonomi rumah tangga) di sekolah menengah. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 90-103. ISBN 978-983-52-0524-8

 

 1. Hassan, Zainudin and Mohd. Yusof, Sanitah and Kee Jiar, Yeo and Wahab, Sabilah (2007). Pelajar pendidikan khas dan mata pelajaran kemahiran hidup. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 111-127. ISBN 978-983-52-0531-6

 

 1. Azhari Majid and Zainudin Hassan (2007) Persepsi Guru Terhadap Pengurusan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gulau, Sik, Kedah.

 

 1. Hassan, Zainudin and Said, Hamdan and Omar, Jamilah and Hassan, Haslita (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Kota Bahru, Kelantan. In: Seminar TVE06, 09-10 Desember 2006, Hotel Sofitel Palm Resort Senai Johor. (Unpublished)

 

 1. Mustaffa, Mohammed Shariff and Ramli, Jamaludin and Hassan, Zainudin (2004) Aplikasi pendekatan kaunseling pemusatan klien dalam menangani masalah emosi remaja di sekolah: Satu kajian kes. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

 

 1. Mustaffa, Mohammed Shariff and Hassan, Zainudin and Ramli, Jamaludin (2004) Komuniti remaja & permasalahan sosial: Peranan guru sebagai penolong bantu di sekolah. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

 

 

 1. Mohd Balwi, Mohd Koharuddin and Hassan, Zainudin (2003) Pendidikan Ketamadunan dan Cabaran Pembinaan Bangsa Malaysia : Sejauhmanakah Ia mampu Memupuk Nilai-Nilai Jati diri, Persamaan, Toleransi, Persefahaman dan Kejayaan di Kalangan Pelajar Universiti . Satu Perbincangan. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished).

 

 1. Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Hassan, Zainudin and Khalid, Esa and Abu Kassim, Othman (2003) Pendidik Kreatif Sebagai Teras Transformasi Literasi Kreatif Di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

 

 1. Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Othman, Muhammad Fauzi and Hassan, Zainudin and A. Kassim, Othman (2003) Pendidikan Bukan Formal (Pbf) Di Malaysia: Cabaran Dan Hala Tuju Wawasan 2020. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

 

 1. Mohd Azhar Abd Hamid, Zainudin Hassan (2003) Pembangunan dan pemantapan literasi Kreatif dalam organisasi sebagai katalis pada era Inovasi. Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu 1. Kuala Lumpur.

 

 1. Zainudin Hassan (2002). Keperluan Bahasa Malaysia untuk pelajar dari Negara Indonesia semasa menuntut di Universiti Teknologi Malaysia. International Conference on Language and Empowerment. Selangor.

 

 1. Zainudin Hassan dan Mohd Azhar Abdul Hamid (1998). Kecenderungan Membaca bahan bacaan ilmiah di kalangan mahasiswa di Kolej Rahman Putra, Universiti Teknologi Malaysia. Seminar Pengirisan Asrama Peringkat kebangsaan di Universiti Utara Malaysia, Kedah.

 

 1. Zainudin Hassan, Jhanaki d/o Selvarajoo, Najib bin abdul Ghaffar, Maryam bt Ahmad Shah (2014). Supply and Demand in Malaysia Education. International Conference on Current Issues in Primary Education. Unismuh Makassar Hall, Sulawesi, Indonesia. 12-13 April 2014.

 

 1. Zainudin Hassan, Elmie, Mahani Moktar, Abdul Rahim bin Hamdan (2014). Model Pengembangan Tahun Pertama Guru Honor Sekolah Dasar di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. International Conference on Current Issues in Primary Education. Unismuh Makassar Hall. Sulawesi, Indonesia. 12-13 April 2014.

 

 1. Zainudin Hassan, Victoria D Baga (2014). Perubahan Sosial dalam kalangan pelajar tahun 4 UTM. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014. 11-13 Ogos 2014 Dewan Sultan Iskandar, UTM

 

 1. Zainudin bin Hassan, Kasmawati Abbas (2014). Pembangunan Profesional Guru Seni Budaya Melalui In service di Makassar Indonesia. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014. 11-13 Ogos 2014 Dewan Sultan Iskandar, UTM

 

 1. Latha a/p Haridass, Zainudin Hassan (2014). Understanding of Multiculture Education among Master Student in UTM. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014. 11-13 Ogos 2014 Dewan Sultan Iskandar, UTM

 

 1. Kaharuddin, Andi Sukri Shamsuri, Zainudin Hassan , Mahani Mokhtar (2014). Sistem Pembiayaan Pendidikan Percuma untuk Sekolah Menengah Atas di Gowa, Sulawesi Selatan. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014. 11-13 Ogos 2014 Dewan Sultan Iskandar, UTM

 

 1. Lukman, Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan dan Zakiah Darmanita (2014). The Implementation of PAIKEM in the Training of Madrassah Teachers in Indonesia. Seminar 5th International Graduate Conference on Engenering, Sainces and Huminaties 2014 – 20 Ogos 2014 N24 UTM Skudai.

 

 1. Irina Safitri Zen, Zainal Ahmad, Zainudin Hassan, Ahmad Afifi (2014). Contextualise the community Based Conservation Practices of Royal Belum Forest Researve in Perak State, Malaysia.

 

 1. Hayati Hashim, Zainudin Hassan dan Lathakanan (2015) Learning Styles Model among Form Six Students. Ist International Conference on Educational Studies (ICES) 2 – 4 June 2105.

 

 1. Mazlina Mat Isa dan Zainudin Hassan (2017) Penguasaan Kemahiran Insaniah terhadap modal insan dalam kalangan pelajar tingkatan Enam di daerah Pasir Gudang. 2nd International Conference on Educational Studies 10-11October 2017.

 

 1. Naldo Janius, Zainudin Hassan dan Mirna Danianti (2017). Planning as a main requiement to Implemention Services Learning project at University. 2nd International Conference on Educational Studies 10-11October 2017.

 

 1. Naldo Janius, Zainudin Hassan dan Mirna Danianti (2017). Conducting Assessment of service learning in higher education at Universiti Teknologi Malaysia. 2nd International Conference on Educational Studies 10-11October 2017.

 

 1. Lilian Oladokun, Zainudin Hassan (2017). Servies Learning : It’s Inpacts on Students in Malaysian University. 2nd International Conference on Educational Studies 10-11October 2017.

 

 1. Zainudin Hassan (2017) New approaches to Teaching and Learning in Higher Education at Phu Yen University International Conference, Phu Yen, Vietnam 10 April 2017.

 

 1. Nina Nurshafina Johari dan Zainudin Hassan (2017) Service Learning Impact to University Student. International Conference on Applied Counseling and Psychology ICACP. 7 – 8 February 2017.

 

 1. Baidi Bukhori dan Zainudin Hassan (2017) The Effect of Spirituality and Family Social Support Toward Corruption Convicts. International Conference on Applied Counseling and Psychology ICACP. 7 – 8 February 2017