From Master Oogway to Po

Hold to this QUOTE

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CV Dr. Izzuan

CV Mohamad Izzuan Mohd Ishar UTMPEOPLE

Posted in CV Dr. Izzuan | Leave a comment

Teori Pembelajaran yang Dipraktikkan di dalam Kelas

Dalam mengaplikasikan falsafah pengajaran saya iaitu Sentiasa Fleksibel, saya menggunakan beberapa teori pembelajaran untuk bagi melaksanakan aktiviti di dalam kelas. Disebabkan saya mengajar kursus umum dan juga kursus praktikal terdapat dua teori pembelajaran yang banyak digunakan iaitu Behaviourism dan Constructivism.

Behaviourism merupakan satu teori yang melibatkan tindakan yang berulang, pengukuhan secara lisan, dan pemberian insentif kepada pelajar untuk pengurusan tingkah laku mereka. Saya menggunakan teori ini bagi menggalakkan para pelajar untuk sentiasa aktif dan melibatkan diri dalam aktiviti yang dilakukan di dalam kelas supaya dapat memastikan mereka memahami ilmu yang saya cuba sampaikan. Sepanjang dua semester ini, terutama bagi kursus umum yang diambil oleh pelajar Tahun Satu, aktiviti perbincangan merupakan perkara wajib saya jalankan untuk menggalakkan untuk lebih berani ke hadapan sama ada melalui sesi pitching, sesi pembentangan, lakonan, dan sebagainya. Aktiviti ini dilakukan secara berulang dan santai bagi topik-topik tertentu dengan aktiviti yang pelbagai bagi memastikan mereka semakin aktif walaupun mempunyai misi yang sama iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan. Sebagai ganjaran, setiap aktiviti ini didorong dengan markah bonus. Pihak pelajar akan diberitahu tentang ganjaran ini dan diminta untuk mempersembahkan gaya penyampaian dengan baik bagi memperolehi markah bonus tersebut.

Manakala, Constructivism pula ialah melibatkan pembelajaran berasakan masalah, penyelidikan, dan projek kreatif serta kolaborasi berkumpulan. Bagi subjek amali yang diajar, saya meletakkan pelajar dalam kumpulan atau secara berpasangan bagi menyiapkan tugasan praktikal yang diberikan seperti membina tembok berdasarkan jenis-jenis ikatan bata yang terlibat atau melakukan pemotongan dan penyambungan paip. Aktiviti ini dijalankan hampir setiap minggu selepas tiga minggu kelas teori dilaksanakan, dan di hujung sesi pembelajaran pelajar wajib membuat satu aktiviti kemasyarakatan kecil-kecilan untuk mempraktikkan kembali aktiviti yang dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya sebagai contoh membina ruang penyimpanan pasir bagi kelas amali bata. Manakala bagi pelajar kerja perpaipan, pelajar akan diminta untuk membina satu saliran paip sementara berdasarkan keperluan. Walau bagaimanapun, aktiviti kemasyarakatan ini adalah pelbagai bergantung kepada keperluan dan permintaan.

Selain dari kelas amali, teori constructivism turut saya aplikasikan dalam kursus umum. Bagi semester lepas, saya meminta pelajar untuk menghasilkan satu kajian mini berdasarkan tema yang diberikan iaitu tentang Revolusi Industri 4.0. Hasil dari tema ini, pelajar perlu melakukan pembacaan dan mencari isu yang berlegar dalam tema tersebut dan menghasilkan satu kajian kes bagi memenuhi PLO Kemahiran Kesarjanaan. Seterusnya, mereka membentuk kumpulan untuk memilih isu yang kukuh untuk dikaji dan menghasilkan proposal kajian mini bagi memenuhi PLO Kemahiran Berfikir. Lanjutan dari itu, mereka akan melakukan sesi pitching untuk menjustifikasi isu yang dipilih sebagai sebahagian PLO Kemahiran Keusahawanan. Kajian mini berlangsung secara berterusan sehingga analisa kajian mini bagi memenuhi PLO Kemahiran Kepimpinan dan Berkumpulan. Di akhir kursus, pelajar menghasilkan satu laporan kajian mini berbentuk manuskrip dan pembentangan bagi memenuhi PLO Kemahiran Keusahawanan. Sebagai seorang yang mempraktikan fleksibiliti, aktiviti ini bukanlah sesuatu yang tetap kerana pada semester sebelumnya kaedah lain turut dijalankan seperti menghasilkan satu kertas kerja dan sebaganya, perubahan jenis tugasan yang diberikan adalah bergantung kepada keadaan pelajar dengan memastikan PLO dan CLO yang digariskan dalam Maklumat Kursus (CI) dipenuhi dan dicapai dengan jayanya sekali gus pelajar mendapat pengetahuan yang diperlukan oleh kursus.

BC4DCP k1 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategiku, Kepercayaanku, Nilaiku, dan Sasaranku

Mengajar adalah minat saya sejak diangkat menjadi mentor kepada rakan-rakan sebaya untuk mengajar subjek Matematik Tambahan di sekolah dan sejak itu saya sentiasa berkeinginan untuk melihat seseorang berjaya hasil dari tunjuk ajar yang saya berikan. Saya juga dibesarkan dalam persekitaran warga pendidik di mana bapa saudara saya adalah seorang bekas guru Bahasa Melayu dan Sejarah, ibu saudara saya seorang guru Pendidikan Islam, abang saudara saya seorang guru Sejarah, dan isterinya seorang guru Bahasa Inggeris. Usaha saya untuk menjadi seorang pendidik bermula seawal permohonan UPU semasa di peringkat matrikulasi yang masa saya memohon kursus pendidikan Fizik di Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). Walau bagaimanapun, rezeki belum ada pada ketika itu dan saya terus berazam untuk menjadi seorang pendidik dan alhamdulillah rezeki saya adalah di peringkat ini.

Dengan pengalaman yang diperolehi dalam tempoh setahun sebagai seorang pensyarah, pelbagai pengetahuan dan maklumat dari sudut pengajaran, penyelidikan, penyeliaan, dan penasihatan akademik telah diperoleh yang boleh diangkat sebagai pengalaman berharga bagi saya untuk mengiktiraf peranan saya sebagai seorang pendidik, pengajar, dan pensyarah. Input yang diterapkan oleh Fakulti, Sekolah, dan Jabatan kepada saya sebagai seorang pensyarah baru membantu saya menyusun strategi pengajaran mengikut kebolehan saya dan kesesuaian terhadap pelajar secara tidak langsung saya dapat membuat satu eksperimen mini pada diri saya bagi melihat kemampuan diri, kreatif, dan kemahiran sedia ada untuk diasah pada masa akan datang. Pada masa ini, kemampuan saya dalam menggabungkan beberapa pengetahuan ini telah menyumbang peranan yang besar kepada gaya pengajaran saya dan menambahbaik proses pembelajaran pelajar dalam usaha memenuhi hasil pembelajaran program yang telah ditetapkan dalam sesuatu kursus. Sebagai contoh, pada peringkat awal saya menyusun strategi dalam menerapkan elemen kajian mini berbentuk sains sosial kepada pelajar bukan sains sosial supaya mereka terdedah dengan bidang lain yang boleh digunakan dalam penulisan Projek Sarjana Muda (PSM) mereka di Tahun Akhir nanti.

Falsafah personal saya bagi proses pengajaran adalah “be flexible“. Saya Sentiasa Fleksibel di dalam apa jua perbuatan atau tindakan dengan melihat keadaan semasa pelajar sebelum saya memimpin mereka dalam mencapai sasaran pembelajaran. Sebagai seorang pensyarah yang ditugaskan untuk mengajar dan menyelia pelajar dari pelbagai latar belakang, amalan yang fleksibel adalah cara yang terbaik dalam mengenal pelajar yang diajar dan/atau diselia iaitu dengan melihat situasi pelajar. Jika perlu dipandu, maka saya menjadi panduan mereka. Jika perlu dipaksa, maka saya jadi ketua mereka. Jika perlu dibantu, maka sayalah rakan mereka. Falsafah ini dipegang seawal lantikan saya sebagai pensyarah kerana saya percaya setiap pelajar mempunyai keupayaan yang berlainan dan mereka perlu bersedia dahulu sebelum dipimpin dalam aktiviti pebelajaran. Pada pandangan saya, sifat yang rigid contohnya mengharapkan pelajar mengikut kata pensyarah dan amalan ini diaplikasi kepada semua pelajar (dipukul rata kemampuan mereka), ia merupakan satu amalan yang kurang sihat dalam melahirkan seorang pelajar yang independen dan mampu mengharung cabaran selepas menamatkan pengajian.

Kepercayaan dan amalan saya dalam pentaksiran dan penilaian juga tidak “rigid”. Sebagai seorang yang “flexible”, saya menyediakan rubrik pemarkahan sebagai panduan dalam penilaian pencapaian, manakala pentaksiran kemampuan adalah bergantung kepada keadaan semasa semasa. Yang penting hasil pembelajaran program dan kursus yang telah digariskan dicapaian dan markah diberikan mengikut informasi kursus yang disediakan. Bagi kursus yang tidak mempunyai pentaksiran sumatif, apabila markah telah mencapai 50 peratus sehingga 60 peratus dari keseluruhan pentaksiran, saya akan memberikan senarai markah semasa kepada pelajar sebagai dorongan mereka untuk membuat saki baki tugasan dengan lebih tekun dan cemerlang. Pembangunan pengajaran yang saya dapat lihat dalam diri saya adalah saya lebih yakin semasa mengajar tidak kira di dalam kelas atau semasa proses amali. Saya juga melihat pendekatan “santai tapi tegas” amat berkesan kerana pelajar dilihat lebih berani berinteraksi dalam kelas. Dengan pendekatan yang diambil, falsafah yang dipegang, dan pembangunan kerjaya sebagai pensyarah semakin baik, sasaran pembelajaran akan lebih dapat dicapai dan mungkin sasaran lain akan menjadi pilihan.

BC4DCP k1 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vokasional Keusahawanan

Secara terus, pemahaman terhadap vokasional keusahawanan bagi sesetengah pihak adalah mengaitkan pendidikan vokasional di institusi kemahiran seperti kolej vokasional, kolej komuniti, dan lain-lain dengan aktiviti dan pembelajaran tentang keusahawanan yang diterapkan semasa PdP. Sebenarnya, ia membawa maksud yang lebih mendalam. Menurut Nor Aishah Buang menerusi karyanya Pendidikan Keusahawanan terbitan Penerbit UKM, vokasional keusahawanan merujuk kepada mentransformasikan vokasi individu yang berbentuk bakat semula jadi atau kemahiran yang boleh dikomersialkan.

Adalah amat penting bagi seseorang yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tertentu untuk membangunkan bakat dan keupayaannya kepada satu peringkat yang lebih tinggi dan berguna. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai guru atau mempunyai kemahiran mengajar dan pengetahuan yang cukup untuk mengajar. Vokasi individu seperti ini boleh komersialkan dengan membuka perkhidmatan tuisyen, menyediakan program motivasi mata pelajaran tertentu atau menghasilkan modul pembelajaran yang lebih efektif. Kaedah-kaedah ini sebenarnya boleh dianggap sebagai satu proses keusahawanan di mana menggunakan ruang dan peluang dengan menggabungkan aspek-aspek tertentu dalam membantu orang lain yang memerlukan perkhidamatan darinya.

Pendekatan ini juga di ambil oleh saya dalam menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan Kerangka Keusahawanan Kulinari bagi membantu pelajar kulinari yang telah atau bakal bergraduasi dari IPTA untuk menceburi bidang keusahawanan tanpa perlu mensia-siakan kemahiran dan pengetahuan yang mereka pelajari sepanjang 4 tahun pengajian dalam bidang itu. Oleh yang demikian, vokasional keusahawanan ini sebenarnya amat penting untuk diterapkan dalam diri pelajar tanpa mengira bidang sama ada hospitaliti, pendidikan, sains, kejuruteraan, teknologi, dan sebagainya supaya mereka dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan dan kemahiran berdasarkan bidang pengajian mereka yang secara tidak langsung meluaskan pandangan mereka tentang kerjaya dalam bidang mereka yang sebenarnya boleh dimajukan dengan keusahawanan dan tidak hanya memfokuskan dengan kerjaya tertentu sahaja.

Posted in Uncategorized | Leave a comment