Technical Reports and Other Publications

Perbandingan Penglibatan Dan Motivasi Pelajar Dalam Menyelesaikan Tugas Matematik Kbat Menggunakan Kaedah Koperatif Dan Individu
Hubungan Antara Motivasi Pelajar Dan Aras Kesukaran Terhadap Pencapaian Matematik Mengikut Aras Kesukaran Soalan
A Comparison Between Virtual and Physical Manipulatives in Geometry Learning for Standard 2 Mathematics