Noteworthy Projects

PORTFOLIO PENGAJARAN

Che Ros bin Ismail

Jabatan Geoteknik & Pengangkutan

Fakulti Kejuruteraan Awam

Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDUNGAN:

 

 1. 1.      Pernyataan Tanggung Jawab Pengajaran
 2. 2.      Pernyataan Falsafah Pengajaran
 3. 3.      Pernyataan Strategi Pengajaran
 4. 4.      Keterangan Kursus
 5. 5.      Penilaian Pengajaran
 6. 6.      Usaha Memperbaiki Pengajaran
 7. 7.      Hasil Pengajaran
 8. 8.      Matlamat Pengajaran
 9. 9.      Item Lain
 10. 10.  Apendiks

 

 

 


1.         PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGAJARAN

 

Saya telah mengajar di Fakulti Kejuruteraan Awam semenjak tahun 1987. Saya mengajar kursus teras dan elektif yang berkaitan dengan kejuruteraan umum dan jalan raya di peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana.

 

Di peringkat Diploma saya mengajar beberapa kursus seperti Ilmu Ukur (WUL 0314), Ukur Kejuruteraan (WUL 1814), Mekanik Statik (DKA/DAW 1072), Kejuruteraan Jalan Raya dan Lalu Lintas (DKA 2443/DAW 3443), dan Makmal Kejuruteraan Awam (DKA 2952/DAW 3952).

 

Di peringkat Sarjana Muda, saya biasanya mengajar dua kursus setiap semester. Sebahagian daripada kursus yang telah saya ajar ialah Lukisan Kejuruteraan (SAA/C/E/ 1153), Mekanik Gunaan (SAA/C/E 2073), Ilmu Ukur (WUL 0314), Ukur Kejuruteraan (SUA 1835, SAW 3023, SAW/A/C/E 2023), Khemah Ukur (SAA/C/E/M 2022, SAB 1031), Kejuruteraan Jalan Raya dan Lalu Lintas (SKA 2442, SKA 3442, SAA/C/E 3813, SAM 4814), Makmal Jalan Raya (SAA/C/E 3052, SAM 4062, SAB 2012), kursus elektif Kejuruteraan Jalan Raya (SAA/C/E 4814, SAM 5813), Kejuruteraan Jalan Raya (SAB 2832), Kejuruteraan Lalu Lintas (SAB 3842) Projek Amalan Profesional (SAB 4012) dan mengendalikan Seminar Kejuruteraan Awam (SAM 5011, SAB 4021). Oleh kerana kursus-kursus ini merupakan kursus teras, bilangan pelajar setiap seksyen di antara enam puluh hingga lapan puluh (60 – 80), sekarang diantara 50 – 60 pelajar, dan setiap semester biasanya saya mengajar antara dua ke tiga seksyen.

 

Kursus yang saya ajar di peringkat Sarjana ialah Highway Infrastructure Design (MAW 1813), Road Material and Maintenance (MAW 1823/MAB 8023), dan Pavement Design and Construction (MAW 1833/MAB 8053). Saya juga mengajar Kejuruteraan Jalan Raya dan Lalu Lintas (SPK 2332, SPK 4332, SPA 5713, SAU 5812, dan SAU 4812 ) sebagai pensyarah servis di Fakulti Pendidikan. Selain mengajar kursus perdana, saya juga mengajar kursus yang sama di Sekolah Profesional dan Pembelajaran Berterusan (SPACE) dan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Senarai kursus yang pernah di ajar dan silabus disertakan dalam Apendiks A.

 

Tugas pengajaran saya yang lain termasuk menyelia pelajar bagi Projek Sarjana Muda (SAA/M 4062, SAB 4022, SAA/M 4064, SAB 4024) dan Sarjana (MAW 1804, MAB 8062 dan MAB 8064). Saya telah menyelia lebih seratus pelajar Sarjana Muda dan lima belas pelajar Sarjana (lihat Apendiks B untuk perincian). Selain mengajar saya juga bertanggungjawab sebagai AJK menguruskan perjalanan Seminar Tahun Akhir (SAA/C/E/B 4012). Saya juga dilantik sebagai penilai dan pemeriksa bagi pelajar Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah.  Selain itu setiap hujung semester saya juga turut menyelia Khemah Ukur (SAW 3030, SAA/M 2022, SAB 2021) dan Khemah Geologi. Pada cuti panjang biasanya saya akan menjadi penyelia latihan industri (SAB 4055) di mana saya akan membuat lawatan ke tempat latihan pelajar untuk bertemu pelajar dan penyelia tempat latihan dan membuat penila1an dan laporan berkaitan latihan yang dijalani oleh pelajar.

 

Saya menjadi penasihat akademik kepada lebih tiga puluh pelajar Sarjana Muda, sekarang lebih sekitar lima belas orang pelajar (lihat Apendiks C). Saya juga adalah AJK dan juruaudit dalam ISO fakulti dan penyelaras kursus (SAM 4814, SAA 3813, SAB 2832, dan SAB 3842) dan ketua panel Kursus Jalan Raya.

 

Selain itu saya juga merupakan wakil Task Force e-Learning fakulti diperingkat Universiti. Selain e-learning saya juga memuatnaik bahan pengajaran saya di Open Courseware UTM untuk kegunaan umum. Laman-laman tersebut boleh dicapai melalui alamat di bawah:

http://elearning.utm.my/ untuk kursus SAB 2832, SAB 3842, dan SAB 4012

http://elearnspace.utm.my/ untuk kursus SAB2832 dan SAB 4012 (separuh masa)

http://ocw.utm.my/ untuk kursus SAB2832 (open courseware)

http://www.fka.utm.my/jgp/cheros/ laman web Jabatan Geoteknik & Pengangkutan


2.         PERNYATAAN FALSAFAH PENGAJARAN

 

Falsafah pengajaran saya adalah untuk melahirkan jurutera yang dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan sempurna, dan bertanggungjawab terhadap alam dan penciptanya. Sebagai seorang pengajar bagi kursus kejuruteraan, saya percaya saya perlu sentiasa peka dengan perkembangan dalam bidang yang saya ajar. Syarahan saya perlu mengandungi maklumat dan amalan terkini dalam bidang berkaitan. Ini adalah untuk memastikan pelajar saya berupaya mengamalkan apa yang mereka belajar dalam kelas ke alam pekerjaan. Saya juga mahu pelajar saya mengatakan yang mereka mendapat banyak ilmu dan pengajaran dalam kelas saya, saya prihatin terhadap mereka, saya memang pakar dalam kursus yang saya ajar dan mereka suka datang dan tertunggu-tunggu untuk belajar dalam mana-mana kelas saya. Saya juga mahu menjadi pensyarah terbaik yang pernah dikenali oleh pelajar. Ini amat penting bagi saya kerana saya menghabiskan banyak masa dan bekerja keras untuk menjadi pensyarah yang terbaik, dan melakukan yang terbaik untuk memastikan pelajar berminat dan faham dalam kursus yang saya ajar. Saya percaya belajar seharusnya menjadi satu acara yang menarik dan kelas sebagai satu tempat untuk mendapatkan pengetahuan yang disenangi dan tidak menakutkan. Di dalam kelas mereka adalah pelajar saya, di luar kelas saya menganggap mereka sebagai kawan atau anak. Ini membolehkan mereka merasa selesa untuk berjumpa saya di mana jua di masa lapang mereka dan suka menjadi pelajar saya.

 

 

 


3.         PERNYATAAN STRATEGI PENGAJARAN

 

Syarahan saya banyak menggunakan Persembahan Power Point. Ini adalah untuk mengambil peluang menunjukkan gambar/video yang berkaitan dengan apa yang diajar. Saya akan sentiasa memastikan syarahan saya sentiasa disediakan dengan kemas (well-prepared), tersusun dan terancang dengan baik. Syarahan yang tidak terancang akan sukar difahami dan pelajar akan hilang keinginan belajar. Saya menggalakkan pelajar menyoal di dalam kelas dan tidak akan meremehkan mereka, tiada soalan yang dianggap bodoh dan menghargai soalan di dalam kelas. Saya menggalakkan interaksi di dalam mahu pun di luar kelas. Pelajar digalakkan berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam kelas. Saya banyak bertanya soalan semasa mengajar dan membiarkan mereka berfikir untuk dibincangkan pada pertemuan berikut. Oleh kerana kebanyakan kursus kejuruteraan adalah berasaskan masalah, saya menekankan penyelesaian masalah di akhir setiap teori bagi memastikan pelajar benar-benar faham dan berupaya menggunakan teori yang diajar. Banyak contoh praktikal dimasukkan ke dalam nota kuliah dan sebahagian akan diselesaikan dalam kelas.

 

Istilah yang digunakan adalah yang mudah dan biasa diamalkan di alam pekerjaan, disertai juga dengan istilah teknikal sebenar. Ini untuk memastikan pelajar boleh berkomunikasi di lapangan, menyampaikan idea mereka, dan menulis laporan menggunakan istilah dan format yang betul. Tugasan yang diberi ada yang melibatkan kerja kumpulan, lapangan, pencarian maklumat, temu bual dengan pihak luar dan sebagainya. Ini untuk membolehkan pelajar belajar secara sendiri dan membekalkan pelajar dengan pengalaman untuk keluar ke alam pekerjaan. Bergantung kepada kursus, lawatan tapak, kerja makmal, dan demonstrasi akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada program kelas untuk mendedahkan pelajar kepada amalan praktik dan membina minat dalam kursus. Di akhir semester pula selalunya saya mengendalikan kelas ulang kaji dan sesi soal jawab untuk persediaan pelajar menghadapi peperiksaan akhir.

 

Prinsip yang saya pegang dalam pengajaran adalah berdasarkan pepatah Cina lama “give a man a fish, you will feed him for a day; teach a man how to fish, you will feed him for a life time.” Setiap kelas pertama saya di awal semester saya akan terangkan konsep pengajaran saya kepada pelajar supaya mereka faham dan mudah mengikuti kelas saya (rujuk Apendik D untuk Che Ros’s Classroom Guidelines). Saya menggunakan e-Learning secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya baik untuk kelas sepenuh masa mahupun separuh masa. Pelajar dikehendaki melayari laman tersebut sentiasa di mana mereka perlu menghantar tugasan, kuiz dan kebanyakan kerja kursus melalui talian. Saya juga aktif menggunakan forum untuk berinterakasi dan berkomunikasa bersama pelajar.

 


4.         KETERANGAN KURSUS

 

Kursus SAB2832, Kejuruteraan Jalan Raya membawa dua jam mata kredit. Kursus ini adalah sebahagian daripada pecahan kursus Kejuruteraan Jalan Raya dan Lalulintas (SAM 4814). Untuk kursus ini pelajar akan didedahkan kepada pengetahuan berkaitan jalan seperti bahan, ujian, kaedah pembinaan, reka bentuk, penyenggaraan dan penilaian ekonomi. Teori asas akan diajar bersama aplikasinya dalam kerja pembinaan sebenar yang mana akan menambahkan pemahaman pelajar terhadap kursus.

 

Bagi kursus ini, pelajar akan diberi nota syarahan lengkap dengan soalan tutorial dan latihan berserta senarai rujukan, bahan bacaan yang disarankan, dan alamat laman web yang berkaitan. Saya juga menggunakan kemudahan atas talian, UTM e-Learning secara aktif bagi membantu pelajar mendalami apa yang saya ajar di kelas dan memudahkan pengendalian pengajaran dan pembelejaran. Dengan adanya e-Learning pelajar boleh mengakses nota kursus, nota tambahan, soalan-soalan ujian, peperiksaan dan kuiz yang lepas sebagai latihan disamping laman-laman lain yang saya sambungkan secara terus. Forum digunakan untuk berinteraksi antara pelajar dan saya. Pelajar juga digalakkan berkongsi maklumat dan apa sahaja yang difikirkan sesuai dalam forum tersebut. Pelajar juga boleh menghantar mesej peribadi kepada saya melalui kemudahan yang disediakan. Tugasan akan dihantar menggunakan platfom assignment dalam e-Learning. Pelajar akan dinilai berdasarkan penyertaan dalam kelas, tugasan, projek, ujian, dan peperiksaan akhir. Keaktifan pelajar dalam e-Learning adalah satu bonus yang akan dinilai di akhir semester. Perincian penilaian kursus adalah seperti berikut:

 1. Penyertaan, tugasan dan projek                      30%
 2. Ujian dan kuiz                                                 30%
 3. Peperiksaan akhir                                            40%

 

Contoh silabus terperinci kursus Highway Engineering (SAB 2832) diberikan dalam Apendiks E.

 

 


 1. 4.      PENILAIAN PENGAJARAN

 

Pengajaran saya telah dihargai secara lisan dan bertulis oleh pelajar dan rakan sejawat. Di sini disertakan sebahagian daripada komen dan contoh penghargaan yang diberikan. Contoh komen lain disertakan dalam Apendiks F.

 

Penilaian Pelajar – penilaian pelajar ditunjukkan melalui markah e-PPP (dahulunya OMR) di akhir semester. Biasanya pencapaian saya melebihi purata pencapaian universiti dan fakulti. Adakalanya pencapaian saya rendah contohnya disebabkan penggunaan e-learning dalam P&P di mana kolej kediaman pelajar tidak mempunyai capaian internet dan ini meyukarkan mereka. Akhir-akhir ini oleh kerana saya memang menggunakan e-learning sepenuhnya dalam pembelajaran di mana pelajar perlu menghantar tugasan melalui medium tersebut dan saya menekankan carian melalui internet dan rujukan luar (life long learning) didapati pencapaian saya mulai menurun dengan agak ketara bagi sesetangah kursus. Walaupun begitu saya meneruskan penggunaan medium ini kerana pada prinsip saya sesuatu yang baik tidak semestinya akan diterima tanpa bantahan dan lambat laun mereka akan menyedari hakikat tersebut. Namum begitu ramai yang menghargai dan menyokong usaha saya berdasarkan komen dalam e-PPP mahupun melalui emel, forum e-Learning, facebook dan sms. Tidak kurang juga menyedari apa yang cuba saya terapkan hanya setelah mereka bekerja dan menghubungi saya serta memberi galakan untuk saya teruskan usaha mendidik dengan kaedah-kaedah yang saya gunakan. Selain itu penyampaian kuliah dalam Bahasa Inggeris juga sedikit sebanyak telah mempengaruhi pencapaian saya dalam e-ppt. Ini kerana walaupun hanya terdapat seorang pelajar antarabangsa di dalam kelas, saya perlu menyampaikan kuliah dalam Bahasa Inggeris, dan ini telah memberi impak kepada pelajar kita yang rata-rata yang lebih gemar/mudah faham jika kuliah disampaikan dalam Bahasa Melayu. Di samping itu kelas juga menjadi kurang ceria kerana kesukaran membuat jenaka dalam Bahasa Inggeris. Di bawah adalah ringkasan pencapaian saya:

 

Semester

Kod Kursus

Seksyen

Pencapaian Keseluruhan

Purata Universiti

I-2000/01

SAE 3813

1

4.74

4.21

SAA 3813

1

4.59

4.21

II-2000/01

SAA 3813

1

4.49

4.26

SAC 3813

1

4.76

4.26

I-2001/02

SAA/E 4814

1

4.11

4.27

SAA 3813

1&2

4.35

4.27

II-2001/02

SAA 3813

1

4.59

4.31

SAA 4814

1

4.42

4.31

I-2002/03

SAA 3813

1

4.44

4.26

II-2002/03

SAA 3813

3

4.60

4.28

SAA 4814

1

4.31

4.28

I-2003/04

SAM 4814

2

4.39

4.30

II-2003/04

SAM4814

4.33

4.30

I-2004/05

SAU5812

1

4.87

4.30

SAM4814

5

4.54

4.30

I-2005/06

SAU 5812

1

4.95

4.30

I-2006/07

SAB 2832

1

4.00

4.30

II-2006/07

SAB2832

3

4.59

4.34

I-2007/08

SAB2832

3

4.72

4.29

SAU4812

1

4.84

4.42

II-2007/08

SAB2832

3

4.68

4.43

I-2008/09

SAB2832

3

4.81

4.34

SAU 4812

1

4.79

4.34

II-2008/09

SAB2832

3

4.70

4.38

I-2009/10

SAB2832

1

4.72

4.35

SAB2832

5

4.63

4.35

SAU 4812

1

4.89

4.35

II-2009/10

SAB2832

3

4.67

4.39

I-2010/11

SAB2832

1

4.56

4.34

II-2010/11

SAB2832

3

4.49

4.40

I-2011/12

SAB3842

1

4.39

4.37

SAB3842

2

4.23

4.37

 

Pencapaian saya juga boleh dilihat daripada komen bertulis melalui e-PPP (borang OMR) dan kad daripada pelajar (lihat Apendiks F).

 

Email – saya juga mendapat pujian melalui e-mail/facebook daripada pelajar dan bekas pelajar. Berikut adalah sebahagian daripadanya:

 • Assalamualaikum…Terima kasih Encik Che Ros Ismail…untuk Ilmu dan markah yang diberi….from your student… Muhammad Izuan Bin Baha
 • terima kasih banyak Sir kasi saya A….emmmm Syukur alhamdulillah…..Sir ajar kami sangat bagus….cuma kami ni banyak main agaknya…terima kasih sekali lagi Sir…Noraini UTMSpace
 • Baru saya paham ape yg Sir email ni.anyway apa yang saya record masa sir bagi lecture sgt byk membantu..and saya gelak sorang2 pulak dengar balik lecture sir..hehe….Noraini UTMSpace
 • Assalamualaikum, encik, tadi saya yang mesej encik….saya memerlukan bantuan dari encik boleh…? boleh tak kalau saya nak slide show bagi subjek highway yang encik ajar…? owh sebab kawan saya dia kena mengajar di UTMKL, jadi dia nak pinjam slide encik untuk buat rujukan….boleh ke encik..? Daniel Anwar
 • ha aaaaa…aritu da kirim kat dak kelas suh beli buku jlnraya sbb kat ofc guna..kat ofc mak saya pn guna…thats way saya tny..Diaorg kata klu jmpa kat kdai buku nak beli..saya tak pasti da ke tak tu yg beli dua dulu..klu tak jmpa lh jdkn rujukn kn…Pastu saya katala the best lect jln en rosla…so nanti continuer ajar kelas kami jln ya if next sem ada subjek jalan tau…Rashidah Husin UTMSpace
 • assalamualaikum sir, terima kasih byk sbb didik saya dan alhamdulillah sya berjaya dpt A dlm highway..halalkan segala ilmu dan memohon seribu kemaafan atas salah dan silap..sekian..Shahrul Nazrain SAB2832
 • Assalamualaikum. saya Pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah ingin meminta bantuan dari pihak encik berkenaan tentang “lengah berhenti” untuk menyelesaikan kekeliruan kami tentang cara pengambilan data untuk cerap data lengah berhenti. Kami pelajar PTSB semester 6, kami telah memilih untuk melakukan kajian tentang lengah berhenti dan juga aliran tepu. Disebabkan kekeliruan ini kami berharap pihak tuan dapat membantu kami. Sebelum mengundur kami berharap pihak tuan dapat membantu kami, ribuan terima kasih. Ida Shahda
 • Assalamualaikum En Che Ros, En apa khabar?  En ingat saya lagi tak? Saya dulu student PSM sesi may 2006. Saya sekarang dah kerja dengan uniten. J aah dah jadi lecturer. Kenal tapi PM Dr. Marlinda dah jadi director RMC. Mesti la saya ingat en. my fave lecturers. J  Intan Norzuliana
 • assalamualaikum en.ros…sy siqqin…nak mintak sikit nasihat dari en…mama sy br je meninggal dunia miggu lpas….skrg ni sy x de mood nak study walhal skrg tgh final exam….tolong la sy en ros….
 • terima ksih en. ros….btul ape yg en. kata…mama cm pijaman dr Allah untuk sy…Allah lbih syg kan mama….sy kne redha dgn ape yg berlaku…ape yg sy boleh bt skrg belajar bersungguh2 dan tunaikan permintaan mama yg nak tengok sy berjaye dan jd rolemodel untuk adik2 sy….terima kasih banyak2 en. ros dgan nasihat yg en. beri….

 

Komen dalam dan luar kelas – penghargaan juga diberi secara lisan di dalam dan di luar kelas oleh pelajar dan rakan setugas. Disertakan di sini salinan sajak yang dibaca oleh Wan Frany Murtedza (SAB2832) khas untuk saya.

Well…all I can say is thank you sooo much for all the things you’ve done…not only regarding highway topics…but also regarding life…what’s good, what’s bad…what not to do, what you should do…so here’s a poem I made it just for you…hopefully you’ll like it…

Some secrets they’re better left unsaid,
Or in this case, it’s better that they’re read,

I’ve known to write a witty verse or two,
Regarding things which are important and/or true,

Back when I was a little boy,
I always wanted to have some joy,

But now when I grow up,
If anything goes by, I’ll never seem to catch up,

I consider myself to be very fortunate,
To have someone to guide you every minute,

But right now I’m looking at a bouquet of roses,
Just to find something that rhymes with Che Ros’es,

He is more than just a lecturer,
A father figure, leader, teacher and diver all together,

And that has really thought me a lot,
From learning Highway Engineering to planning my life plot,

I do think of him as a strict person and serious, (hahaha)
But when he smiles, he’s better looking than being ferocious,

He’s doing that on purpose,
To teach us to be more discipline I suppose,

This is a poem to show my gratitude,
To the person who has the right attitude,

Thank you Mr. Che Ros for everything you did,
Because in every way, I know you deserve it….

 

 

 


6.         USAHA MEMPERBAIKI PENGAJARAN

 

Saya percaya kaedah pengajaran perlu sentiasa dipelbagaikan mengikut perkembangan semasa. Saya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan syarahan saya terkini dengan memperbaiki teknik pengajaran menggunakan teknologi terkini dan sentiasa memastikan pengetahuan saya berkaitan kursus adalah kemas dan terkini. Saya menganalisis komen daripada pelajar dan rakan sejawat untuk memperbaiki kaedah pengajaran saya. Geran dipohon untuk mengendalikan kajian dan penyelidikan dalam bidang teknologi jalan raya dan lalu lintas. Berikut adalah sebahagian daripada pembaikan pengajaran yang telah saya lakukan.

 

Penggubalan/penambahbaikan semula kurikulum – saya terlibat secara langsung dalam semakan semula kurikulum yang dijalankan secara berterusan untuk memastikan ilmu yang diajar memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan. Ini bagi memastikan pelajar dapat bersaing di setiap peringkat samada kebangsaan atau antarabangsa (Global). Saya adalah penyelaras bagi kursus Highway Engineering, Traffic Engineering dan juga ketua Panel Jalan Raya Jabatan saya.

 

Inovasi dalam pengajaran – penggunaan teknologi terkini seperti kemudahan IT digunakan untuk menarik minat pelajar. Dari masa ke masa kaedah pengajaran ditukar untuk mengelakkan kebosanan, ditambah dengan lawatan, amali, dan perbincangan. Membangunkan laman web sendiri (sebelum adanya e-Learning) adalah satu daripada usaha yang telah lama saya lakukan untuk kemudahan dan kegunaan pelajar. Penggunaan e-Learning juga membantu pelajar dalam konsep life long learning, selain forum yang membolehkan kita berinteraksi dan berdiskusi.

 

Pembacaan, perbincangan dan penglibatan diri dalam kerja luar – menambahkan pengetahuan sama ada melalui pembacaan, melayari internet, perbincangan dengan rakan sejawat, pihak luar dan lain-lain untuk bertukar-tukar fikiran dan idea dalam bidang berkaitan. Saya juga melibatkan diri secara aktif dalam kerja-kerja luar seperti pemantauan/ujian di tapak bagi kerja pembinaan jalan, rekabentuk turapan, ujian bahan di makmal, kerja cerapan data dan menyediakan laporan Traffic Impact Asessment, kerja ukur (surveying) dan lain-lain projek berkaitan. Pengalaman ini akan saya bawa ke kelas sebagai contoh sebenar untuk menambahkan pemahaman pelajar.

 

Menghadiri kursus/bengkel – banyak kursus dan seminar berkaitan pengajaran dan pembelajaran, dan bidang jalan raya dan lalu lintas telah dihadiri untuk menambahkan kemahiran dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti portfolio pengajaran, bengkel penulisan, penyuntingan, kemahiran IT, penggunaan IT/multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Cooperative Learning, E-Portfolio, Pembelajaran Aktif, Kemarihan Insaniah, seminar dan persidangan jalan raya dan lain-lain. Dengan menghadiri kursus tersebut saya dapat menyediakan diri dengan ilmu/kaedah terkini bagi meningkatkan keberkesanan dalam P&P. Senarai kursus terpilih yang dihadiri dilampirkan dalam Apendiks G.

 

Penyelidikan dan perundingan – kerja perundingan dan penyelidikan berkaitan jalan raya dan lalu lintas juga banyak saya jalankan untuk mengaplikasikan dan menambah pengetahuan dalam bidang berkaitan. Hasil kajian dan perundingan dapat saya kongsikan dalam kelas semasa kuliah. Senarai sebahagian penyelidikan dan perundingan yang telah dijalankan disertakan dalam Apendiks H.

 

 

 


7.         HASIL PENGAJARAN

 

Saya amat mengambil berat terhadap tahap pembelajaran pelajar saya dan cuba memandu mereka ke arah kecemerlangan. Berikut adalah di antara hasil pengajaran saya.

 

Hasil kerja pelajar – biasanya saya memeriksa dan memberi komen terhadap tugasan dan projek pelajar dan mengembalikan semula kepada pelajar. Saya akan mengulas kekuatan dan kelemahan tugasan secara menyeluruh di dalam kelas supaya pelajar dapat memperbaiki kelemahan di masa hadapan. Ujian yang saya berikan akan saya periksa dan komen di kertas dan juga di dalam kelas.

 

Rekod pelajar yang telah berjaya melanjutkan pelajaran – terlalu ramai bekas pelajar saya yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi antaranya Dr Norhisyam Bakhary (Pensyarah FKA), Dr Roslli Noor Mohamed (Pensyarah FKA), Dr Ponselvi Jeevaragagam (Pensyarah FKA), Nor Zurairahetty Mohd Yunus (Pensyarah FKA), Siti Khalijah Yaman (UTHM), Goh Lyn Dee (PhD UTM), Rahimah Muhammad (UTMKL), Michelle Zainab Baird (UTMKL) (semua adalah pelajar dan juga di bawah penasihatan akademik saya).

 

Penerbitan pelajar – saya membantu pelajar menulis kertas kerja untuk pembentangan di peringkat universiti dan luar universiti.

 

Surat rekomendasi – saya juga menulis surat rekomendasi bagi bekas-bekas pelajar yang ingin memohon kerja dan melanjutkan pelajaran. Saya juga dipilih oleh pelajar sebagai pegawai untuk rujukan (referee) dalam memohon kerja dan melanjutkan pelajaran. Contoh surat rekomendasi/referee untuk Balqis Mohd Rehan, Hafizah Malik dan Dorina anak Astana berserta e-mel terbaru dari Dorina disertakan dalam Apendiks I.

 

 

 


8.         MATLAMAT PENGAJARAN

 

Matlamat terdekat dan semasa saya ialah untuk memastikan bahan pengajaran saya sentiasa terkini, memperbaiki teknik pengajaran saya untuk menjadikan pengajaran saya lebih menarik dan mudah difahami, melibatkan diri dalam lebih banyak perundingan untuk membolehkan saya prihatin dengan perkembangan semasa dan menyampaikan pengalaman ke dalam kelas. Saya juga membuat pangkalan data tugasan, kuiz, ujian dan peperiksaan bagi memudahkan saya dan rakan setugas menyemak dari masa ke semasa untuk memperbaiki metodologi pengajaran saya. Pelajar juga akan berpeluang untuk menambah latihan dengan mencuba soalan-soalan dari pangkalan data yang disediakan. Dengan ini diharap pelajar akan lebih matang dan berupaya untuk mengamalkan konsep pembelajaran kendiri.

 

Pada masa sekarang saya sedang mengikuti pengajian di peringkat PhD secara separuh masa dan menjalankan beberapa penyelidikan dalam bidang pendidikan dan kejuruteraan awam (bahan jalan raya dan trafik). Selain itu saya juga akan mengikuti latihan industri dan memohon sebagai Jurutera Professional. Dengan PhD dan PE, saya harap saya akan menjadi pensyarah yang lebih baik dalam bidang saya. Saya juga bersama rakan  lain dalam proses menjadikan nota saya sebagai buku teks dalam Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas untuk digunakan di universiti. Setakat ini sudah ramai pelajar dan pihak luar berminat dan menggunakan nota kami sebagai rujukan dalam tugas harian mereka.

 

Saya juga menjadi ahli kepada beberapa organisasi/pertubuhan dalam kejuruteraan Awam seperti Road Engineering Association of Malaysia (REAM), Institution of Engineers Malaysia (EIM), Intelligent Transport System Association of Malaysia (ITSM), Malaysian Society for Engineering and Technology (MsET), dan Society of Engineering Education of Malaysia (SEEM) untuk memastikan saya sentiasa terdedah kepada isu-isu terkini dalam bidang Kejuruteraan dan Pendidikan Kejuruteraan.

 

 


9.         ITEM LAIN

 

Sumbangan saya juga telah dihargai dan saya juga telah menyumbang tenaga selain tugas yang tertera sebelum ini. Berikut adalah contoh sumbangan dan penghargaan yang saya diperoleh. Contoh untuk item lain disertakan dalam Apendiks J.

 

Anugerah Pengajarananugerah khidmat cemerlang, penghargaan pencapaian cemerlang dalam pelajaran oleh TNC(A), Penghargaan matapelajaran paling aktif dalam e-pembelajaran universiti, Anugerah e-PPP FKA, Anugerah Khas E-learning FKA, surat-surat penghargaan ISO dll.

 

Sumbangan kepada pelajar, universiti dan masyarakatkursus kepada kontraktor (PKK dan CIDB, Infradesa), JKR, pengusaha Kuari dan Premix, dan Badan Pencegah Rasuah Malaysia, AJK Pelajar Cemerlang, Fasilitator Portfolio Pengajaran FKA, khidmat masyarakat (Gelang Patah, Sabak Bernam), AJK Rukun Tetangga Taman Universiti, dan jawatan kuasa Masjid Taman Universiti

 

Penilai pelajar doktor falsafah, sarjana dan sarjana muda – selain mengajar saya juga dilantik menjadi penilai pelajar di peringkat Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda.

 

10.       SENARAI APENDIKS:

 

Apendiks A: Ringkasan Silabus dan Senarai Kursus yang Diajar

Apendiks B: Senarai Penyeliaan Projek Sarjana Muda dan Pelajar Sarjana

Apendiks C: Senarai Pelajar di Bawah Penasihatan Akademik

Apendiks D: Che Ros’s Classroom Guidelines

Apendiks E: Silabus Terperinci SAB 2832

Apendiks F: Contoh Penilaian Pengajaran

Apendiks G: Senarai Kursus Profesional dan Bengkel yang Dihadiri

Apendiks H: Senarai Penyelidikan dan Perundingan

Apendiks I: Contoh Hasil Kerja

Apendiks J: Contoh Surat Rekomendasi

Apendiks K: Contoh Item Lain

 

APENDIKS A

 

RINGKASAN SILABUS KURSUS YANG DIAJAR

 


RINGKASAN SILABUS KURSUS YANG PERNAH DI AJAR

 

Kursus Diploma:

WUL 0314 – ILMU UKUR: 2(K), 12(P)

Ukur rantai, ukur kompas, ukur meja, ukur aras, ukur kontor, luas dan isi padu kerja tanah, dan pengenalan kepada teodolit. Melibatkan kuliah dan kerja lapangan.

 

WUL 1814 – UKUR KEJURUTERAAN: 2(K), 12(P)

Prinsip-prinsip pembinaan teodolit, terabas teodolit, ukur tekimetri, penjajaran jalan raya, dan latihan amali. Melibatkan kuliah dan kerja lapangan.

 

DAW 1072 – STATIK: 2(K), 1(T)

Panduan dan peleraian daya, keseimbangan zarah, momen dan ganding, keseimbangan jasad tegar, pusat graviti dan sentroid, dan momen sifat tekun.

 

DKA 2443/DAW 3443 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS: 3(K), 1(T)

Penganalisisan dan kajian kejuruteraan lalu lintas, teknik-teknik dan peranti kawalan lalu lintas, reka bentuk geometri jalan raya, bahan-bahan jalan raya, ekonomi jalan raya, pembinaan jalan raya, reka bentuk turapan jalan raya, statistik jalan raya, dan perparitan dan penyelenggaraan jalan raya.

 

DKA 2952/DAW 3952 – MAKMAL KEJURUTERAAN AWAM: 4(M)

Ujikaji di makmal Hidraul & Hidrologi, Geoteknik & Pengangkutan (ujian CBR, analisis kelajuan setempat, ujian cincin & bebola, ujian penusukan), Konkrit, dan Struktur

 

 

 


Kursus Sarjana Muda:

WUL 0314 – ILMU UKUR: 2(K), 12(P)

Ukur rantai, ukur kompas, ukur meja, ukur aras, ukur kontor, luas dan isi padu kerja tanah, dan pengenalan kepada teodolit. Melibatkan kuliah dan kerja lapangan.

 

SUA 1835 – UKUR KEJURUTERAAN: 3(K), 12(P)

Terabas teodolit, ukur tekimetri, penjajaran jalan, kerja tanah, trigonometri sfera dan cerapan suria, dan pengenalan kepada fotogrametri. Melibatkan kuliah dan kerja lapangan.

 

SKA 2442 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS I: 2(K), 1(T)

Reka bentuk geometri jalan raya, bahan-bahan jalan raya, ekonomi jalan raya, dan isyarat lalu lintas, papan tanda dan penanda.

 

SKA 3442 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS II: 2(K), 1(T)

Pembinaan jalan raya, perparitan dan penyelenggaraan, statistik jalan raya dan kebarangkalian, pengenalan kepada kejuruteraan pengangkutan dan perancangan, reka bentuk turapan jalan raya, dan analisis dan kajian lalu lintas.

 

SAA 1153 – LUKISAN KEJURUTERAAN: 1(K), 4(A)

Penghurufan, jenis-jenis garisan, binaan geometri, pandangan ortografik sudut pertama, pandangan ortografik sudut ketiga, pandangan tambahan, isometrik, lukisan berbantu komputer (AutoCAD),lukisan kejuruteraan awam, kontur dan kerja tanah, dan lukisan konkrit bertetulang.

 

SAK 2073 – MEKANIK GUNAAN: 3(K), 1(T)

Statik: Pengenalan skala dan vektor, daya pada satu zarah, jasad tegar, sistem tiga dimensi, geseran, sifat keratan.

Dinamik: Pergerakan garis lurus, kuasa dan tenaga, impuls dan momentum, pergerakan dalam bulatan, pergerakan harmonik ringkas, dinamik jasad.

 

SAW/M 2023/3023 – UKUR KEJURUTERAAN: 2(K), 6(P)

Pengenalan kepada ukur kejuruteraan, ukur kawalan mendatar (penggunaan peralatan, pembukuan, teknik kerja lapangan, hitungan), ukur ketinggian (ukur aras, tekimetri, kontor), lengkung jalan (lengkung ufuk, lengkung tegak), kerja tanah (asas hitungan luas, isi padu, rajah angkut jisim), ukur penentuletakan asas (asas pengukuran dan contoh kerja), dan ukur hidrografi.

 

SAW 2020/SAM 2022 – KHEMAH UKUR: (10 hari)

Menjalankan projek pengukuran di padang yang merangkumi ukur terabas (termasuk titik kawalan), ukur tekimetri (termasuk ukur aras), lengkung jalan (termasuk rajah angkut jisim), ukur penentuletakan dan ukur hidrografi. Hasil akhir ialah pelotan yang berkaitan kerja lapangan dan pembentangan projek.

 

SAA 3813 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS: 3(K) 1(T)

Bahan-bahan jalan raya, pembinaan jalan, reka bentuk tebal turapan, penyaliran dan penyenggaraan jalan, kajian dan analisis aliran lalu lintas, sistem kawalan lalu lintas,  dan reka bentuk geometri jalan raya.

 

SAA 3052/SAW 4052 – MAKMAL KEJURUTERAAN AWAM II: 4(M)

Ujikaji di makmal Struktur, Hidraul, Geoteknik, Alam Sekitar, Konkrit, dan Jalan Raya (ujian CBR, kajian simpang tak berlampu isyarat, ujian titik lembut, penusukan, pengekstrakan, dan analisis ayakan).

 

SAA 4814 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA: 4(K)

Proses pengeluaran dan ujian kualiti agregat, proses penghasilan bahan pengikat dan ujian kualiti bahan pengikat, bahan pengikat terubah suai, reka bentuk campuran berbitumen, ekonomi jalan raya, kaedah penilaian turapan, kerosakan dan penyenggaraan turapan.

 

SAA 4012 – SEMINAR KEJURUTERAAN AWAM: 2(K)

Kehadiran wajib ke ceramah yang disampaikan oleh penceramah jemputan dalam dan luar UTM daripada pelbagai disiplin kejuruteraan awam. Penyampaian maklumat dalam teknologi terkini di bidang kejuruteraan awam.

 


SAA 4062 – PRA-PROJEK

Pengenalan kepada penyelidikan, pernyataan masalah, matlamat dan objektif, kepentingan kajian, kajian literatur dan metodologi kajian. Di akhir pengajian pelajar dikehendaki mengemukakan laporan dan membentang kepada panel penilai.

 

SAA 4064 – PROJEK SARJANA MUDA

Latihan ilmiah untuk mengembangkan potensi pelajar dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing secara berdikari dan dibimbing. Di akhir pengajian pelajar dikehendaki mengemukakan satu laporan projek mengikut format penulisan ilmiah yang telah ditetapkan ke fakulti dan membentang hasil kajian kepada panel penilai.

 

SAM 4814 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS: 4(K)

Bahan-bahan jalan raya, pembinaan jalan, reka bentuk tebal turapan, penyaliran dan penyenggaraan jalan, ekonomi jalan raya, kajian dan analisis aliran lalu lintas, sistem kawalan lalu lintas, reka bentuk geometri jalan raya, dan analisis statistik.

 

SAM 4062 – MAKMAL KEJURUTERAAN AWAM II: 4(M)

Ujikaji di makmal Struktur, Hidraul, Geoteknik, Alam Sekitar, Konkrit, dan Jalan Raya.

 

SPK 2332 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS: 2(K)

Pengenalan kepada sistem pengangkutan, jenis-jenis jalan, bahan-bahan jalan raya, pembinaan jalan, kajian dan analisis aliran lalu lintas, dan sistem kawalan lalu lintas.

 

KAW 5713 – KEJURUTERAAN JALAN RAYA & LALU LINTAS: 2(K)

Jenis-jenis jalan, bahan-bahan jalan raya, pembinaan jalan, kajian dan analisis aliran lalu lintas, dan sistem kawalan lalu lintas.

 

SAU 4812 – FUNDAMENTAL HIGHWAY & TRAFFIC ENGINEERING: 2(K)

This is one of the compulsory subjects which will expose students to the fundamental theory of highway and traffic engineering.  The subject is considered in two parts, i.e., highway and traffic. Highway engineering covers several major topics such as highway types, properties and tests of highway materials, premix plants and construction techniques and plants.  Traffic engineering topics are traffic studies, the fundamental theory of speed-flow-density relationships and applications in road performance analysis, and the design of traffic signalized system.

 

SAB 3842 – TRAFFIC ENGINEERING: 2(K)

This is one of the compulsory courses which will expose students to the fundamental theory of traffic engineering. The main content of the course provides students with the fundamental theory of traffic flow and management. Major topics include drivers’ behavior and interactions, fundamental theory of speed–flow–density relationships and applications in road performance analysis, traffic studies, design of traffic signal control system, and highway geometric design.

 

SAB 2832 – HIGHWAY ENGINEERING: 2(K) 1(T)

This is one of the compulsory courses which will expose students to the fundamental theory of highway engineering.  Topics covered are; highway materials and evaluations, premix plants, construction techniques and plants, quality controls and testing, pavement structural thickness design, highway drainage and maintenance, pavement visual assessment, and economic evaluation of transportation alternatives.

 


Kursus Sarjana:

MAW 1813 – ROAD INFRASTRUCTURE DESIGN: 3(L)

Road location, network pattern hierachy. Geometric design: horizontal and vertical curve crawler lane and weaving areas. Design of grade and multilevel junction. Road in residential areas, cyclist and pedestrian facilities. Bus facility design, design of servicing facilities, car parking and design, and design of transport interchange. Individual project.

 

MAW 1823 – ROAD MATERIAL & PAVEMENT MAINTENANCE: 3(L)

Properties classifications and tests of principle materials used in highway construction and maintenance. Types, properties and design of bituminous mixes. Characterization of pavement materials. Failures of bituminous mixes. Laboratory works.

Types and causes of pavement failure. Assessment of pavement life and maintenance options. Road surface characteristics: skid resistance, surface texture and methods of measurement; Pendulum, SCRIM, Mu Meter, VSDIM, Straddograph etc. Pavement evaluation methods; Benkelman’s Beam approach, Deflectograph, Falling Weight Deflectometer, Road Rater and laser based methods. Individual project.

 

MAW 1833 – PAVEMENT DESIGN & CONSTRUCTION: 3(L)

Assessment of traffic loading. Empirical methods of pavement design: GI, CBR, RN29, RN31, and Sn approach. Analytical methods of pavement design: Westergard’s and Burmister approaches, the multi-layer, elastic theory, the Equivalent t thickness, the SHELL design approach. Road pavement performance in hot climate. Airfield pavement design. Individual project.

Site investigation: objectives and methods, geological background, methods of sampling highway materials, in-situ tests. Design of earthwork, slopes and embankment stability, pavement foundation. Moisture controls: surface and subsurface drainage, culverts. Highway machinery and plants optimization technique. Individual project.


SENARAI KURSUS YANG PERNAH DIAJAR

 

Semester/Sesi

Kod Kursus

Nama Kursus

1987/1988-02

SUA 1835

WUL 0314

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

Khemah Ukur

1988/1989-01

SUA 1835

WUL 0314

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

1988/1989-02

WUL 1814

WUL 0314

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

Khemah Ukur

1989/1990-01

WUL 1814

WUL 0314

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

1989/1990-02

WUL 1814

WUL 0314

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

Khemah Ukur

1990/1991-01

SUA 1835

WUL 1814

SKA 2442

Ukur Kejuruteraan

Ukur Kejuruteraan

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas I

1990/1991-02

WUL 1814

WUL 0314

SKA 3442

Ukur Kejuruteraan

Ilmu Ukur

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas II

Khemah Ukur

CUTI BELAJAR

1993/1994-02

WUL 1814

DKA 2443

SAW 3030

Ukur Kejuruteraan

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

1994/1995-01

DKA 2952

SAW 3023

DKA 2443

Makmal Kejuruteraan Awam

Ukur Kejuruteraan

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

1994/1995-02

DKA 2952

SAW 3023

DKA 2443

SAW 3030

Makmal Kejuruteraan Awam

Ukur Kejuruteraan

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

1995/1996-01

DAW 1072

DAW 3443

SAK 2073

WUL 1814

Mekanik Statik

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Mekanik Gunaan

Ukur Kejuruteraan

1995/1996-02

SAW 2023

DAW 3443

DAW 3952

SAW 3030

Ukur Kejuruteraan

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

1996/1997-01

SAS 1153

DAW 3443

DAW 3952

Lukisan Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

1996/97-02

SAS 1153

SAA 1153

DAW 3443

SAA 2022

Lukisan Kejuruteraan Awam

Lukisan Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

1997/1998-01

SAA 1153

DAW 3443

KAW 5712

Lukisan Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

1997/1998-02

SAW 3813

SPK 2332

DAW 3952

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

1998/1999-01

SAW 3813

SAW 4052

SAA 3052

SAE 3052

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Makmal Kejuruteraan Awam

Makmal Kejuruteraan Awam

1998/1999-02

SAA 3813

SAA 3052

SPK 2332

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

1999/2000-01

SAA 3813

SAE 3813

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

1999/2000-02

SAA 3813

SAA 1153

SPK 2332

SAA 3052

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Lukisan Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2000/2001-01

SAA 3813

SAE 3813

SAC 3052

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

2000/2001-02

SAA 3813

SAC 3813

SAA 3052

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2000/2001-03

SAA/C/E 4814

Kejuruteraan Jalan Raya

2001/2002-01

SAA/E 4814

SAA 3052

SAA 3813

SZW 3813

MAW 1833

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Pavement Design & Construction

2001/2002-02

SAA 3813

SAA/E 4814

SAA 3052

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2002/2003-01

SAA 3813

SAA 3052

MAW 1833

SAA 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Pavement Design & Construction

Khemah Ukur

2002/2003-02

SAA 3813

SAA/C/E 4814

SAA 3052

MAW 1823

SAM 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam

Road Materials & Pavement Maintenance

Khemah Ukur

2003/2004-01

SAM 4814

MAW 1833 / MAB 8053

SAM 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Pavement Design & Construction

Khemah Ukur

2003/20004-02

SAM 4814

MAW 1823 / MAB 8023

SAM 4062

SAM 2022

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Road Materials & Pavement Maintenance

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2003/2004-01

SAM5011

SAM 4814

MAW 1833

SAM 2022

Seminar Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Pavement Design & Construction

Khemah Ukur

2003/20004-02

SAM5011

SAM 4814

SZW 4814

MAW 1823 / MAB 8023

SAM 4062

SAM 2022

Seminar Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Road Materials & Pavement Maintenance

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2003/2004-03

SAU 5812

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

2004/2005-01

SAM 5011

SAM4814

SAM 5812

SAM 4062

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2004/2005-02

SAM 5011

SAM4814

SAM 5813

SAM 4062

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya Lanjutan

Makmal Kejuruteraan Awam

Khemah Ukur

2005/2006-01

SAB 2832

SAM 4814

SAU 5812

SAB 1031

Kejuruteraan Jalan Raya

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2005/2006-02

SAB 2832

SAM 4814

SAM 4062

SAB  2012

SAB 1031

Kejuruteraan Jalan Raya

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Makmal Kejuruteraan Awam

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2006/2007-01

SAB 2832

SAM 4814

SAU 5812

SAB 1031

Kejuruteraan Jalan Raya

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2006/2007-02

SAB 2832

SAM 4814

SAU 4812

SAB 1031

Kejuruteraan Jalan Raya

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2007/2008-01

SAB 4021

SAB 2832

SAU 4812

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Jalan Raya (Ses 01 & 03)

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2007/2008-02

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2008/2009-01

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAU 4812

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya (Ses 01 & 05)

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2008/2009-02

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2009/2010-01

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAU 4812

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya (Ses 01 & 05

Makmal Kejuruteraan Awam II

Kejuruteraan Jalan Raya & Lalu Lintas

Khemah Ukur

2009/2010-02

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2010/2011-01

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya (Sek 02 & 02)

Makmal Kejuruteraan Awam II (Sek 01 &02)

Khemah Ukur

2010/2011-02

SAB 4021

SAB 4012

SAB 2832

SAB 2012

SAB 1031

Seminar Kejuruteraan Awam

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Jalan Raya

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2011/2012-01

SAB 4012

SAB 3842

SAB 2012

SAB 1031

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Lalu Lintas (Sek 01 & 02)

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

2011/2012-01

SAB 4012

SAB 3842

SAB 2012

SAB 1031

Projek Amalan Profesional

Kejuruteraan Lalu Lintas (Sek 01 & 02)

Makmal Kejuruteraan Awam II

Khemah Ukur

 

 


 

APENDIKS B

 

SENARAI PENYELIAAN PROJEK SARJANA MUDA

DAN

PELAJAR SARJANA


PROJEK SARJANA MUDA

 

 

 1. Mohd Ridzuan bin Hamid. “Kesan Keleperan Terhadap Kekuatan Agregat.” Oktober 1997.

 

 1. Kamarul Hisyam bin Abdullah. “Kesan Penggunaan Emulsi Keatas Turapan Konkrit Asfal Sejuk.” Mac 1998.

 

 1. Mohd Shahrir Amin bin Ahmad. “Kesan Pengasingan Agregat Dalam Konkrit Berasfal Keatas Perpaluhan dan Rintangan Gelinciran.” Mac 1998.

 

 1. Mustafa Kamal bin Shamshuddin. “Kesan Penggunaan Agen Kitaran Semula Keatas Turapan Konkrit Asfal Sejuk.” Mac 1998.

 

 1. Nik Azhar bin Nik Mohamed. “Kesan Penggredan Agregat Keatas Sifat-sifat Campuran Konkrit Asfal.” Mac 1998.

 

 1. Irfan bin Sarifudin. “Kesan Kepanjangan Terhadap Kekuatan Agregat.” Oktober 1998.

 

 1. Wan Mohamad Ruzila bin Wan Abdullah. “Menggunakan Nilai Hentaman Agregat Untuk Meramal lain-lain Parameter Kekuatan.” Oktober 1998.

 

 1. Mohamed Sufian bin Sabarudin. “Perbandingan Ciri-ciri Marshall bagi Reka Bentuk Campuran ACW14 dan ACW20.” Oktober 1988.

 

 1. Mohd Ali bin Paimin. “Penggunaan Geotekstil Dalam Pembinaan Jalan Raya.” Disember 1998.

 

 1. Rosli bin Daros. “Pengurusan Keselamatan Lalu Lintas. Kajian Kes: Lebuh Raya Tol Bukit Lanjan-Tanjung Malim.” Disember 1998.

 

 1. Azreen bin Khalil. “Keberkesanan Penyelenggaraan Sistem Saliran Jalan Raya di Kuala Lumpur.” Disember 1998.

 

 1. Suhaimi bin Mansor. “Reka Bentuk dan Penyelenggaraan Perabut Jalan Raya.” Disember 1998.

 

 1. Mohd Jailani bin Mohd. Juzad. “Teknik Pembinaan Jambatan di Sungai Kayu Ara.” Disember 1998.

 

 1. Mahvidayanti binti Muhamad Tarmidi. “Kesan Usaha Pemadatan Terhadap Sifat-sifat Marshall Campuran Konkrit Berasfal ACW20.” April 1999.

 

 1. Rohmen bin Tasarib. “Penilaian Campuran Berbitumen Macadam Untuk Lapisan Haus dan Pengikat Menggunakan Kaedah Marshall.” April 1999.

 

 1. Nor Azizi bin Yusoff. “Kajian Kelakunan Pemandu Dalam Kampus Universiti Teknologi Malaysia.” April 1999.

 

 1. Noor Azidy bin Ishak. “Kajian Kelakunan Pemandu Dalam Kampus Universiti Teknologi Malaysia.” April 1999.

 

 1. Norliza binti Azis. “Kajian Kelakunan Pejalan Kaki Dalam Kampus Universiti Teknologi Malaysia.” April 1999.

 

 1. Annuar bin Ibrahim. “Kerosakan Jalan Pada Peringkat Pembinaan.” Julai 1999.

 

 1. Ahmad Azmil bin Mokhtar. “Kegagalan Permukaan Jalan dan Langkah-langkah Membaik Pulih Permukaan Jalan.” Julai 1999.

 

 1. Sharina binti Abdul Latiff. “Keberkesanan Lampu Trafik di Pekan Jitra.” Julai 1999.

 

 1. Noriza binti Awang Kechik/Ramli. “Pengujian Agregat Untuk Pembinaan Permukaan Jalan.” Julai 1999.

 

 1. Nor Lila binti Shuib. “Penyenggaraan Lebuh Raya.” Julai 1999.

 

 1. Shah Ruddin bin Abd Hamid. “Keberkesanan Penandaan Jalan. Kajian Kes: Kulai-Kota Tinggi.” November 1999.

 

 1. Abdul Hadi bin Abdullah. “Hubungkait Diantara Pemadat Marshall Automatik dan Manual.” November 1999.

 

 1. Tang Boon Lee. “Hujan Dan Air Larian Permukaan Bagi Reka Bentuk Jalan Raya.” November 1999.

 

 1. Ang Khye Wee. “Hujan Dan Air Larian Permukaan Bagi Reka Bentuk Lebuh Raya.” November 1999.

 

 1. Hazely bin Mohd Mahpop. “Kesan Suhu Terhadap Sifat-sifat Marshall Campuran Konkrit Berasfal ACB28.” Disember 1999.

 

 1. Sharifah Nurol binti Syed Khairuddin. “Penggunaan Simen Sebagai Bahan Tambah Kepada Bitumen.” April 2000.

 

 1. Asnilah binti Abdullah. “Penggunaan Kapur Sebagai Bahan Tambah Dalam Bitumen.” April 2000.

 

 1. Nurul Hasni binti Mohd Razalli. “Kajian Gelinciran Terhadap Lapisan Permukaan Jalan.” April 2000.

 

 1. Fauziah binti Mohd Said. “Hubungkait Antara Suhu Dengan Nilai Penusukan Bitumen dan Bitumen Terubahsuai.” April 2000.

 

 1. Suhaini binti Shamsudin. “Kajian Tempat Meletak Kenderaan Dalam Kampus UTM Skudai.” April 2000.

 

 1. Norasyimah binti Ahmad @ Mohd Din. “Kajian Tempat Meletak Kenderaan Dalam Kampus UTM Skudai.” April 2000.

 

 1. Don bin Kaya. “Sistem Saliran Permukaan Jalan Raya.” April 2000.

 

 1. Mansor bin Mohamad. “Sistem Saliran Permukaan Lebuh Raya.” April 2000.

 

 1. Nazihah binti Kamarudin. “Kadar Pemilikan Kenderaan di Taman Perumahan. Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2000.

 

 1. Masimawati bte Abdul Latif. “Kajian Kecekapan Sistem Pengangkutan Awam di Kawasan Perumahan. Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2000.

 

 1. Firdaus bin Dimyati. “Kajian Tahap Penggunaan Sistem Pengangkutan Awam. Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2000.

 

 1. Mohd Suffian bin Mohd Rousdin. “Kajian Agihan Perjalanan Kenderaan Persendirian di Kawasan Perumahan. Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2000.

 

 1. Khor Pau Ning. “Perbandingan Kaedah-kaedah Penyenggaraan Jalan.” Jun 2000.

 

 1. Norhayati bt. Khairudin. “Interaksi Antara Pemadu dan Pejalan Kaki di Lintasan Zebra – Kelakukan Pemandu.” November 2000.

 

 1. Noorliyana binti Haji Omar. “Interaksi Antara Pemadu dan Pejalan Kaki di Lintasan Zebra.” November 2000.

 

 1. Azhari bin Adnan. “Keberkesanan Papan Tanda di Kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai.” November 2000.

 

 1. Maniyarasan a/l Munusamy. “Keberkesanan Penyenggaraan Turapan Jalan di Kawasan Bandar – Kajian Kes: Majlis Perbandaran Petaling Jaya.” November 2000.

 

 1. Vicknesh Ruban a/l Narendran. “Hubungkait di Antara Kelakunan Pemandu dan Geometri dan Kemalangan Jalan Raya.” November 2000.

 

 1. Kanesan a/l Velusamy. “Keberkesanan Penggunaan Blok Konkrit Saling Mengunci Sebagai Turapan Jalan.” November 2000.

 

 1. Nur Mohd Fairus bin Abdullah. “Penyenggaraan Cerun Jalan. Kajian Kes: km 30 jalan Johor Bahru-Pontian.” April 2001.

 

 1. Wan Nor Izalin binti Wan Ismail. “Keberkesanan Sistem Letak Kenderaan Baru di Kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai.” April 2001.

 

 1. Abdul Aziz bin Haji Rahmat. “Keberkesanan Sistem Letak Kenderaan Baru di Kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai.” April 2001.

 

 1. Izwa Syafinaz binti Dolwahid. “Kajian Kelajuan Setempat di Kawasan Taman Perumahan – Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2001.

 

 1. Irma Royani binti Mohd Sujak. “Kajian Kelajuan Setempat di Kawasan Taman Perumahan – Kajian Kes: Taman Universiti.” April 2001.

 

 1. Mohd Asri bin Ibrahim. “Perbandingan Kaedah Penyenggaraan Kitar Semula Sejuk di Tapak dan Kitar Semula Panas di Tapak – Kajian Kes: Lebuh Raya Utara-Selatan.” April 2001.

 

 1. Mohd Fairullazi bin Ayob. “Keberkesanan Pemuliharaan Struktur Turapan Jalan Raya – Kajian Kes: Jalan Parit Hj. Ismail.” April 2001.

 

 1. Tan Swee Kok. “Penyenggaraan Lapangan Terbang – Kajian Kes: Pangkalan TUDM Kuala Lumpur.” April 2001.

 

 1. Nastaein bt. Qamaruz Zaman. “Kajian Kerosakan dan Penyenggaraan Turapan Blok Konkrit di Ipoh.” Oktober 2001.

 

 1. Mohd Uzaini bin Mohd Said. “Perbandingan Kualiti Pracampuran Panas dan Sejuk.” Oktober 2001.

 

 1. Roziawati bt. Razali. “Kajian Kerosakan dan Penyenggaraan Jalan di Taman Universiti.” Oktober 2001.

 

 1. Raja Haswati binti Raja Mohd Alwi. “Kajian Kemudahan Pejalan Kaki di Bandaraya Johor Bahru.” Oktober 2001.

 

 1. Rohaida bt. Rashid. “Pembinaan Jalan di Tanah Gambut. Kajian Kes: Jalan Parit Panjang-Bukit Batu.” Oktober 2001.

 

 1. Firdaus bt. Mohammad. “Kebolehulangan Ujian Nisbah Galas California.” Oktober 2001.

 

 1. Mohd Saiful Affendi bin Mohd Said. “Kesesuaian Menggunakan Kaedah Campuran Sejuk Berbanding Campuran Panas Dalam Pembinaan Jalan Kampung di Negeri Melaka.” Oktober 2001.

 

 1. Jamaludin bin Osman. “Ciri-ciri Geometri Jalan Raya dan Hubung Kait Dengan Kemalangan Jalan Raya di Jalan Telok Wanjah.” Oktober 2001.

 

 1. A’zman bin Mohd Harun. “Keberkesanan Papan Tanda Pandu Arah di Pusat Bandar Ipoh.” Oktober 2001.

 

 1. Noor Khairul Rizal bin Haji Jumari. “Kajian Lalu Lintas di Sepanjang Jalan Silibin Menggunakan SIDRA.” Oktober 2001.

 

 1. Azniza bt. Sakeron. “Kajian Lalu Lintas di Persimpangan Masuk Utama Taman Universiti.” Mac 2002.

 

 1. Azliza Abdullah. “Kajian Lalu Lintas di Persimpangan Masuk Utama Taman Universiti.” Mac 2002.

 

 1. Abdul Rahman bin Norazumin. “Kajian Tahap Pencemaran Bunyi Bagi Berbagai Jenis Jalan.” Mac 2002.

 

 1. Noor Azlina bt. Noor Rashid. “Menganggar Nilai CBR Berdasarkan Indeks Keplastikan.” Mac 2002.

 

 1. Nurul Hafeeza bt. Mohamad. “Menganggar Kandungan Lembapan Optimum Berdasarkan Indeks Keplastikan Tanah.” Mac 2002.

 

 1. Ayub bin Jamaludin. “Kesan Suhu Pemadatan Terhadap Ciri-ciri Campuran Konkrit Berasfalt.” September 2002

 

 1. Kamarudin bin Harun. “Kesan Pengasingan Terhadap Ciri-ciri Marshall Campuran Konkrit Berasfalt.” September 2002

 

 1. Ahmad Azhamizi bin Othman. “Penggunaan Fotogrametri Jarak Dekat Dalam Mereka Bentuk Geometri Simpang Empat Berlampu Isyarat di Taman Ungku Tun Aminah.” September 2002

 

 1. Nor Azura binti Lop. “Menganggar Nilai CBR Berdasarkan Indeks Keplastikan.” Januari 2003

 

 1. Norfaeza binti Salihin. “Hubungan antara CBR Direndam dan Tanpa Direndam.” Januari 2003

 

 1. Azah Azura binti Ali Imran. “Menganggar Kandungan Lembapan Optimum Berdasarkan Indeks Keplastikan Tanah.” Januari 2003

 

 1. Norkhairulnisa binti Mat Sah. “Penilaian Kualiti Sisa Keluli Sebagai Pengganti Agregat Dalam Campuran Konkrit Berasfalt.” Januari 2003

 

 1. Normiza binti Md Zain. “Kajian Kualiti Campuran Konkrit Berasfalt Menggunakan Sisa Keluli.” Januari 2003

 

 1. Zaharah bt Samsudin. “Penilaian Rintangan Gelincir ke atas Permukaan Turapan di UTM Skudai.” Mac 2004

 

 1. Wan Noor Azleeny Wan Awang. “Penilaian Bahan Turapan Lelubang.” Mac 2004

 

 1. Zulina Zulkefeli. “Penilaian Lapisan Permukaan Jalan di Kampus UTM Skudai.” Mac 2004

 

 1. Yeo Pui Hee. “Perbandingan Penggunaan Batu Kapur dan Batu Granit Sebagai Bahan Subtapak dan Tapak Jalan.” Oktober 2004

 

 1. Norwati binti Haji Mohamad Ali. “Perbandingan Pemulihan Turapan Kaedah Guna Semula Sejuk di Tapak dengan Kaedah Konvensional.” Oktober 2004

 

 1. Nelson ak Albert Bantang. “Kajian Mendapan Dalam Pembinaan Jalan di Kawasan Tanah Gambut di Bahagian Samarahan, Sarawak.” Oktober 2004

 

 1. Roziah Abdul Rahman. “Kajian Jarak Kepala Bagi Pengangkutan Bot Ekspress di Sarawak (Laluan Sibu – Kapit).” Oktober 2004

 

 1. Aida Amalina binti Abdullah. “Perkaitan Antara Rintangan Terhadap Aluran dan Tahap Pemadatan Dalam Campuran Asfalt Panas.” Mac 2005

 

 1. Nuraiha binti Sidinaali. “Perkaitan Antara Rintangan Terhadap Aluran dan Tahap Pemadatan Dalam Campuran Asfalt Panas.” Mac 2005

 

 1. Sri Rahayu binti Nik Saad. “Kajian Hubungan Kebolehtelapan dan Kandungan Lompang Dalam Campuran Panas Berasfalt.” Mac 2005

 

 1. Naslin binti Jusoh. “Effectiveness of the Non-exclusive Motorcycle Lane.” Mac 2005

 

 1. Hafizah binti Johari. “Penstabilan Tanah Untuk Subgred Menggunakan Bitumen Emulsi.” Mac 2005

 

 1. Nordila binti Ahmad. “Penstabilan Subgred Menggunakan POFA dan Simen.” Mac 2005

 

 1. Norfadzlina binti Amzah. “Penilalian Rintangan Aluran Terhadap Lapisan Pengikat Berbitumen Terubah.” Mac 2005

 

 1. Wong Yee Ching. “Evaluation of Rutting on Different Types of Hot Mix Asphalt Gradation.” Mac 2005

 

 1. Gan Hong Wei. “Penambahan Plastik Dalam Campuran Konkrit Berasfalt.” Mac 2005

 

 1. Khadjijah binti Nawawi. “Penggunaan Abu Kelapa Sawit Sebagai Bahan Pengisi Dalam Campuran Panas Konkrit Berasfalt.” November 2005

 

 1. Hayati binti Jemiron. “Kesan pemanasan Berulang Terhadap Ciri-ciri Campuran Panas Konkrit Berasfalt.” November 200

 

 1. Syarifah Nurfadhillah bt. Syed Ab Rahman. “Kesan Hujan Terhadap Turapan Campuran Panas Konkrit Berasfalt.” April 2006

 

 1. Norhafizah Binti Manap. “Kesan Pengasingan Terhadap Rintangan Aluran.” April 2006

 

 1. Izawati binti Abd Hamid. “Pengaruh Agregat Berhabuk Terhadap Dandanan Permukaan.” April 2006

 

 1. Yusrina binti Yusoff. “Pengaruh Saiz Agregat Terhadap Kedalaman Tekstur dan Rintangan Gelincir Bagi Dandanan Permukaan.” April 2006

 

 1. Husrina binti Hussain. “Pengaruh Saiz Agregat Terhadap Rintangan Aluran Dalam Pra-campuran Panas.” April 2006

 

 1. Izza Erdawaty binti Iskhak. “Audit Keselamatan Jalan di Kampus UTM.” April 2006

 

 1. Sanmastri binti Sanusi. “Audit Keselamatan Jalan Raya Dalam Kampus UTM, Skudai.” April 2006

 

 1. Noorja binti Mohd Japar. “Kajian Kerosakan dan Penyenggaraan Jalan di Daerah Hilir Perak.” April 2006

 

 1. Salina binti Asmuni. “Keberkesanan Kerja-kerja Tampalan Jalan di Daerah Johor Bahru.” April 2006

 

 1. Nurul Bahiyah binti Abd Wahid. “Rintangan Aluran Bagi Pelbagai Jenis Pra-campuran Panas.” April 2006

 

 1. Intan Nor Zuliana binti Baharuddin. “Penggunaan Serat Kelapa Sawit Sebagai Bahan Tambah Dalam Campuran Panas Konkrit Berasfalt.” April 2006

 

 1. Ashamilah binti Mohamed. “Kajian Penyalahgunaan Lorong Bas di Bandaraya Johor Bahru.” April 2007

 

 1. Nora binti Mohd Lotfi. “Audit Keselamatan Pejalan Kaki di Bandaraya Johor Bahru.” April 2007

 

 1. Ros Airien binti Ibrahim. “Audit Keselamatan Pejalan Kaki dan Penunggang Basikal di Kampus UTM.” April 2007

 

 1. Aisyah binti Abu Bakar. “Perbandingan Ciri-ciri Marshall Campuran Panas Konkrit Berasfalt Berdasarkan Dua Spesifikasi yang Berbeza.” April 2007

 

 1. Aishawahida binti Julaihi. “Perbandingan Ciri-ciri Marshall Menggunakan Kaedah Pemadatan yang Berbeza.” April 2007

 

 1. Mardhiah binti Zawawi. “Perbandingan Ciri-ciri Marshall Antara Turapan Kitar Semula dan Campuran Baru.” April 2007

 

 1. Balqis Mohamed Rehan. “Kesan Penggunaan Serbuk Getah di Dalam Campuran Konkrit Asfalt Terhadap Ciri-ciri Marshall.” April 2007

 

 1. Assura Azilawati binti Mohamad Aspar. “Kesan Rejuvenator Terhadap Ciri-ciri Marshall Campuran Kitar Semula.” April 2007

 

 1. Fathieah binti Kiprawi. “Penggunaan Polimer Dalam Campuran Asfalt Panas Terhadap Ciri-ciri Marshall.” April 2007

 

 1. Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman. “Pemetaan Aluran Menggunakan Fotogrametri Digital Jarak Dekat.” April 2007

 

 1. Azizulfazli Mohd Ali. “Keberkesanan Penyenggaraan Jalan Menggunakan Turapan Separa Tegar.” Nov 2007

 

 1. Salina Md Wazir. “Perbandingan di Antara Tapak Jalan Terikat Simen dan Tapak Jalan Konvensional.” Nov 2007

 

 1. Siti Nur Hafizeanie Salahuddin. “The Effectiveness of Hot In Place Recycling Technique Compared to Conventional Method.” Nov 2007

 

 1. Chua Sy Szu. ”Effect of Elastomeric Base Waste on Hot Mix Asphalt Properties.” April 2008

 

 1. Dorina Anak Astana. ”The Effect of WasteSludge on Hot Mix Asphalt Properties.” April 2008

 

 1. Farah Nadiah Abdul Rahim. ”Evaluation of Elastomer Modified Asphaltic Concrete Using Cantabro Test.” April 2008

 

 1. Nor Haryani Ab Mared. ”Kesan Penggunaan Bahan Sisa Industri dalam Campuran Panas Berasfalt Terhadap Rekatan Campuran.” April 2008

 

 1. Nor Hasni Taib. “Kesan Penutupan MRR2 Terhadap Aliran lalu Lintas Lebuh Raya yang Dihubungkan.” April 2008

 

 1. Chin Shu Pei. “The Influence of coated aggregate size on surface dressing texture depth and skid resistance.” April 2009

 

 1. Wong Yee Fung. “Evaluation of rutting on different types of Hot Mix asphalt gradation with modified bitumen as binder.” April 2009

 

 1. Tan Fie Chen. “Evaluation of rutting performance on hot mix asphalt modified with plastic bottles.” April 2009

 

 1. Hafizah Malik. “Keberkesanan sisa keluli sebagai dandanan permukaan terhadap rintangan gelinciran dan kedalaman tekstur.” April 2009
 2. Fatin Nadiyah binti Ahmad. “Kajian air larian terhadap permukan turapan konkrit berasfalt acw14 dan dandanan permukaan.” April 2009

 

 1. Siti Rahayu binti Ismail. “Kesan penggunaan sanga keluli sebagai pengisi terhadap ciri-ciri marshall campuran konkrit berasfalt.” November 2009

 

 1. AZIMATUL AQILAH BT MOHD MOKMIN. “Penilaian tahap keretakan jalan menggunakan kaedah fotogrametri digital jarak dekat”. April 2010

 

 1. NURFADZLIN BINTI MOHAMED YUSOF. “Penggunaan abu dasar arangbatu sebagai pengisi dalam HMA.” April 2010

 

 1. ADIB YASMIN BINTI KASIM. “Rutting depth measurement using close range photogrammetry”. April 2010

 

 1. NURUL ANIS BINTI BAHARI. “Penggunaan abu terbang arangbatu sebagai bahan pengisi dalam HMA.’ April 2010

 

 1. NURFAZILAH BINTI MAT SALLEH. “Effect of rubber waste on HMA properties.” April 2010

 

 1. NOR HASNEYYATIL IZZAH BINTI HASSAN. “The use of lime ceiling waste as filler in HMA”.  April 2010

 

 1. Sarifah Salwa binti Sapani. “Kesan Penggunaan Gentian Kaca Dalam Campuran Panas Konkrit Berasfalt.” Mei 2011

 

 1. Liew Chiun Hsiung, “Kesan Penambahan abu dasar dalam pasir pengisi terhadap penyusupan air dan ikatan blok konkrit saling mengunci.” Mei 2011

 

 1. Nur Aiedah Sabri, “The effect of rain on the vehicle speed.” Mei 2011

 

 1. Siti Nur Aisyah Salahuddin, “Comparison of HMA properties between Marshall and Gyratory Compactor.” Mei 2011

 

 1. Tan Kai Siang, “Rutting resistance towards SMA20 with modified aggregate gradation.” Mei 2011

 

 1. Zaini Ibrahim, “Perbandingan di antara debu kuari dan pasir sebagai lapisan subtapak jalan.” Dis 2011

 

 1. Mohd Reyza  Rahizad, “Penilaian ciri-ciri dan kekuatan batu baur pada kedudukan permukaan batuan yang berbeza.” Dis 2011

 

 1. Mohamad Khairul Aidi Jamaludin, “ Perbandingan ujian pemadatan di tapak menggunakan kaedah gantian pasir dan pemotong teras.” Dis 2011

 

 1. Amirudin Yatin, “ Faktor-faktor penggalak peralihan penggunaan motosikal kepada pengangkutan awam.” Dis 2011

 

 1. Murat Kurmanov, “ Effect of coal fly ash on frost resistance of HMA Properties.” Jan 2012

 

 

PELAJAR SARJANA

 

 1. Khairul Anwar Hj Husin. “Kajian Pasir Pengisi Sambungan Bagi Turapan Blok Konkrit.” Dis 1999 – Jan 2003

 

 1. Munzilah binti Md. Rohani. “Applikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pembangunan Pangkalan Data Lalu Lintas.” Dis 2000 – April 2003

 

 1. Nordiana binti Yaacob. “ Pengurusan Penyenggaraan Turapan di Lebuh Raya Utara-Selatan.” May 2003

 

 1. Norkhairulnisa binti Mat Sah. “Kajian Kerja Tampalan Menggunakan Campuran Panas untuk Jalan Kampong.” October 2004

 

 1. Khairul Nizam bin Mohd Yunus. “Penggunaan Semula Kaca Sebagai Bahan Turapan Jalan.” October 2004

 

 1. Suthagaran a/l Subramaniam. “Evaluation of the Compactive Effort on the Stripping Characteristic of Hot Mix Asphalt (HMA) Mixtures.” May 2006

 

 1. Nur Syahriza binti Muhamad Nor. “Permeability in Malaysian Hot Mix Asphalt Mixtures.” July 2006

 

 1. Norliza binti Mohd Akhir. “The Aggregate Degradation Characteristics of Stone Mastic Asphalt (SMA) Mixtures.” November 2006

 

 1. Elizabeth Chong Eu Mee. “The Effects of Nominal Maximum Aggregate Size on the Properties of Hot Mix Asphalt Using Gyratory Compactor.” November 2006

 

 1. Salman Ullah Sheikh. “Rutting Potential of Hot Mix Asphalt in Variable Conditions.” April 2007

 

 1. Rosmawati Mamat. “Evaluation of marshall Properties os Asphalt Mixtures with Aggregate Gradations Designed Using the Bailey Method.” November 2008

 

 1. Dorina Anak Astana. “ The Effect of Epoxy Bitumen Modification on Hot Mix Asphalt Properties and Rut Resistance.” May 2009

 

 1. Nor Asma Ali Akbar. “Feasibility Study on Palm Oil Fuel Ash as Bitumen Modifier.” January 2012

 

 1. Nurfazilah Mat Salleh. “Effect of Overheating of Bitumen on Hot Mix Asphalt Porperties.” January 2012

 

 1. Norhidayah Mohamed. “ Effect of Aggregate Temperature on HMA Properties.” January 2012

 

 

 

 

APENDIKS C

 

SENARAI SEBAHAGIAN PELAJAR DI BAWAH PENASIHATAN AKADEMIK


 

20032004/2

NO.KP MATRIK NAMA T/KURSUS

PNG/PNGK

820413015299 CA030069 MUHAMAD HANIFF BIN HJ ISMAIL 4 – SAW

3.31 / 3.08

810108065135 CA030045 REDUAN BIN MOHD RAZALAN 4 – SAW

2.23 / 2.59

820202015053 CA030067 ROMEZAM BIN MOHD ZAIN 4 – SAW

2.61 / 2.49

820814145377 CA030047 SAHFERI BIN MOHAMED ISA 4 – SAW

3.14 / 3.15

770208016062 CA030048 SALINA BINTI ASMUNI 4 – SAW

3.61 / 2.97

811129055344 CA030054 SITI KHALIJAH BT YAMAN 4 – SAW

3.34 / 3.38

810625145467 CA030057 SYARINAL PUTRA B BUJANG 4 – SAW

3.22 / 2.89

800903035059 CA030058 WAN DJUNAIDY B WAN HIM 4 – SAW

3.01 / 2.74

820301715178 CA030062 MICHELLE ZAINAB BAIRD 5 – SAW

3.88 / 3.66

821206115064 CA030063 NOR AZLINA BINTI ABDUL MANAF 5 – SAW

3.42 / 3.14

820915086230 CA030036 NOR ZURAIRAHETTY BINTI MOHD YUNUS 5 – SAW

3.65 / 3.66

820814086282 CA030038 NORFAEZA BINTI ALI 5 – SAW

3.37 / 3.26

820819055346 CA030066 NORSHAHIRA BINTI MOHAMAD SHAHI 5 – SAW

3.31 / 3.05

820209105510 CA030042 NUR AZLINA BINTI SAPUAN 5 – SAW

3.56 / 3.57

820712105606 CA030043 NURLIZA BT ZAKARIA 5 – SAW

3.73 / 3.37

810418086265 CA030044 OOI HONG KIONG 5 – SAW

3.75 / 3.54

820614025434 CA030046 ROSAFIZAWATI BINTI SUIB 5 – SAW

3.76 / 3.63

800623035441 CA010109 SAIPUL AZUAN BIN MAT ZAIN 5 – SAW

2.25 / 2.65

820610145148 CA030049 SALINA BINTI RAMLI 5 – SAW

3.41 / 3.43

820106025868 CA030050 SALPIZA BINTI ABDUL WAHAB 5 – SAW

3.51 / 3.09

820905085939 CA030051 SHAHRILFAHMI BIN ZAKARIA 5 – SAW

2.71 / 2.66

821109125009 CA030053 SHAIFUL MUNIR BIN LEMAN 5 – SAW

3.4 / 3.25

821127045002 CA030065 SITI NOOR FARRAH BT AHMAD 5 – SAW

3.13 / 3.34

811208045232 CA030056 SRI INDRAYANI BINTI JAAFAR 5 – SAW

3.55 / 3.63

810728146032 CA030059 WONG LI KUEN 5 – SAW

3.85 / 3.82

 


20062007/1

NO.KP MATRIK NAMA T/KURSUS

PNG/PNGK

 
881024125725 AA070013 AHMAD TARMIZI BIN MD TAHIR 4 – SAW

3.17 / 3.32

870922385197 AA070031 CHEONG CHEE HOE 4 – SAW

3.55 / 3.73

880331265176 AA070063 HANIS BINTI OMAR 4 – SAW

3.29 / 3.34

880224526393 AA070078 KHAIRIL AZMAN BIN MASRI 4 – SAW

3.31 / 3.16

880112035661 AA070126 MOHD GHAZALI BIN AHMAD 4 – SAW

2.47 / 2.69

881220086743 AA070146 MUHAMMAD HAFIZZUDIN BIN MOHAMAD NIZAR 4 – SAW

2.76 / 3

861206236161 AA070161 NG SHAO LUE 4 – SAW

3.94 / 3.89

880511235468 AA070166 NOOR HAIDA BINTI MD SALLEH 4 – SAW

3.31 / 3.55

881221265356 AA070178 NUR AIEDAH BT SABRI 4 – SAW

3.22 / 3.08

880414146228 AA070199 NURUL IZZATI BINTI SAINI 4 – SAW

3.38 / 3.55

870422105689 AA070300 SIM HONG TECK 4 – SAW

3.47 / 3.63

870724145803 AA070218 SIM KENG HEI 4 – SAW

3.63 / 3.63

881107016292 AA070235 SYAFIQAH BINTI SYAFRUDDIN 4 – SAW

2.93 / 3.16

880207035082 AA070253 TUAN NOR HAZWANI BINTI TUAN SOH 4 – SAW

3.37 / 3.26

881017085163 AA070258 WATHIEQ IMRAN BIN ANWAR 4 – SAW

3.18 / 2.94

870517565637 AA070262 WONG KOK HOE 4 – SAW

3.71 / 3.84

880801115464 AA070272 ZARINA BINTI YUSOF 4 – SAW

3.53 / 3.26

 

 

20112012/1

NO.KP MATRIK NAMA T/KURSUS

PNG/PNGK

881017085163 AA070258 WATHIEQ IMRAN BIN ANWAR 4 – SAW

– / –

920815055689 A11KA0010 AHMAD FIRDAUS BIN YAACOB 1 – SKAW

– / –

920502086783 A11KA0016 AL-AMIN BIN JAMALUDDIN 1 – SKAW

– / –

921204145292 A11KA0032 ERNI SYAFIZA BINTI NIZARUDDIN 1 – SKAW

– / –

920721065528 A11KA0042 INTAN NUR MARDIA ARIFA BINTI SA’AD 1 – SKAW

– / –

910429135091 A11KA0059 LIEW INN WEI 1 – SKAW

– / –

920610115019 A11KA0086 MOHD SHAFIQ AZLYSHAM BIN ARIFFIN 1 – SKAW

– / –

920925106491 A11KA0113 MUHAMMAD NOR ARIFF BIN ROSLY 1 – SKAW

– / –

921109085981 A11KA0115 MUHAMMAD SYAHID BIN ABD LATIF 1 – SKAW

– / –

920328145230 A11KA0127 NOR HAZWANI BINTI HJ HARON 1 – SKAW

– / –

920209015206 A11KA0129 NOR SYAFIRA BINTI MUZAMIL 1 – SKAW

– / –

920104065274 A11KA0144 NUR HAZWANI BINTI ANUAR 1 – SKAW

– / –

910913015235 A11KA0191 TAN WEE JET 1 – SKAW

– / –

 

 

APENDIKS D

CHE ROS’S CLASSROOM GUIDELINE 

APENDIKS E

 

SILABUS TERPERINCI

HIGHWAY ENGINEERING (SAB 2832)

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  1   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

PRE-REQUISITE : SAB 1023, SAB 1713, SAB 1722
EQUIVALENCE : SAM 4814 (1st half)
LECTURE HOURS : 2 Hours Lecture

1 Hour Tutorial

LECTURER : See Attachment

 

 

 

SYNOPSIS

 

 

This is one of the compulsory courses which will expose students to the fundamental theory of highway engineering.  Topics covered are; highway materials and evaluations, premix plants, construction techniques and plants, quality controls and testing, pavement structural thickness design, highway drainage and maintenance, pavement visual assessment, and economic evaluation of transportation alternatives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARED BY :

 

 

CERTIFIED BY :

 

Name

 

 

 

Signature

 

 

Date

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

Che Ros Ismail

 

 

 

 

 

 

25th February 2011

 

Name

 

 

 

Signature

 

 

Date

:

 

 

 

:

 

 

:

 

Head,

Department of Geotechnics & Transportation

 

 

 

 

25th February 2011

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

LEARNING OUTCOMES

 

By the end of the course, students should be able to :

 

No.

Course Learning Outcomes

Programme

Outcome(s)

Taxonomies and

Soft-Skills

Assessment Methods

1.

Identify materials, type of tests, construction methods and plants in highway construction and able to carry out and evaluate/solve on-site construction and materials quality control requirements.

PO1, PO2,

PO3, PO4

C3, P3, A3,

CTPS3

T, A, Q, F

2.

Analyze and design pavement structures and maintenance program.

PO1, PO2,

PO3, PO4

C5, A3,

CTPS1

T, A, Q, F

3.

Conduct highway and transportation system and economic appraisal.

PO3, P04

C6, CTPS2

T, A, Q, F

 

Note : (T – Test ; Q – Quiz; A – Group and Individual Assignment ; F – Final Exam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

STUDENT LEARNING TIME

 

No.

Teaching and Learning Activities

Student Learning Time (hours)

1.

Face-to-Face Learning

a. Lecturer-Centered Learning

  i. Lecture

28

b. Student-Centered Learning (SCL)

  i. Laboratory / Tutorial

10

  ii. Student-centered learning activities – Active Learning, Project Based Learning

2.

Self-Directed Learning

a. Non-face-to-face learning or student-centered learning (SCL) such as manual, assignment, module, e-Learning, etc.

20

b. Revision

10

c. Assessment Preparations

8

3.

Formal Assessment

a. Continuous Assessment

2

b. Final Exam

2

Total (SLT)

80

 

 

TEACHING METHODOLOGY

 

 1. Formal Lecture

 

 1. Group and individual assignments

 

 1. In class discussion

 

 1. Laboratory and/or field visits

 

 1. Tutorials

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

WEEKLY SCHEDULE

 

Week

Lecture

Topic / Content

 

1

 

1 & 2

Explanation of syllabus, introduction to highway engineering

Topic 1: Highway Materials

Type of highways, pavement layers and materials

 

2

 

3 & 4

Pavement layers and materials (cont.)

Compaction and California Bearing Ratio tests

Assignment # 1

 

3

 

 5 & 6

Highway materials, properties, and tests – aggregate
 

4

 

7 & 8

Highway materials, properties, and tests – bitumen

Premix plants

Discussion of topic 1 and exercises

Assignment # 2

 

5

9 & 10

Topic 2: Highway Construction

Highway construction, site clearing, earthworks and drainage works

 

6

 

11 & 12

Pavement works and premix design.

Quality control and tests

Assignment # 3

 

7

13 & 14

Highway plants

Discussion of topic 2 and exercises

TEST #1

8

 

MID SEMESTER BREAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

WEEKLY SCHEDULE

 

Week

Lecture

Topic / Content

 

9

 

15 & 16

 

Topic 3: Pavement Structure Thickness Design

Fundamental theory

Design methods – ATJ 5/85

 

 

10

 

17 & 18

Design methods –ATJ 5/85 (continued) and Road Note 31

Discussion of topic 3, exercises and Test #1

11

19 & 20

Topic 4: Highway Drainage & Maintenance

Highway drainage system

Highway maintenance

Assignment # 4

 

12

 

21 & 22

Highway rehabilitation

Pavement evaluation

Discussion of topic 4

 

13

 

 23 & 24

Topic 5: Highway Economy

Fundamental theory

Evaluation methods – Net Present Value, Equal Uniform Annual Cost

 

14

 

25 & 26

Evaluation methods –Benefit Cost Ratio, and Rate Of Return

Assignment # 5

TEST # 2

 

15

 

27 & 28

Discussion of topic 5, exercises and Test #2

Review

16-18

 

 

REVISION WEEK AND FINAL EXAMINATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

REFERENCES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Atkins, H.A., HIGHWAY MATERIALS, SOILS, AND CONCRETES, Prentice Hall, 2003.

Garber, N.J., Hoel, L.A., TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING, West Publishing Co., 1999.

Oglesby, C.H., Hicks, R.G., HIGHWAY ENGINEERING, John Wiley & Sons, 1982.

Roberts et. al., HOT MIX ASPHALT MATERIALS, MIXTURE DESIGN AND CONSTRUCTION,NAPA,1991.

Wignall, A., Kendrick, P.S., Ancill, R., ROADWORK : Theory and Practice, Newnes, 1991.

Wright, P.H., HIGHWAY ENGINEERING, John Wiley & Sons, 1996.

Jabatan Kerja Raya Malaysia, SPESIFIKASI PEMBINAAN JALAN RAYA, JKR/SPJ/1988.

Jabatan Kerja Raya Malaysia, ARAHAN TEKNIK JALAN 5/85.

Transport Research Laboratory, OVERSEAS ROAD NOTE 31, 1993.

Standards – BS, MS, ASTM, AASHTO.

 

 

GRADING

 

No.

Assessment

Number

% each

% total

Dates

1.

Assignments & quizzes

6

5

30

Continuous

5.

Test

2

15

30

Week 7 & 14

6.

Final Exam

1

40

40

Week 16-18

Overall Total

100

 

 

 

ATTENDANCE

 

The student should adhere to the rules of attendance as stated in the University Academic Regulation :-

 

1.

Student must attend not less than 80% of lecture hours as required for the subject.

2.

The student will be prohibited from attending any lecture and assessment activities upon failure to comply the above requirement. Zero mark will be given to the subject.

 

 

 

 

 

 

 

 


COURSE OUTLINE

 

Page :  2   of   7

HIGHWAY ENGINEERING

SAB 2832

Revision

Date of issue

Last Amendment

Edition

Procedure No.

: H

: 1st June 2003

: 25th February 2011

: 4

: FKA/PG/RK/SAB 2832

 

 

ATTACHMENT

 

Lecturers

E-Mail

Room No.

Phone No.

1. Che Ros Ismail

cheros@utm.my

D02-119

31677

2. Assoc. Prof.  Dr. Mohd. Rosli Hainin

roslihainin@utm.my

M47-120 32516
3. Dr. Haryati Yaacob

yaacob.h@gmail.com

M47-124

32446

4. Norhidayah Abd. Hassan

norhidayah_utm@yahoo.com

C09-228

31637

5. Mohd Izzudin Md. Ithnan

 

mizuddin@utm.my

 

D03-228

31765

6. Mohd Khairul Idham bin Mohd Satar

khairulidham@utm.my

D03-233

31768

7. Dorina anak Astana

dorina@utm.my

C09-222

31691

 

 

 

 

 

 


 

APENDIKS F

 

CONTOH KOMEN PELAJAR


 • Thanx for everything , jasamu dikenang – kad : Azlinda and the gang
 • I am grateful to have you as my lecturer. I would like to thank you for your dedication, valuable advices, knowledge sharing and friendly treatment – kad : Teh Kar Lu
 • I am grateful to have you as my lecturer cum supervisor. Thanx a lot for all the help, valuable advices, strong encouragement and for the value of friendship – kad : Azah Azura
 • Terima kasih atas tunjuk ajar encik selama ini – kad : Tey Li Sian
 • A’kum, semoga Che Ros success dan ceria selalu dan kekalkan prestasi Che Ros yang cemerlang ini – kad : Mohd Asri
 • Saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kerjasama dan bimbingan en – kad : Fairulazi
 • En. Ros, terima kasih atas pertolongan en. tempoh hari, budi baik en. tak dapat saya lupakan. TERIMA KASIH, TERIMA KASIH, DAN TERIMA KASIH… harap2 en tak lupakan saya nanti. Lastly… TERIMA KASIH – kad : Azlina Omar
 • sistem pembelajaran yang dijalankan oleh Che Ros Ismail teratur dan bersistematik. semua ok! – OMR
 • keep up the good work – OMR
 • En ajar memang best! the best, tapi kenape test semuanya killer question? yang lain best, smile… – OMR
 • Cara pengajaran yang menarik, tidak membosankan, teruskan lagi mutu pengajaran anda – OMR
 • Pensyarah baik kerana banyak membantu pelajar. dari segi markah walaupun markah ujian rendah tapi bila dicampur dengan tugasan ianya menggembirakan – OMR
 • Everything ok, smile.. he’s nice – OMR
 • Reputasi pengajaran adalah sangat berkesan & mudah difahami oleh para pelajar – OMR
 • Kelas dilengkapi dengan alat bantuan mengajar yang mencukupi – OMR
 • Teruskan situasi kuliah seperti semester ini. terima kasih kerana ia sangat menyeronokkan – OMR
 • This is a very good site – web : Arresh Vina
 • Eh! sejak bila pulak ada web site macam ni? saya tak tau pun.. Terkejut pulak! tapi sayang sebab saya dah ambil kursus ini beberapa sem yang lepas.. tapi not bad la.. tak sangka lecturers fka ni pandai buat bende macam ni kan. Anyway, congrate! En Ros… nampaknya lepas ni.. tak datang kelas pun tak pe kan??? hehehehe… – web : Halimah
 • pembelajaran yg menarik dan tidak membosankan menerusi ilmu pengalaman,video,perbincangan,elearnig dan kata-kata motivasi
 • maaf sebab lambat buat penilaian kerana saya sukar untuk mendapat wifi. cara pembelajaran tuan memang sangat bagus dan berkesan. senang phm dan padat.
 • thank you very much for your effort in teaching us. we would always be indebted to you 🙂
 • Give us advice on how to make a better life with the concept of disciple in time
 • cara pengajaran yang diselangi dengan contoh yang ringan memedah pelajar memahami pelajaran yang disampaikan
 • mudah memahami apa yg disampaikan & seronok mendengarnya ditambah dengan pengajaran2 yang diselitkan.
 • he is a very funny and responsible lecturer and taught us in very funny way and make the lecture very interesting. he is very punctual lecturer too
 • Life-long learning skill is sharpened. Opportunity is given to the mistake made. Thanks!!
 • Great job in conducting the lectures! I now understand more about highway engineering. I also learn how to become a better person through your class
 • pembelajaran yang seronak dan mudah difahamni.che memberikan kepentingan kepada masa adalah saya sangat setuju.ini dapat mendisiplinkan pelajar
 • mr che ros, i can say, he have many experiences in highway engineering field. should have been promoted “naik pangkat”. GO CHE ROS!!!
 • A very good lecturer actually in the way of teaching. your informative knowledge helps us to grab more and more knowledge…
 • Lecturer yang bertanggungjawab….the best!!!
 • i really like the way he teach us. i never feel bored in his class n he is one of my best lecturers. keep it up
 • pengajaran dan pembelajaran daripada encik amat fleksibel,sungguh menghiburkan dan amat mudah difahami..terima kasih encik
 • Pihak Universiti perlu menganugerahkan pangkat Profesor Madya sebagai menghargai sumbangan Encik Ros yang sememangnya pakar dalam bidang Jalan Raya
 • Seorang pengajar yang berkesan dan sering menerapkan ilmu2 semasa…persedian yang mencukupi dan sangat menepati masa dan berkualiti
 • Penerangan yang jelas, menggunakan e learning dengan amat berkesan dan efektif, mementingkan proses daripada keputusan
 • lecture has always use his own way to present his teaching and his class never be bored he also teach us many knowledge which cannot learn in textbook
 • SEORANG YANG MUDAH DIDEKATI SEPARTI SEORANG AYAH..FORUM YANG DIPERKENALKAN AMAT BERGUNA KEPADA KAMI..MENJADIKAN KAMI LEBIH BERANI UTK BERSUARA
 • persediaan yang rapi sebelum pengajaran. cara pengajaran dilaksanakan mengikut minat pelajar. membentuk sahsiah pelajar dengan cara tersendiri
 • penerangan yg amat jelas, komunikasi yg amat baik & bagus, senang dicari.boleh di bawa berbincang mengenai masalah pelajaran.teknik pendekatan yg baik
 • en seorang pensyarah yang sgt bagus,saya suka pembawaan en didalam kelas,saya harap satu hari nanti en akan mendapat anugerah pensyarah terbaik,amin
 • Encik Che Ros Ismail patut dianugerahkan pingat pensyarah berkaliber
 • pensyarah yang baik.. kaedah pengajaran yang sesuai.. beliau sgt disenangi oleh pelajar
 • he is good in teaching because he likes to share his own experience with the class to give u a better understanding.keep up the good work
 • En. Ros telah berjaya membawa satu perubahan baru dalam era pengajaran kuliah yg terkini dengan kesungguhan dan pemahaman beliau. Tahniah diucapkan
 • sangat seronok dan santai dalam kelas beliau. very thoughtful,kind and brilliant person. terima kasih atas tunjuk ajar En. Che Ros..=]
 • saya amat bertuah menjadi anak didik che ros. beliau adalah pensyarah terbaik bagi saya. saya berpuas hati dengan cara pengajarannya
 • pensyarah yang menerangkan erti nilai sebuah kehidupan pada pelajarnya
 • he is very dedicated lecturer. the teaching approch is really interesting. he always provide us with motivation
 • VERY kind lecturer and he loves to use e-learning as a teaching tools
 • Menerapkan nilai yang tersendiri semasa pengajaran berbanding lec. lain..rapat n students
 • pensyarah yang banyak pengalaman dalam subjek yang diajar dan juga dalam kehidupan.banyak memberi nasihat,motivasi dan peringatan dalam semua aspek
 • Pensyarah yang paling disayangi dan sporting. Mengajar dengan sangat bagus, pendengar yang baik, dan selalu ada untuk membantu pelajar
 • keseluruhan baik…kelas menarik dan tidak membosankan..best highway lecturer
 • Pensyarah yang mengambil berat akan pelajar…
 • keep on doing your jokes..its fun to have u as a lecturer..may god bless u always
 • strict and discipline lecturer. always on time and can make students understand what he teach.
 • Siti Hasmah Mohammad selamat hari guru buat che ros yg tersayang….bertuahnya sy pernah menjadi sebahagian dari pelajar yg menuntut ilmu dengan che ros…akan saya turunkan segala ilmu, nasihat n panduan pada generasi yg seterusnya…semoga…hidup che ross diberkati dan dilimpahi rahmat…amin…
 • salam sayang buat che ros yg tercinta…u r the best teacher i ever had….thanks sooooo very much….harap2 dapat jadi anak murid che ros l;agi dmasa akan datang – siti hasmah mohammad
 • jangan lupe jemput kami lagi kalo en Ros buat open house next year..hehehe..anyway, u’re such a good role model for us..dalam kelas en Ros, semua en Ros selitkan.nilai murni, kata2 semangat, rapat dengan students dan En Ros ade ‘stail’ tersendiri..kalo buah ciku (pokok kat belakang ofis en ROS) tu dah masak, jangan lupe jemput kitorang..best jugak kalo ikan puyu (ikan kat belakang ofis en ROS) masak lemak cili padi gune cili padi kampung..heheheh – Irulnizam
 • thanks en.ros coz ikhlas mencurahkan ilmu pada ktorg…segala nasihat n teguran yang en. bagi dalam klas …insyallah sy akan ingat n amalkan samp bl2…thankz…a lot…  – siti azizah
 • GURU…dalam ajarnya ada harapan, dalam tegurnya ada doa,dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada bijaksana, dalam tangannya kita terbina. Berbahagialah menjadi guru…Guru cemerlang, Negara terbilang, terima kasih pensyarah kesayanganku… Diana 0126810804
 • Salam, apa kahabar che ros? Maaf kalau msg ni mengganggu tn hj, saya nurima, igt lg tak? J sy dah lama nak msg tn hj..tp tak dan, bz cam tn hj gak kan..saya nak minta maaf jika ada apa2 salah dan silap @ tersalah kata..time kasih byk2 atas tunjuk ajar selama ini, tn hj adalah the best lecturer yg saya pernah dapat J, doakan kejayaan saya – nurima 01920202454
 • Selamat petang dan salam sejahtera Tn Che Ros. Maaf ganggu, saya Loke dr 2 saw. tn Che Ros, saya nak ucapkan ribuan terimakasih kerana tuan telah sampaikan ilmu tentang highway kepada saya dan harap dapat digunakan ilmu itu dalam alam pekerjaan. Saya juga ingin memohon maaf banyak2 jika saya terlaku kesilapan, saya harap dapat a dalam highway sbb I sgt minat dengan subjek highway, Tn mengajar dengan cemerlang, saya suka cara Tn mengajar  dan memang berguna di alam kerja. Tq – Loke 0166277948
 • January to November Monday to Friday am to pm your care for students have never changed.. well done lecturer..happy holiday. Thank you en ros, u r the best n sporting lecturer that I’ve met, thank you very very very much, J – azziyati 0199395118
 • koniciwak…
  1)NAPE SUKE EN ROS
  sbb en ros besssssssst
  2)NAPE SUKE EN ROS
  sbb en ros baik
  3)NAPE SUKE EN ROS
  sbb en ros ajo senang phm
  4)NAPE SUKE EN ROS
  sume di atas
  arigato husaimas..thanx en ros..4 everythng – Halimatus Saadiah

 


 

APENDIKS G

 

SENARAI KURSUS PROFESIONAL DAN BENGKEL YANG DIHADIRI


SENARAI KURSUS DAN BENGKEL

 

 1. Kursus Kesedaran ISO 9001:2008, Bilik Seminar M46, FKA (27-28 Feb 2012)
 2. Kursus Penggunaan GPS untuk Kerja UKur, TOPCON (16-18 Jan 2012)
 3. Kursus Keselamatan anak di rumah & CPR, PSZ (8 Jan 2012)
 4. Bengkel Penasihatan Akademik, PBL 1, FKA (10 Oct 2011)

 

 1. Kursus hands-on E-Portfolio, Makmal Komputer FKA (8 Oct 2011)

 

 1. UTM Premeir Lecture: International Education Today by Dr Alice P Gast, Dewan Senat, UTM (6 Oct 2011)

 

 1. Bengkel Penilaian Kemahiran Insaniah, PBL 1, FKA (18 August 2011)

 

 1. Klinik Pemanduan 4WD, Unit Sukan, Kompleks Sukan,  UTM ( 21-22 Mei 2011)

 

 1. Bengkel Perancangan Strategik Kerjasama Pusat Serantau Pendidikan Kejuruteraan (RCEE), Sekolah Pengajian Siswazah dan Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL), Renaissance Melaka Hotel (20-22 April 2011)

 

 1. Kursus Integrasai Video Pengajaran & Microsoft Power Point, CTL, UTM (12 April 2011)

 

 1. Kursus Pembangunan Blog bagi Tujuan P&P, CTL, UTM (5 April 2011)

 

 1. Penilaian Kursus Berkesan, CTL & HCD, Bilik Jamuan, DSI (3-4 Mac 2011)

 

 1. Kursus Pembelajaran Aktif Menerusi Power Point, CTL, UTM  (10 Feb 2011)

 

 1. Workshop On Preparation Of Exam Question Based On OBE, FKA, UTM (17 Jan 2011)

 

 1. Recent Issues and Development in Highway & Transportation Engineering, FKA, UTM Johor (6 Dec 2010)

 

 1. Kursus Asas E-Pembelajaran@UTM: Mengurus Kursus dan Pelajar Secara Berkesan, CTL, UTM (24 November 2010)

 

 1. Bengkel Semakan & Pemurnian Prosedur Pengajaran & Pembelajaran ISO 9001:2008, Everly Resort Hotel, Melaka (19-22 November 2010)

 

 1. Kursus Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar, CTL, UTM Johor (11-12 Oktober 2010)

 

 1. Seminar Kejuruteraan Awam, N29, UTM (2-3 Oktober 2010)

 

 1. Kursus Teknologi Web 2.0 bagi Tujuan P&P, CTL, UTM Johor (29 Sept 2010)

 

 1. Roadwork Design in 3D Using Civil Plus, Ponderosa Golf & Country Club, Johor Baru, IEM (24 July 2010)

 

 1. Bengkel Pengajaran, PBL 1, FKA (2 Julai 2010)

 

 1. Bengkel Pemurnian Kurikulum Baru PBL 1, FKA (18 Mei 2010)

 

 1. Bengkel Generic Skills Pusat Latihan UTM (9 Feb 2010)

 

 1. Bengkel HalaTuju E-Learning @UTM ke arah 2.0, CTL, Dorsett Regency Hotel, Kuala Lumpur (11-13 Dis 2009)

 

 1. Bengkel Keperluan dan Kandungan Kursus-kursus Pengajaran CTL, Hotel Quality, Kuala Lumpur (24 – 26 Julai 2009)

 

 1. Kursus Pembangunan Portfolio Pengajaran, Pulai Spring Resort (24 – 25 June 2009)

 

 1. Kursus Pembelajaran Aktif dan Kooperatif (Pembelajaran Berpasukan), Starhill Golf & Country Club (21 – 22 April 2009)

 

 1. Workshop on  Preparing and Supporting Students to Work in Teams: Conflict Management and Decision Making, Dorsett Hotel, JB (13-15 Mac 2009)

 

 1. Kursus Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008, FKA, UTM (10-11Mac 2009)

 

 1. Kursus Pembelajaran Aktif dan Kooperatif (Tidak Formal) Pulai Spring Resort (4-5 Mac 2009)

 

 1. Kursus Asas Rekabentuk Grafik bagi Tujuan P&P, CTL, UTM (2-3 Mac 2009)

 

 1. Bengkel Penyelidikan e-Pembelajaran @ UTM 2008, AnCasa Resort, Port Dickson (16-18 Disember 2008)

 

 1. Bengkel Semakan Soalan Peperiksaan Akhir (Level of Taxonomy), Dewan Jamuan, UTM (8 Sept 2008)

 

 1. Kursus In-House : ISO 9001:2000 Awareness Programme, FKA, UTM (18 June 2008)

 

 1. Bengkel Semakan Manual Kualiti ISO 9001:2000, FKA, UTM (24 June 2008)

 

 1. Bengkel Dokumentasi Rangka Kuliah, FKA, UTM (10 June 2008)

 

 1. International Conference on Geotechnic and Highway Engineering, Sri Pacific, Kuala Lumpur (26 – 27 May 2008)

 

 1. Kursus Pembangunan Laman Web bagi Tujuan Pengajaran dan Pembelajaran, UTM (10 – 11 September 2007)

 

 1. Seminar on “An Introduction of Geophysics for Engineering Practice – Principle and Challenges”, UTM (3 August 2007)

 

 1. Kursus Pembangunan Hasil Pembelajaran, Starhill Golf Resort, Johor (19 – 20 June 2007)

 

 1. Kursus Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Pendidikan, UTM (27 – 28 February 2007)

 

 1. National Seminar in Civil Engineering Research 2006 – SEPKA 2006, UTM (19 – 20 December 2006)

 

 1. 2-Day Workshop on Quality Control/Quality Assurance In Pavement Construction, UiTM Shah Alam (20 – 21 June 2006)

 

 1. Muzakarah 2006 Fakulti Kejuruteraan Awam, Banting, Selangor (17 – 17 June 2006)

 

 1. Kursus Penilalain Tahap Kecekapan DS 52/TK5, UTM (15 – 23 December 2005)

 

 1. Kursus Asas & Kemahiran Kaunseling Penasihat Akademik Fakulti Kejuruteraan Awam, Pulai Spring, Johor (24 November 2005)

 

 1. Bengkel E-Learning Untuk Problem Based Learning (PBL), UTM (7 – 8 July 2005)

 

 1. Seminar on Problem-Based Learning in Engineering 2005, KUITTHO (27 June 2005)

 

 1. ISO 9001:2000 Internal Auditing, Kuching, Sarawak (9 – 10 June 2005)

 

 1. Bengkel Pendedahan & Latihan lanjutan ‘Problem Based Leraning’ (PBL) Bagi Staf Sumber PBL dan CL-PBL Support Group Fakulti, UTM (5 – 7 April 2005)

 

 1. Kursus Pengurusan Jenazah, UTM (26 February 2005)

 

 1. Bengkel Instructional English in Engineering, UTM (10 – 14 January 2005)

 

 1. Sixth Malaysian Road Conference, Sunway Pyramid, Selangor (16 – 18 August 2004)

 

 1. Bengkel Pengajian Pasca-Ijazah Fakulti Kejuruteraan Awam, UTM (24 – 25 Mei 2004)

 

 1. Seminar Peningkatan Kemahiran Pengajaran Untuk Pelajar Program SPACE, UTM (20 Mei 2004)

 

 1. Bengkel Kemahiran Generik Fakulti Kejuruteraan Awam,UTM (18 – 19 Mei 2004)

 

 1. Kursus Penterjemahan, UTM/Persatuan Penterjemah Malaysia (5-7 Mei 2004)

 

 1. Ikram’s International Seminar on Asphalt Pavement Technology II-2004, Putra Jaya (19-20 April 2004)

 

 1. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan DS 45/TK4, UTM (6-20 Januari 2004)

 

 1. Bengkel Semakan dan Pindaan Kecil Kurikulum & Silabus Baru Program Sarjana Fakulti Kejuruteraan Awam, Pulai Spring Resort, Johor (23-24 December 2003)

 

 1. Bengkel Pembinaan Portfolio Pengajaran, Senai, Johor (23-24 December 2002)

 

 1. Kursus Bina Negara, Alor Gajah, Melaka (19-23 October 2002)

 

 1. Kursus Penyuntingan, Johor Bahru (3 – 5 September 2002)

 

 1. Teaching Portfolio Workshops by Dr. Peter Seldin, UTM (September 2002)

 

 1. Itqan Kecemerlangan Diri & Organisasi, Desaru (25 – 28August 2002)

 

 1. Kursus Baikpulih PC (Trouble Shooting), UTM (05 – 06 Ogos 2002)

 

 1. Kursus SPSS, UTM (24 – 25 July 2002)

 

 1. Kursus Macromedia Flash, UTM (17 – 18 July 2002)

 

 1. Kursus ISO 9000:2000 Documenting and Implementing the Quality System, SIRIM Training Services Sdn Bhd/UTM (16 – 17 July 2002)

 

 1. Kursus ISO 9000:2000 Introduction, SIRIM Training Services Sdn Bhd/UTM (15 July 2002)

 

 1. Kursus MS-Access 2000, UTM (10 – 11 July 2002)

 

 1. Kursus Visual Basic 6.0, UTM (19 – 20 June 2002)

 

 1. Kursus Baikpulih PC (Pemasangan), UTM (17 – 18 June 2002)

 

 1. Kursus Penulisan Artikel, Johor Bahru (13 – 14 Mei 2002)

 

 1. Kursus Kesedaran Kualiti, Sofitel Senai (29 – 30 April 2002)

 

 1. Bengkel Penulisan Karya Asli, Melaka (22 – 24 April 2002)

 

 1. Kursus Kaedah Kaunseling Dalam Organisasi, Johor Bahru (26 – 27 Mac 2002)

 

 1. Ikram’s International Seminar on Asphalt Pavement Technology I-2001, Kajang, Selangor (17 – 18 October 2001)

 

 1. Kursus E-learning, UTM (27 – 28 August 2001)

 

 1. Kursus Asas Pembelajaran Berbantukan Komputer (Multimedia Pendidikan), UTM (2 – 3 April 2001)

 

 1. Bengkel Pembinaan dan Penilaian Item Ujian/Soalan Peperiksaan, UTM (28 Mac 2001)

 

 1. Bengkel Penyeliaan Siri 2001, UTM (22 Mac 2001)

 

 1. Bengkel Permohonan IRPA RM7, UTM (26 –27 January 2000)

 

 1. Konvensyen Pendidikan, UTM (10 November1999)

 

 1. Bengkel Keluarga Sakinah, Johor Bahru (September 1999)

 

 1. Kursus Penilaian Dalam Pengajaran Pembelajaran, UTM (11 – 13 May 1999)

 

 1. Latihan Menyelamat di Air, Johor Bahru (16 December 1998)

 

 1. Third Malaysian Road Conference, Kuala Lumpur (16-17 November 1998)

 

 1. Kursus Dokumentasi Akreditasi Makmal, UTM (4 – 5 June 1998)

 

 1. Kursus Kemahiran Penggunaan Audio Visual, UTM (2 – 4 April 1998)

 

 1. Bengkel Pengajaran Kumpulan Besar, UTM (31 Mac 1998)

 

 1. Seminar Value Engineering in Construction Industry, Kuala Lumpur (23 Mac 1998)

 

 1. Kursus Kefahaman Asas MS ISO 9000, UTM/UiTM (3 Mac 1998)

 

 1. Forum on Malaysian Road Committee, Kuala Lumpur (November 1997)

 

 1. Bengkel Pemikiran Kreatif dan Lateral, UTM (5 – 6 November 1997)

 

 1. Bengkel Reka Bentuk Lelaman Web, UTM (21 – 22 Oct 1997)

 

 1. Bengkel Penulisan Ilmiah, Johor Bahru (26 – 27 August 1997)

 

 1. Kursus Kaedah Penyelidikan, UTM (21 April – 27 Mei 1997)

 

 1. Seminar Penyelidikan Kejuruteraan Awam, UTM (14 June 1995)

 

 1. One-day Seminar on the Latest Equipment for Traffic Speed and Driver Behaviour Enforcement, AR Scientific Sdn Bhd, Petaling Jaya (1994)

 

 1. First Leadership Seminar on Environmental and Urban Management in Southeast Asia, Johor Bahru (10 – 12 August 1993)

 

 1. Seminar Kesedaran Penyalahgunaan Dadah, UTM ( 29 – 30 July 1993)

 

 1. Kursus Membina Semangat, Mersing (15 – 24 January 1990)

 

 1. Kursus Pengajaran Pensyarah, UTM (19 – 21 September & 11 – 17 December 1989)

 

 

 

 

APENDIKS H

 

SENARAI PENYELIDIKAN

DAN

PERUNDINGAN


PENYELIDIKAN:

 

Mei 2011 – Mei 2012  A Study on Critical Success Factor of Using E-Learning@UTM (RM13000)

Dana Pembangunan Pengajaran (DPP 160000:6016:08214)

Researcher

 

Mei 2011 – Mei 2012  Lecturers and Students Readiness for M-Learning Utilization: A Case at Higher Learning Institution  (RM15000)

Dana Pembangunan Pengajaran (DPP 160000:6016:08218)

Researcher

 

Mei 2011 – Mei 2012  Kerangka Pembelajaran Berkesan Menerusi Forum Atas Talian Berasaskan Mecognitive Scaffolding (RM14000)

Dana Pembangunan Pengajaran (DPP 160000:6016:08221)

Researcher

 

Mei 2011 – Mei 2012  Students’ Readiness In Adopting Social Learning Environment (RM14000)

Dana Pembangunan Pengajaran (DPP 160000:6016:08227)

Researcher

 

April 2011 – Mac 2013           Grooved Underside Concrete Block for Pavement

GUP PY/2011/01381

(RM130,000)

Researcher

 

April 2011 – Mac 2012           Engineering Properties Of Hot Mix Recycling Asphalt Mixtures

Grant Universiti Penyelidikan PY/2011/01457

(RM40,000)

Researcher

 

Feb 2011 – Dec 2011  Kajian Pengurusan Sistem Pengangkutan Kampus UTM Johor Baru

Institusi UTM: VOT 77037

(RM50,000)

Researcher

 

Jan 2011 – Dec 2012   Traffic Operational Performance of MidBlock U-Turn Facilities on Multilane Divided Highways

(RM50,000)

FRGS: VOT 4F059

Researcher

 

Aug 2007 –  Dis 2009  Development of a Simulation Model of Traffic Operations at Signalised Junctions for the Improvements of Traffic Signal Design Procedure and Elimination of Dilemma Zone Problems

Vot 79153 (06-01-06-SF0299)

Researcher

 

2005 -2007                  Development of New Technologies for Interlocking Block Pavement(RM253,000)

MOSTI

Researcher

 

2006 – 2007                Engineering Properties of HMA with POFA. (RM 30,000)

Fundamental (FGRS) Vot 78009

Researcher

 

2005 – 2006                New Apparatus for Skid Resistance Assessments

Vot 71937

Researcher

 

2005 – 2006                An Evaluation on Fundamental Engineering Properties of Hot Mix Asphalt (HMA) Mixes As Related to Permeability (RM 15,000.00)

RMC 75196

Researcher

 

2005 – 2006                 Guidelines for Patching Works (RM 15,000)

RMC 75188

Project Leader

 

2005-2006                   The Effect of Laying Pattern of Paver on Concrete Block Pavement

RMC 75067 (Fundamental)

Researcher

 

2003 – 2006           Model Interaksi Pengangkutan dan Guna Tanah bagi Bandar-bandar Di Semenanjung Malaysia (RM 1.65 Million)

Kementerian Kerja Raya Vot 63267

Researcher

 

2003 – 2004           New Apparatus for Skid Resistance Testing: Assessment Dusty Surfaces (RM20,000)

Vot 71937

Researcher

 

Jun – Dec 2002           Transportation Services and Traffic Management Study for Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Campus (RM25,000)

Vot 73031

Researcher

 

Jun – Dec 2002           Safety Audit for UTM Road Network System (RM20,000)

Vot 73032

Researcher

 

2001 – 2003          Development of an Automated Road Surface Conditions Evaluation and Maintenance Management (RM255,500)

Vot IRPA 72334

Researcher

 

2001 – 2003           Evaluation and Establishment of New Construction Method for Interlocking Concrete Block Pavement (RM253,650)

Vot IRPA 72339

Researcher

 

2002 – 2002                 Drivers Car Following Headway on Single Carriageway Road

Vot 71620

Researcher

 

2000 – 2002          Applications of Locally Produced Steel Slag for Building and Roadwork Constructions

Vot IRPA 72259

Researcher

 

1998 – 2000                Effect of HGV on Capacity of Rural Roads

Vot 71323

Researcher

 

1998 – 2000                Merging Process on Urban Dual Carriageway (RM14,000)

Vot 71323

Researcher

 

1998 – 1999                Turapan Komposit Blok Konkrit Berasfalt

Vot 71304

Project Leader

 

1998 – 1999           Study of the Effectiveness of GIS Arc/Info for Civil Engineering Application

Vot 71280

Researcher

 

1994 – 1995                Kemalangan Motorsikal

Vot 61626

Researcher

 

1994 – 1995                Harnessing the Potential in Industrial Waste

(The project was awarded with the Anugerah Rekacipta Petronas 94 dan Mindex/Innotex 95)

Researcher

 

1993 – 1995                Safety in Car-following Behaviour on Dual Carriageway Roads

Vot 62081

Researcher

 

 


PERUNDINGAN:

 

 1. Preliminary Survey and Soil Investigation at Lumut, Perak for Institute of Coastal and Off Shore Engineering, UTM. (1991)

 

 1. Material testing and assessment for the construction of students residential area (Perkampungan 6), Universiti Teknologi Malaysia, Johor. (1993 – 1994)

 

 1. Laboratory and insitu material testing and assessment (aggregate, bitumen and bituminous material) for various highway consultant firms, quarry operators, highway contractors, and government agencies. (1993 – present)

 

 1. Feasibility Study for Granite Quarry at Bukit Lawiyang, Kluang Johor for Lembaga Urusan Tabung Haji. (1993)

 

 1. Kajian Lalu Lintas Jalan Ulu Choh – Pontian for JKR/Bina Runding Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1993

 

 1. Kajian Pengurusan Rancangan Tempatan Taiping for Taiping Municipal Council, Taiping, Perak, 1993

 

 1. Traffic Study for the Proposed Pulau Pinang Outer Ring Roads for JKR/Zath Perunding Sdn. Bhd, Ipoh, Perak, (September 93 – December 1993)

 

 1. Traffic Impact Study for Penang Outer Ring Road Project for Zath Perunding Sdn. Bhd.(September 93 – December 1993)

 

 1. Traffic Impact Study for the Proposed Development of 6-Storey Office Block and Auditorium with Underground Car Park on Lot No. 6, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya, Petaling Jaya, 1994

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Housing Development on Lot 2172, Mukim Pulai, Johor Bahru, Johor for GLAMO Housing Sdn. Bhd. (May 94 – October 94)

 

 1. Traffic Impact Study for Cadangan Penswastaan Pembangunan Pasar Borong di Pandan, Johor Bahru, Johor for KHB Project Management Sdn. Bhd. (June 94 – October 94)

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Mixed-Development on Lot 378, Mukim Ulu Kelang, Daerah  Gombak, Selangor for Dames and Moore Sdn. Bhd. (December 94 – January 95)

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Residential Area on Lot 4344 Muar, Johor for Ten Garden Sdn. Bhd. (January 1995)

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Residential Area on Lot 4343 Muar, Johor for Ten Garden Sdn. Bhd. (February 1995)

 

 1. Traffic Impact Study for Malaysian-Singapore Second Crossing Township (Phase I Development) for Syed Mohammed, Hooi dan Binnie Sdn. Bhd. (May 95 – June 95)

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Development of Kawasan Pentadbiran Baru MPSP, Ampang Jajar, Seberang Prai, Pulau Pinang for Pembinaan Sileksi Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. (December 1995)

 

 1. Traffic Impact Study for Proposed Development of Office and Commercial Complex on Lot 27664 Mukim Pulai, Johor Bahru, for Jeffa Management & Consultancy Services Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. (December 1995)

 

 1. Traffic Survey for Senai JB Highway/Pasir Gudang Highway Projects for Pengurusan Lebuhraya Bhd. Kuala Lumpur (April 1996)

 

 1. Traffic Impact Assessment for Cadangan Membina Pasaraya (Hypermarket) di atas Lot PTD 116058 dan Lot PTD 116059, Mukim Plentong, Daerah Johor Bahru, Johor, for Tetuan Giant Cash & Carry Sdn Bhd., 1997.

 

 1. Plate Bearing test for Construction of Rumah Bot, Landas Angkat Bot, Kediaman & Mes Pegawai & Bungalow VVIP di Pularek for Zainal & Din Construction Sdn Bhd/JKR Pularek (2001)

 

 1. Kajian Trafik Bandar Batu Pahat for Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2002.

 

 1. Kajian Model Interaksi Pengangkutan/Guna Tanah (Vot 63267 RM 1.65 Million) for Kementerian Kerja Raya Malaysia (Sept 2003 – 2006)

 

 

 


APENDIKS I

 

CONTOH HASIL KERJA


 

SPECIAL EXAMINATION

SEMESTER I, SESSION 2011/2012

 

COURSE CODE        :           SAB2832

COURSE                    :           HIGHWAY ENGINEERING

PROGRAMME          :           SAW

DURATION                           :           2 HOURS

DATE                         :           FEBRUARY 2012

 

INSTRUCTION TO CANDIDATES:                                                           

 1. ANSWER FOUR (4) QUESTIONS ONLY.
 2. REFERENCES ARE NOT ALLOWED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING!

Students caught copying/cheating during the examination will be liable for disciplinary actions and the faculty may recommend the student to be expelled from the study.

 

This examination question consists of (7) printed pages only.

Q1.     (a)     As a consultant, you have introduced the newly adopted PG-Grading specification for asphalt binder (bitumen) in your material section of road construction project requirement.  You were asked about the PG-Grading by the contractor and client.  Clearly explain:

i)           Three systems used to grade the asphalt binder;

ii)         Why we need to change to the new PG-Grading system; and

iii)       Three (3) of the test in PG-Grading system.

                     (15 marks)

 

           (b)     There are two types of Hot Mix Asphalt (HMA) plants currently operating in Malaysia.

i)           explain the function of HMA plants; and

ii)         with the aids of a properly labeled sketch, explain how HMA is produced in one of the plants of your choice.

 (10 marks)

 

 

 

Q2. (a) Table below shows the particle size distributions for the stockpiles that will be used to blend gap graded asphalt GPAII.

i)    Determine the proportion of each stockpile given in the table to obtain the required blend.  Show the equations and calculations for your proportioning and present your result in a tabular format. (If your blend failed to meet the required gradation limits, explain the adjustments that need to be made).

ii)    Calculate the specific gravity of your blended aggregates, given specific gravities for stockpile A, B, C and D are 2.622, 2.634, 2.644, and 3.200 respectively.

Sieve Size

Gradation Limits GPAII

Stockpile A

Stockpile B

Stockpile C

Stockpile D

Percentage passing

25.0 mm

100

100

100

100

100

20.0 mm

76 – 100

72

100

100

100

14.0 mm

64 – 89

60

86

100

100

10.0 mm

56 – 81

52

75

100

100

4.0 mm

41 – 55

24

34

100

100

2.0 mm

16 -31

0

7

80

100

600 mm

12 – 16

0

0

45

100

300 mm

6 – 10

0

0

22

95

75 mm

3 – 7

0

0

5

86

 

   

(17 marks)

 

(b)         The road base material was compacted at site, and a field density test (using sand replacement method) was carried out.  The following results were recorded:

Mass of sand in the bottle (before test)                                  6655 g

Mass of sand in the bottle (after test)                                     2965 g

Mass of moist crushed aggregate from test hole                    4315 g

Moisture content sample of this crushed aggregate:

(original mass) 312.3 g

(final mass)                  286.8 g

Knowing the density of sand is 1252 kg/m3, mass of sand in cone 1275 g, and maximum dry density (MDD) of road base material is 2238 kg/m3, determine the relative compaction (DOC) of the compacted layer.  Was the road base properly compacted?  Explain.

.  (8 marks)

 

Q3.     (a)     There are several elements in traffic loading that should be considered in designing the structural thickness of a flexible pavement.

i)                    List those traffic loading elements and clearly explain how they affect the pavement/pavement design.

ii)                  Determine the equivalent single axle load (e) for a three axles truck with BG1 = 6000 kg, BG2 = 10000 kg, and BG3 = 10000 kg using Road Note 31 approach.

      (10 marks)

 

(b)     Design a pavement thickness for the Federal Road FT08 based on the following data using ATJ 5/85 approach:

Average daily traffic, ADT in 2008                    = 6628

Directional split                                                   = 60/40

Percentage of commercial vehicle, Pc                 = 18 %

Growth rate                                                         = 6 % per year

Road will be opened to traffic in 2011.

Thickness and CBR value for 1 meter of subgrade soil are:

250 mm CBR 10 %

400 mm CBR 7 %

350 mm CBR 5 %

Materials to be used are:

Layer

Material

Coefficient, a

One layer lift, (cm)

Wearing

Asphaltic Concrete

1.00

4 – 5

Binder

Asphaltic Concrete

1.00

5 – 10

Road base

Crushed Aggregate

0.32

10 – 15

Sub base

Crushed Aggregate

0.25

10 – 20

 

       V0 = ADT x 365 x (Pc/100) x Directional Split

       Vc = V0 [(1 + r)n – 1] / r

       ESA = Vc x e

       Vx = Vi (1 + r)x

TA’ = a1D1 + a2D2 + … + anDn

Please state all the assumption used in the design.

 (15 marks)

Figure Q3 (b) Design Nomograph

Note: Please return this Figure along with your answer book


Q4.     (a)     Subsurface water can accumulate under the pavement structure by several ways.

i)           Using a properly labeled sketch, explain sources of subsurface water.

ii)         Discuss conditions that require the use of subsoil drains.

                     (10 marks)

 

(b)     Pavement distresses can be categorized and quantified through visual assessment of surface conditions.  Two of the distresses that can be evaluated are surface deformation and surface defect.  Using a properly labeled sketches, explain types of surface deformation and surface defects and how they are identified. 

(10 marks)

 

(c)     Pavement maintenance can be divided into three categories based on the frequency (or time).  Clearly discuss the three categories of pavement maintenance.

(5 marks)

 

 

 

Q5.     (a)     There are four specific objectives in carrying out an economic evaluation in transportation projects. In order to properly carry out the evaluation there are several basic principles to be followed and understood.

i)                      List and briefly explain those objectives; and

ii)                    Explain/discuss four basic principles in economic evaluation.

      (6 marks)

 

(b)   Two routes are under consideration for a new interstate highway segment.  The long route would be 20 kilometers with an initial cost of RM52 million and yearly maintenance of RM 80,000.  The shorter trans-mountain route would span 10 kilometers with initial cost of RM 90 million and yearly maintenance of RM 30,000.  Additionally, both routes have to be resurfaced every 10 years at a cost of 10% of their initial cost.  Regardless of which route is selected, the traffic volume is expected to be 400,000 vehicles per year.  The vehicle operating cost is assumed to be RM 0.45 per km and the value of reduced travel time on shorter route is estimated at RM 1.8 million per year.  Both routes are assumed to last for 40 years.  The current interest rate is 5 % per year.

i)              Draw cash flow diagram for both routes;

ii)            Calculate the Present Worth of Cost (PWC) of both routes; and

iii)          Determine which routes should be selected based on incremental Benefit Cost Ratio (BCR).

 

 

 

(19 marks)

 

 

 


 


SAB 2832

HIGHWAY – TEST #1

Time: 1 hour

Date: 25 January 2011

 

GOOD LUCK

&

DO YOUR BEST

 

NAME:……………………………………………………………………………………………………..

 

IC NO. : ……………………………………………………

 

INSTRUCTIONS:

 1. Answer all questions briefly and concisely in the space provided.
 2. References are not allowed.
 3. Please observe the examination code of ethics.
 4. This test paper consists of 6 compulsory and 1 bonus questions.

 

 

 1. Write T for True and F for False in the box at the end of the statement.                                              (20 marks)

 

a) Higher penetration bitumen is suitable to be used in hot climate country.

 

 
b) Surface dressing consist of binder course and wearing course.

 

 
c) Boulders used as foundation in Metcalf’s pavement design create differential settlement problem.

 

 
d) The use of coarse aggregate in porous pavement makes it less resistance to rutting.

 

 
e) Petroleum product was added to reduce the viscosity of cutback bitumen.

 

 
f) Porous pavement is classified as an open graded pavement  
g) Interlocking concrete block pavement is not suitable to be used in areas prone to oil/fuel spill.

 

 
h) Both ACW20 and BMB28 can be used as road surfacing material.

 

 
i) Bending beam rheometer test is conducted to evaluate low temperature crack potential of bitumen.

 

 
j) Aggregate is classified as elongated if its longest dimension is more than 1.6 times of its mean sieve size.  

 

2.    a)   The performance of asphalt pavement rely on asphalt cement (bitumen) physical properties.  List and explain three important physical properties of asphalt cement and their importance/ effect on pavement performance.

                                                                                                                                    (10 marks)

 

c)  What is surface dressing?  Explain 2 advantages and 2 disadvantages of surface dressing compared to normal asphaltic concrete pavement.

(10 marks)

e)  PG-Grading is the newly adopted grading system for asphalt cement (bitumen).  What does PG 76-22 means, and state three PG-grading tests and their purpose.                                             (10 marks)

 

 

QUESTIONS 3 – 5 ARE INTER-RELATED.  SHOW PROPER CALCULATIONS FOR YOUR ANSWER.  IF YOU ARE UNABLE OBTAIN THE CORECT ANSWER, PLEASE ASSUME AN ANSWER AND PROCEED TO THE NEXT QUESTION.

 

3.    A laboratory compaction was conducted on the crushed aggregate for road base.  Calculate the moisture content and dry density, given the bulk density is 2.372 Mg/m3.  Plot the graph and determine the maximum dry density and optimum moisture content for the material.                         (10 marks)

Figure Q3

 

Bulk density = 2.372 Mg/m3

Data for moisture content: mass of moist soil + can         = 270.7 g

Mass of dry soil + can             = 257.3 g

Mass of can                           = 45.0 g

 

 

4.    A CBR test was carried out on the same material and the second set of CBR test data is given in figure Q4.  Plot the curves and determine its CBR values.  The dry density for this second set of CBR is 2.097 Mg/m3 (to be used for plotting figure Q5).                 (15 marks)

Figure Q4

 

5.    Using the CBR values obtained in Q4, plot the CBR vs Dry density curve in figure Q5, and determine the CBR value at 95% compaction (95% of MDD obtained in Q3).  If the requirement for CBR at 95% compaction is 80%, is the material acceptable? Explain.                                          (10 marks)

Figure Q5

NoteNote: CBR to be plotted at dry density of 2.097 Mg/m3

 

7.   A highway agency specifies that aggregate to be used in road construction should have Flakiness Index not exceeding 25% and Elongation Index not exceeding 30%.  Given below the raw data obtained from the tests carried out on the aggregate. Check the suitability of the aggregate for the proposed job.

Sieve size, mm

Mass retained (g)

Mass passing various gauge thickness (g)

Mass retained on various gauge length (g)

50

5164

820

0

37.5

8665

1822

1363

28

8542

2483

2483

20

6332

1778

1778

14

2772

1301

1301

10

2566

891

891

6.3

2830

852

852

Total

     

(10 marks)

 

A highway agency includes the following requirements in their specification for sub base material:

a)      Los Angeles Abrasion value not exceeding 30;

b)      Elongation index not exceeding 30;

c)      Water Absorption not exceeding 1.5%.

Results of tests on a possible material are:

a)      Los Angeles Abrasion value

Sample tested                           5050.5 g

Mass passing sieve                   1054.4 g

b)      Elongation test

Sample tested                           9066.4 g

Mass passing slots                    6871.2 g

c)      Water Absorption test

Dry mass                                 1319.9 g

Submerged under water mass    854.4 g

Saturated surface dry mass      1338.2 g

Check this material for acceptance according to the specifications.

 

 

Bonus question:

A log of 2.5 meter diameter and 4 meter long is thrown into the river.  Knowing the specific gravity of the log is 0.80, determine the load that can be placed on the log before it is fully submerged.  Show your work.                                                                           (10 marks)


 


 APENDIKS J

 

CONTOH SURAT REKOMENDASI

 


 

 

 

 

 

LETTER OF RECOMMENDATION

 

 

To: Whom it may concern

Applicant: MS. BALQIS MOHD REHAN

Nationality: MALAYSIAN

 

 

Recommendation remarks:

 

I have known Ms. Balqis Mohd Rehan for quite some time both as a student in my classes and as one of my supervisee for Final Year Project.  She holds a Bachelor of Engineering Degree (Civil – first class with honor) from University Teknologi Malaysia.  She is a very bright student with academic CGPA of 3.71/4.00.  She obtained her Master Degree (by course) in Environmental Engineering from Universiti Putra Malaysia, graduated with excellent CGPA of 3.83/4.00.  Currently she is employed by Universiti Putra Malaysia and serves as a tutor in Department of Civil Engineering.  She intends to pursue her Doctoral study in Environmental Engineering at your Institution.  She is a very hardworking and smart person and always tries to do her best in whatever task given to her.  Given the opportunity, along with her attitude and academic potential, I believe she could finish her Doctoral Degree at your Institution without any problem at all.  She has all what needed to succeed in the study.  She has the ability to work not only independently, but also in group.

 

Ms. Balqis is a pleasant person to be around, and can easily get acquainted with people around her.  She will have no problem of suiting herself with new environment.  I hope you will consider giving her the opportunity to further her study at your Institution.

 

 

Recommender:

Name: CHE ROS IN ISMAIL

Title/Position: SENIOR ACADEMIC LECTURER

Institution: UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Address of Institution: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

81310 UTM SKUDAI

JOHOR, MALAYSIA

 

Signature:                                                           Date: 28th October 2010


 

 

 

 

 

LETTER OF RECOMMENDATION

 

 

To: Whom it may concern

Applicant: MS. HAFIZAH MALIK

Date of Birth: 01/06/1984

Nationality: MALAYSIAN

 

 

Recommendation remarks:

 

I have known Ms, Hafizah for quite some time as a student in my classes and as one of my supervisee for Final Year Project.  She holds a Bachelor of Engineering Degree (Civil – second class upper with honor) from University Teknologi Malaysia.  She is a very bright student with academic CGPA of 3.51/4.00.  She is a very hardworking person and always tries to do her best in whatever task given to her.  Given the opportunity, along with her attitude and academic potential, I believe she could finish her Masters Degree at your Institution without any problem.  She has the ability to work not only independently, but also in group.

 

Ms. Hafizah is a pleasant person to be around, and can easily get acquainted with people around her.  She will have no problem of suiting herself with new environment.  I hope you will consider giving her the opportunity to further her study at your Institution.

 

 

Recommender:

Name: CHE ROS IN ISMAIL

Title/Position: SENIOR ACADEMIC LECTURER

Institution: UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Address of Institution: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

81310 UTM SKUDAI

JOHOR, MALAYSIA

 

Signature:                                                           Date: 8th December 2009


 

 

 

 

Statement from Referee:

Number of years you have known the applicant: 6 years

In what capacity: Lecturer, Project Supervisor, Colleague

I have known Miss Astana for more than 6 years both as student in my class and as supervisee for Undergraduate Final Year Project and Master’s Project.  She is also my colleague in Department of Geotechnics & Transportation in Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia.  She holds a First Class Degree in Civil Engineering with a CPA of 3.98/4.00 and Masters Degree in Civil Engineering (Highway & Transportation) with a CPA of 3.84/4.00.  Her overall ranking is in the top 10 of the class compared to other students in the same program.  In my opinion she is well equipped to undertake the program she applied for as she is currently a lecturer for Highway and Traffic Engineering courses.  Besides her duty as lecturer she also holds the position as department course coordinator for Traffic Engineering course.  Her duties includes lecturing, supervising laboratory works, supervising final year projects,  faculty committee members, project researcher, seminar and short courses secretariat, and other duties as appointed by the department and the faculty.

She is a very motivated person and able to handle and finish the task given to her in due time without any problem.  She is also open and positive minded, hardworking, easy to get acquainted with people and great to have around.  She has the ability to work both individually or in a group. As shown by her academic performance, I believed she has a very strong potential to succeed in her Doctoral Degree at your institution with ease. Her English is excellent in all aspects such as writing, reading, speaking and comprehension and more than adequate for her to undertake the program she applied for.  Given the opportunity, along with her academic ability and her positive attitude, I strongly believed she will be able to pursue and complete her Doctoral Degree without any problem.

 

Name of Referee: CHE ROS BIN ISMAIL

Signature:__________________

Position Held: Senior Lecturer

Date: June 20, 2011

Institution Name and Address:  Faculty of Civil Engineering
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Skudai, Johor
Malaysia

Telephone number: +607-5531677

Fax number: +607-5566157

 


New e-mail from Dorina

From: Dorina Anak Astana <dorina@utm.my> To: Che Ros bin Ismail <cheros@utm.my>
Date: 03/07/12 3:41 PM Cc:
Subject: Salam

Salam. En, saya dah register kat sini 5hb lepas. Jumpa dengan supervisor yg sangat peramah. Ada ramai postgrad dlm rail research centre ni, ada dlm 65 org. Postgrad students kat sini ok, ramai yg bantu, pinjamkan buku, certain journals utk dibaca and diorang pun cakap supervisor sy tu baik. Nasib baik Allah permudahkan. Setakat ni tak jumpa lagi Malaysian students (mungkin ada tp sy yg taj nampak). Pasal accommodation, sehari sebelum bertolakdari KL hari tu, dapat email yg maklumkan sy punya accommodation telah dicancelkan. So, sy bertolak dgn takde accommodation. Sampai Birmingham, duduk budget hotel 1 malam. Allah permudahkan, sy dapat rumah 2 bilik, kongsi dengan org lain. Tp jauh lebih murah dari accommodation yg sebelum ni. Yg sebelum ni 550 pound/month, yg ni 280 pound/month. Supermarket pun dekat, 5 min jln kaki. Dr rumah ke train station x samapi 5 min jln kaki. And dr train station dekat rumah ke train station uni, 2 min je. Dr uni train station ke bangunan research centre tu boleh ambil bus. Tp sy jalan kaki dalam 10 min. Housemate org local Brit. Setakat ni takde masalah, sebab dia pun postgrad student. Law student. Dia banyak duduk rumah n study, so tak takut sangat. Sebelum ni cuak juga kalau2 jumpa org yg tak senonoh. Setakat ni sy takde masalah kat sini, semua ok. Cuma makanan je yg tak kena dgn selera. Hehe

Maaf, sebab baru sekarang contact En. Terima kasih sebab banyak bantu sy semasa sy uruskan dokumen2 dulu, and banyak bagi motivasi utk sy.

Dorina

 


 

APENDIKS K

 

CONTOH ITEM LAIN


SEBAHAGIAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHI

 

 

No.

 

Name/Award

 

Awarding Body

 

Year

 

1

Anugerah Pengajaran 2010

 

Faculty of Civil Engineering

 

 

Sept 2011

 

2

Anugerah e-PPP 2009

Faculty of Civil Engineering

 

Sept 2010
3

Anugerah Khas e-Learning 2008

Faculty of Civil Engineering

 

Oct 2009

 

4

Anugerah Jasa Bakti

Universiti Teknologi Malaysia 2008
 

   
5

Sijil Penghargaan matapelajaran paling aktif dalam e-pembelajaran 2007/2008-1

Universiti Teknologi Malaysia

 

June 2008
 

   
6

Sijil Anugerah Buku Karya Terjemahan ke Bahasa Melayu

Universiti Teknologi Malaysia August 2006
 

   
7

Surat Penghargaan Pencapaian Cemerlang dalam Pengajaran 2004

TNC(A), UTM Feb 2005
 

   
8

Sijil Penghargaan Konservasi Samudra Diraja Johor

Perbadanan Taman Negara Mei 2004
9

Sijil Penghargaan atas Pengiktirafan MS ISO 9001:2000

Faculty of Civil Engineering 2004
10

Sijil Penghargaan JK terjemahan Buku Panduan Makmal

Faculty of Civil Engineering July 2003
11

Sijil Penghargaan Penganugerahan Sijil MS ISO 9002 Pengurusan Akademik – Pengawasan Pertama

Universiti Teknologi Malaysia Jan 2002
 

   
12

Sijil Penghargaan Penganugerahan Sijil MS ISO 9002 Pengurusan Akademik

Universiti Teknologi Malaysia Nov 2000
13

Sijil Penghargaan Program Pelajar Cemerlang

Faculty of Civil Engineering July 2000
14

Anugerah Khidmat Cemerlang

Universiti Teknologi Malaysia 1996
15

Sijil Penghargaan Harnesing the Potential in Industrial Waste – Penyelidikan, anugerah-anugerah Rekacipta Petronas ’94 dan Mindex Innotex ‘95

HTRG/ Faculty of Civil Engineering Oct 1995
 

   

 

CONTOH SIJIL PENGHARGAAN

 

 

PENILAI PROJEK KURSUS SARJANA DAN PHD