Undergraduate Final Year Projects

Supervision On Undergraduate Project Paper
Student : Faculty of Education
Field : Educational multimedia (undergraduate)
Session : 2006/2007
Number of student : 15

Teaching Practice Supervision
Period : 2005/2006 Session
Training Field : Educational multimedia
Programme : Bachelor of Technology With Education
(SPK, SPP, SPH, SPT, SPL, SPS)
Number of Trainee : 19
Period : 2011/2012 Session
Training Field : KH
Programme : Bachelor of Education (SPH)
Number of Trainee : 2

Supervision On Undergraduate Project Paper:

Year No. Name Status Title Roles of Supervision
2007 1 Sarimah Binti Sa’ibor Graduate Pembangunan Perisian Pbk Matematik Tingkatan 4, Garis dan Satah Dalam 3 Matra Menggunakan Pendekatan konstruktivisme Main Supervisor
2007 2 Noor Azwal Binti Ahmad Graduate Pembangunan Laman Web Subtopik Elektrolisis Dalam industri Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Berasaskan teori Pembelajaran Neurosains Main Supervisor
2007 3 Siti Nuradibah Binti Haji Edros Graduate Pembinaan Tutorial Menggunakan Perisian Bergrafik Interaktif Kmplot Main Supervisor
2007 4 Ahmad Kamal Bin Osman @ Alias Graduate Pembangunan Perisian Formula Dan Persamaan Kimia Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Pembelajaran Neurosains Subtopik (Formula Kimia Dan Persamaan Kimia) Main Supervisor
2007 5 Norhidayah Binti Habas Graduate Pembangunan Laman Web Matematik Kbsm Bagi Tajuk Set Menggunakan Elemen Multimedia Ringkas Main Supervisor
2007 6 Nurhidayah Binti Omar Graduate Cadangan Penggunaan Realiti Maya (desktop) Sebagai bahan Bantu Mengajar Dalam Matapelajaran Kalkulus Ii (graf Fungsi/hubungan Dalam Tiga Matra): Satu Kajian terhadap Pelajar Tahun 2 Spt, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
2007 7 Ramlah Binti Muda Graduate Pembangunan Koswer Pendidikan Berbantukan Komputer dengan Menggunakan Pendekatan Teori Pembelajaran behaviorisme Bagi Topik Kebarangkalian 1 Main Supervisor
2007 8 Wan Noratikah Bt Wan Abdullah Graduate Cadangan Kesesuian Penggunaan E- kaunseling Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Main Supervisor
2007 9 Nor Idayu Syhida Binti Aziz Graduate Pembangunan Laman Web Bertajuk Pengenalan Kepada kebarangkalian 1 Bagi Subjek Matematik Tingkatan Empat menggunakan Teori Konstruktivisme Dan Teori Kognitif Main Supervisor
2006 10 Fatimah Binti Musa Graduate Tahap Kesediaan Penggunaan Komputer Dan Internet Di Kalangan Pelajar 3 Sph Dan 4 Sph Program Khas Pensizwazahan Guru (pkpg) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Dalam Proses Pengajaran Main Supervisor
2006 11 Rubiah Binti Abas Graduate Konsep pembelajaran autentik menerusi kepintaran sistem online multimedia interaktif
(InMOS) bagi rangkaian komputer Main Supervisor
2006 12 Rosaini Binti Awang @ Musa Graduate Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Penambahan Dan Penolakan Pecahan Tingkatan Satu (media Laman Web) Main Supervisor
2006 13 Kamelia Binti Mohd Yunus Graduate Aplikasi Pembelajaran Bahasa Pengaturcaraan C++ Dalam Tajuk Struktur Pilihan Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Di Peringkat Matrikulasi / Pra Universiti Main Supervisor
2006 14 Loo Chiew Hui Graduate Pembelajaran Berbantukan Komputer: Pembangunan laman Web Subjek Bahasa Pengaturcaraan I Bagi Tajuk struktur Kawalan Dan Pilihan Main Supervisor
2006 15 Melissa Tan Jerome Graduate Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer bagi Sains Tingkatan Empat: Heredity And variation: Sex Chromosome, Twins And Mutation Main Supervisor

 

POSTGRADUATE EXAMINATION /VIVA

I have examine numbers of Ph.D and Master students and these are some of them:

Year No. Name Status Title Role
2016 1 Masarrah Abdul Mutalib Ph.D Meaningful Learning through Social Interactions within Social media Environment Examiner
2 Turki Abdulaziz Alahmadi Ph.D The Contribution of New Single Design from Multi-Ethnic Textile Motifs for Malaysian Identity Examiner
3 Junaidah Yusup Ph.D Development of Critical thinking skills through social media collaboration Examiner
2015 4 Nur Syamimi binti Mohd Razali Ph.D Persekitaran Sistem e-Pembelajaran berasaskan Konteks Pelajar menggunakan Teori Aktiviti dan Prinsip Pembinaan Pengetahuan secara Kolaboratif Examiner
2015 5 Suhaizal bin Hashim Ph.D Effects of CSCL Learning Approach for Students’ Knowledge Construction Examiner
2013 6 Norazrena Binti Abu Samah Ph.D Personalized Learning Website On The Topic Of Fractions For Middle Age Students Examiner
2014 1 Faridanura Bte Abdullah Graduate (Taught course) Penggunaan laman rangkaian social (facebook) dalam kalangan guru: motif dan kesannya Examiner
2 Masrulhuda Binti Muhammad Graduate (Taught course) Kesan Pendekatan Pembelajaran Masteri Dengan Sokongan Penceritaan Digital Bagi Mengatasi Kekeliruan Hukum D-M Dalam Matapelajaran Bahasa Melayu Examiner
3 Norsyakira Binti Mohamad Shah Graduate (Taught course) Pembelajaran mengenai sistem pengaturcaraan melalui Blog Examiner
11 Ana Haziqah Binti A.Rashid Graduate (Taught course) Teachers’ Perception Towards Virtual Learning Environment Examiner
2013 4 Khairunisa Binti Mohamad Fakri Graduate (Taught course) Graduate (Taught course) Pembelajaran Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Persekitaran Web 2.0 Dan Kesannya Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Examiner
10 Rajes A/L Subramaniam Graduate (Taught course) Pembangunan Laman Web Berasaskan Aras Taksonomi Bloom Bagi Matapelajaran Sains Tingkatan Dua Examiner
13 Ayatul Kauthar Bin Basemin @ Baseman Graduate (Taught course) Laman Kolaborasi Emis Dan Sistem Khidmat Pesanan Ringkas (tm Infoblast) Dalam Pengemaskinian Data Emisonline Examiner
2012 10 Nur Azawanee Binti Mohd Yusof Graduate (Taught course) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Bertajuk chemical Formulae And Equations Examiner
2007 11 Nur Diyana Binti Ab Aziz Graduate (Taught course) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk ‘sets’ Dan ‘trigonometry Ii’ Matematik Tingkatan Empat Examiner
14 Nurulshafiza Binti Hasim Graduate (Taught course) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan ruang Visual Dan Logik Matematik Bagi Tajuk Simple machine (mesin Ringkas) Untuk Mata Pelajaran Sains Kbsm tingkatan Dua Examiner
15 Roslina Binti Zainol Graduate (Taught course) Matematik tahun 1 berbantukan penyelesaian; Pembelajaran secara rekreasi untuk tahun 1 dan tahun 2; Permodelan rupa bentuk muka bumi yang dijana menggunakan kaedah fraktal; Pembangunan dan perbandingan antara dua algoritma pertukaran kekunci Examiner
2004 2 Haslinda Binti Hassan Graduate (Taught course) Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Konsep Ekosistem Dalam subjek Biologi Tingkatan Empat Berintegrasikan Pembelajaran berbantukan Komputer. Examiner