Books and Book Chapters

  1. Mohd Zolkifli Abdul Hamid (2020). “Penyeliaan Pengajaran: Teori dan Amalan”. Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. ISBN 978-983-49-2334-1.
  2. Sanitah Mohd Yusof, Khasnor Kamdi, Mohd Zolkifli Abdul Hamid & Zainudin Abu Bakar (2019). “Penerapan Nilai Murni Melalui Kurikulum Tersembunyi Dalam Kalangan Guru” in Kurikulum Pendidikan Nilai. Edited by Sanitah Mohd Yusof & Noor Azean Atan. Penerbit UTM Press: Skudai, Johor. (157 – 214). ISBN 978-983-52-1583-4.
  3. Sanitah Mohd. Yusof, Noor Azean Atan, Kameiza Mohamed Kassim, & Mohd Zolkifli Abd Hamid(2016). “Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Di Sekolah Kurang Murid” in Penyelidikan Dalam Perancangan Dan Pelaksanaan Kurikulum. Edited by Sanitah Mohd Yusof & Ahmad Johari Sihes. UTM Press: Johor Bahru. (121 – 170). ISBN 978-983-52-1368-7.
  4. Mohd. Zolkifli Abd. Hamid, Yusri Kamin & Zuhairi Che Mohammad (2016). “Teknologi Hijau Dalam Pelestarian Alam Sekitar: Perspektif Ahli Akademik Pendidikan Teknikal dan Vokasional” in Penerapan Kemahiran dan Gaya Pembelajaran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Edited by Dayana Farzeeha Ali. UTM Press: Johor Bahru. (79-90). ISBN 978-983-52-1340-3.
  5. Yusri Kamin, Nadia Hartini & Mohd Zolkifli Abd. Hamid(2016). “Students Preparedness For The Workplace in Mechanical Engineering (Automotive)” in Research On Educational Studies (Volume 2). New Dellhi, India: Serials Publications Pvt. Ltd. (145-160). ISBN 978-81-8387-772-5.
  6. Mohd Safarin Nordin, Mohd Zolkifli Abd Hamid & Kamaruddin Md. Tahir (2008). “Tahap Kemahiran Generik Pelajar Kolej Komuniti Dari Aspek Komunikasi Dan ICT”, in ICT Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Edited by Yusof Boon, Mohd Safarin Nordin, Muhammad Sukri Saud and Sarimah Ismail. Penerbit UTM Press: Johor Bahru. (11-28). ISBN 978-983-52-0513-2