Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi bin Yusof, pensyarah undang-undang dan polisi di Akademi Perdana Razak, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur. (Associate Professor Dr Muhammad Fathi Yusof, law & policy lecturer and researcher at Perdana Razak Academy, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur).