PLENARY/CHAIRPERSON/ORAL POSTER PRESENTER/KEYNOTE ADDRESS / INVITED GUEST SPEAKER

NO

ROLE

TITLE OF PROGRAMME

DATE

LOCATION

1.

Oral

Presenter

Kamalularifin Subari (2014), Keberkesanan Penggunaan Helaian Kerja Berasaskan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dalam Mata Pelajaran Pendawaian Domestik.

24 – 25 Feb 2014

Seminar on Global Education II, Education Transformation Towards A Develop Nation, UKM Bangi.

2.

Oral

Presenter

Kamalulariffin bin Subari, Sarimah Ismail, Asnul Dahar Minghat, Norfadila Mohd Amin (2013), “Meninjau Tahap Kemahiran Insaniah Pelatih Institut Latihan Perindustrian (ILP) Dalam Kerjaya”

 

2013

International Seminar ISQAE Johor Bahru

3.

Oral

Presenter

Kamalulariffin bin Subari, Nurfanah bt Din dan Yahya Buntat (2007), “Tahap Kebolehan Ruang (spatial ability) di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan”.

 

2007

Seminar Pendidikan Teknik dan Vokasional di UPM

4.

Oral

Presenter

Kamalularifin b. Subari, Muhammad Sukri b. Saud, Adnan b. Ahmad, Mohd Ali b. Jemali  (2006) Tahap Keterampilan Emosi Guru-guru Pelatih opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma  Perguruan Malaysia Di Johor .

 

8-10 December, 2006

National Seminar on Technical Vocational Education, Sofitel Senai, Malaysia

5.

Oral

Presenter

Subari, Kamalularifin and Saud, Muhammad Sukri and Ahmad, Adnan and Jemali, Mohd. Ali (2006) Tahap keterampilan emosi guru-guru pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia di dua buah Maktab Negeri Johor

09-10 December 2006

Seminar TVE06, Hotel Sofitel Palm Resort, Senai Johor

6.

Oral

Presenter

Kamalulariffin bin Subari, Mohd Safarin bin Nordin & Mohd Nazari Mohd (2005), “Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang: Kajian Kes Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia”.

 

2005

Seminar Pendidikan JPPG

7.

Oral

Presenter

Kamalulariffin bin Subari, Mohd Rizal Mohd Said & Sarimah Ismail (2005), “Service Management in Education: Enhancing the Marketing of Education and the Role of Educatiors as Empowered Quality Service Providers”.

 

2005

Seminar Pendidikan JPPG