Non-Indexed Journal

First Author/Corresponding Author

 1. Nusaila Johari, Dayana Farzeeha Ali, Tono Hassan. Penguasaan Kemahiran Visualisasi dalam Kursus Mikro Ekonomi : Isu dan Cabaran. Jurnal Persatuan Teknik Dan Vokasional Malaysia (2020). Vol. 9, 10-15, ISSN: 19856652
 2. Tono Hassan, Dayana Farzeeha Ali, Nusaila Johari. Permasalahan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan dan Kaitannya Terhadap Kemahiran Visualisasi. Jurnal Persatuan Teknik Dan Vokasional Malaysia (2020). Vol. 9, 32-38, ISSN: 19856652
 3. Dayana Farzeeha Ali, Siti Syazwani Yahya, Marlissa Omar. Penggunaan Aplikasi Augmented Reality dalam Topik Litar Asas Elektronik (The Use of Augmented Reality Application in Basic Electronic Circuit Topic). Innovative Teaching And Learning Journal (ITLJ) (2019). Vol 3, No 2, ISSN: 2600-8572
 4. Marlissa Omar, Dayana Farzeeha Ali. A Review Of Vocational Education For Special Needs Learners. Jurnal Persatuan Teknik Dan Vokasional Malaysia (2019). Vol. 8, ISSN: 19856652, pp. 58-65
 5. Nurkhadijah Abdul Kadir, Dayana Farzeeha Ali. M-Pembelajaran Aplikasi Android Bagi Kursus Binaan Bangunan. Innovative Teaching And Learning Journal (2019). Vol. 2. ISSN: 26008572, pp. 32-42
 6. Mohd Saifuddeen Abd Aziz, Dayana Farzeeha Ali and Mahyuddin Arsat. The Problem Faced By Vocational Novice Teacher In Malaysian Vocational College (2016) ISSN: 22899375, pp 139-154
 7. Dayana Farzeeha Ali dan Nur Afifah Mohd Zaki. Keberkesanan Modul Akademik Dalam Matapelajaran Amalan Keselamatan Dalam Pembinaan (2016) Vol 7. ISSN: 19856652, pp 29-35
 8. Dayana Farzeeha Ali dan Suraya Zakaria. Aplikasi Android M-Note Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Vokasional (2016) Vol 7. ISSN: 19856652, pp 65-75
 9. Dayana Farzeeha Ali, Muhammad Khair Noordin, Ahmad Nabil Md Nasir, Adnan Ahmad. Conducting Hands-On Task in Vocational Education: Teaching Method in Automotive Courses. Journal of Technical Education and Training, (2015). ISSN: 22298932, pp 23-34
 10. Dayana Farzeeha Ali dan Juliana Abdul Jalil. Kesan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Terhadap Gerak Kerja Amali Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Johor Bahru (2015) Vol 4. ISSN: 19856652, pp 71-80
 11. Dayana Farzeeha Ali, Adnan Ahmad dan Muhammad Khair Nordin. Tahap Kebolehan Ruang (Spatial Ability) Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Teknik Dan Akademik Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik Dan Vokasional Malaysia (Ptvm), (2014) Issue 3, ISSN: 19856652

Co-Author

 1. Nur Leena Abdul Rahman, Mahani Mokhtar, Dayana Farzeeha Ali. Effects of Professional Development Towards the Quality of TVET Teachers in Vocational Colleges. Jurnal Persatuan Teknik Dan Vokasional Malaysia (2020). Vol. 9, 74-85, ISSN: 19856652
 2. Mohd Rashidi Ali, Hanifah Jambari, Jamilah Ahmad, Sharifah Osman, Rafeizah Mohd Zulkifli, Dayana Farzeeha Ali. Perancangan Dan Komunikasi Berkesan Pengajaran Pendidikan Vokasional Bagi Pelajar-Pelajar Autisme. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (2018). Special Edition, ISSN: 13941801, pp. 73-79
 3. Nadia Ab Latib, Adnan Ahmad, Dayana Farzeeha Ali, Ahmad Nabil Md. Nasir, Muhammad Khair Noordin. Practices In Vocational Teaching Method To Improve The Quality Of Teaching. The Social Science (2017). Vol. 12, ISSN: 18185800, pp. 413-418
 4. Abdul Halim Abdullah, Noor Dayana Abd Halim, Dayana Farzeeha Ali and Saidatul Akmal Awang Ali. Tahap Pengetahuan Dan Amalan Guru Matematik Sekolah Menengah Terhadap Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat). Malaysian Journal Of Higher Order Thinking Skills In Education (Mjhots), (2016) Vol 1,  ISSN: 24622397, pp 42-75
 5. Nornazira Suhairom, Dayana Farzeeha Ali, Nor Fadila Amin@ Mohd Amin, Aede Hatib Musta’amal @Jamal and Muhammad Khair Noordin. Quality Indicators In The Field Of Culinary Professions In Malaysia – A Method Of Developing Competency Profiling Through Self-Assessment. The Online Journal For Technical And Vocational Education And Training In Asia, (2016), Vol 0 (Issue 7) ISSN: 2196838X, pp 1-22
 6. Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif, Dayana Farzeeha Ali dan Farhanawati Zuraimi. Refleksi Terhadap Permasalahan Pedagogi Pengajaran. Buletin Pendidikan Sains Dan Matematik Johor, (2015) Vol. 1, ISSN: 0128-4290, pp. 63-69