Undergraduate Final Year Projects

Tahun Graduan Nama Pelajar

Tajuk

Program

1997  Masita binti Abd. Hamid Penghasilan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri autocad R13 bagi peringkat tingkatan lima. Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
1997   

Abdullah bin A. Rahim

 

Tinjauan Terhadap Guru-Guru Ekonomi Rumah Tangga (ERT) dalam Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bilik Masakan di Sekolah Menengah.

Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup)
1997 Bakhary bin Yahaya Tahap Pengetahuan dan Sikap Ibu Bapa Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup)
1997 Suriani binti Sareng Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat (SMTBP). Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
1997 Halim bin Abdullah Penggunaan Komputer di Kalangan Gur-guru Sekolah Menengah di Johor Bahru (Tengah). Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)
1997 Mohd Nor bin Husain Peranan yang boleh dimainkan oleh pelajar antarabangsa terhadap kolej kediaman pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Johor Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
1997  

Mohammad Azizy bin Ahmad

 

Penilaian Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah Bagi Program Pengajian Luar Kampus yang DIlaksanakan Oleh S.P.A.C.E di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
1998   

Tajlon binti Hj Mahmood

 

Kajian Tentang Tingkahlaku Kanak-kanak Pra Sekolah Semasa Bermain dengan Jenis-jenis Alat Permainan yang Berbeza di Universiti Teknologi Malaysia.

Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup)
1998  

Zainab binti Mohammad

 

Kajian Terhadap Corak Interaksi Berdasarkan SES dan Jantina di Kalangan Kanak-kanak Pra Sekolah Semasa Aktiviti Bermain

Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup)
1999   

Noor Sa’adah binti Royani

 

Hubungan di antara Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
1999  

Ab. Karim bin Yahya

 

Pemahaman Konsep Asas Jadual Berkala Bagi Mata Pelajaran Sains KBSM Tingkatan Empat

Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
1999  

Salinah binti Pit

 

Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Terhadap Keberkesanan Peranan Kaunselor Sepenuh Masa

Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
1999  

Mohd Noor bin Hj Awang

 

Aspek-aspek Persekitaran Rumahtangga yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Setinggan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kempas.

Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
1999  

Rozman bin Harun

 

Hubungan Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
1999  

Rojiah binti Abdullah

 

Hubungan Faktor Kekeluargaan, Diri Sendiri dan Persekitaran dengan Punca Ponteng Sekolah: Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah di Johor Bahru.

Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
2006  

Gan Miaw Yong

 

Keyakinan Guru-guru Sains (ETeMS) Di Kawasan Skudai Mengajar Subjek Sains dalam Bahasa Inggeris Berpandukan Komputer

Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
2006  

Tang Sing Hie

 

Persepsi Pelajar Tingkatan EMpat di Zon Skudai Terhadap Perlaksanaan Pengajaran Sains dalam Bahasa Inggeris

Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
2006  

Khor Wen Fei

 

Persepsi Guru Sains ETeMS Terhadap Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (ETeMS) di Sekolah Menengah Kawasan Skudai

Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
2006  

Ellis Siaw

 

Tahap Pengetahuan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Keselamatan Makmal Sains

Sarjana Muda Pendidikan (Sains)
2006  

Suzanaliza binti Mohd Yusoff

 

Perbezaan Di Antara Pelajar Berpencapaian Tinggi dan Rendah Dalam Beberapa Aspek: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tahun Lima di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, Johor

Sarjana Muda Pendidikan (Matematik)
2006  

Zulaiha binti Azihar

 

Amalan Kerja Rumah Sebagai Satu Strategi Pembelajaran Di Sebuah Sekolah Menengah di Johor Bahru

Sarjana Muda Pendidikan (Matematik)
2006  

Nadia Azwa binti Othman

 

Hubungan Antara Harga DIri dan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Lima Kursus Sains dan Matematik Fakulti Pendidikan, UTM

Sarjana Muda Pendidikan (Kimia)
2006  

Mazliyana binti Makhtar

 

Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Berkenaan Faktor-faktor yang Mendorong Mereka Mengikuti Tuisyen Swasta di Daerah Kota Bharu Kelantan

Sarjana Muda Pendidikan (Matematik)
2007  

Gan Shiau Li

 

Amalan Strategi Pembelajaran di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mutiara Rini dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik

Sarjana Muda Pendidikan (Kimia)
2007  

Mohazil bin Mohamed

 

Hubungkait Antara Visualisasi Spatial Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Pontian.

Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kej. Jentera)
2007  

Nurul Hafiz bin Mohd Zainol

 

Hubungan Ciri Personaliti dan Gaya Pengajaran Guru Pelatih Tahun Tiga, Fakulti Pendidikan, UTM.

Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kej. Awam)
2007  

Mohammad Hazrul bin Md Jori

 

Masalah Disiplin: Tahap Penghayatan Keagamaan Pelajar dan persepsi Pelajar Tentang Gaya Keibubapaan Ibu Bapa pelajar

Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kej. Jentera)
2008  

Mohd Zain bin Husin

 

Kecerkesanan Kaedah Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Penggunaan Mikrometer Bagi Pelatih-pelatih Giat MARA di Sanglang

Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Mohamad Yasin bin Jaafar

 

Penggunaan Pusat Sumber Sekolah dalam Kalangan Pelajar-pelajar Menengah Atas Daerah Pontian

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Asnadi bin Ani

 

Tinjauan Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Zon Yong Peng

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Nora binti A. Kahar

 

Faktor-faktor Pendorong dan Cabaran-cabaran Guru-guru Bukan Siswazah Menyambung Pelajaran Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kemahirean Hidup)

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Azizah bt Razak

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Lepak dalam Kalangan Remaja Menengah

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Nurfathin binti Zulkeplee

 

Hubungan Antara Tahap Keupayaan Memantau Pengetahuan dengan Pencapaian Akademik dalam Lukisan Kejuruteraan

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Nur Eleeza binti Amir

 

Hubungan Antara Tahap Keupayaan Spatial (Spatial Ability) dengan Pencapaian Akademik dalam Lukisan Kejuruteraan

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Siti Hajjar binti Mohd Khalid

 

Mengenalpasti Strategi-strategi Pemahaman dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berperkataan dalam Kalangan Pelajar UTM

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Mazlifah binti Che Ahmad

 

Tahap Kesediaan Guru-guru PKPG UTM Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Zarinah binti Md Saleh

 

Kesediaan Guru-guru PKPG Kemahiran Hidup UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Dalam Bahasa Inggeris

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Mohd Rizal bin Abdul Ghani

 

Persepsi Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Daerah Kuala Terengganu Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Vokasional Landskap dan Nurseri

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2008  

Zarina binti Abdul Aziz

 

Masalah Disiplin: Antara Didikan Agama dan Kesibukan Ibu bapa, Satu Tinjauan di SMK Senai, Kulai, Johor

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009  

Noryati binti Che Man

 

Stres dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru-guru Besar Negeri Melaka

Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
2009  

Rohana binti Ahmad

 

Stres dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru-guru Besar Daerah Batu Pahat

Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
2009  

Zulkefli bin Mohd Amin

 

Stres dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru-guru Besar Daerah Mersing

Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
2009  

Wan Noor Shazalina binti Wan Sapian

 

Kaitan antara Tingkah laku Keibubapaan dan Pendidikan Keagamaan dengan Moral Pelajar Remaja

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009  

Johnny Thomas

 

Hubungan Gaya Pembelajaran Felder & Silverman denga Pencapaian Akademik dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kemahiran Hidup

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009  

Bilhorn B Defrin

 

Hubungan Gaya Pembelajaran Felder & Silverman denga Pencapaian Akademik dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sains Sukan

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009  

Suzila binit Mustapha

 

Kaitan antara Faktor-faktor Kekeluargaan dengan Tingkah laku Delinkuensi Pelajar

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009  

Shiqah binti Jantan

 

Tahap Stres dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2009 Lok Yian Lin  

Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Matematik)
2010 Pramma a/p Narayanasamy  

Hubungan antara Faktor Minat, Sikap dan Kemudahan Peralatan Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengurusan Sekolah Tamil di Negeri Johor

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
2010 Normahani binti Mokhtar  

Persepsi Murid Terhadap Tingkah laku Buli dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Felda dalam Zon Air Tawar, Kota Tinggi

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
2010 Emeliana binti Elias  

Hubungan antara Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
2010 Peggy Tiong  

Classroom Management of UTM Trainee Teachers

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kimia)
2010 Siti Ruhaidah binti Sharuin  

Persepsi Guru Pelatih UTM tentang Tahap Pengetahuan Bidang. Kemahiran Mengajar dan Sikap serta Hubungannya dengan Pencapaian Latihan Mengajar

Sarjana Muda  Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
2010 Azri bin Abdul Aziz  

Hubungan Antara Kecerdasan Pelbagai dengan Pencapaian dalam Kursus SPE 1302 (Amalan Kimpalan dan Fabrikasi Logam)

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
2013 Yong Pei Yik  

The Relationship between Motivation and Learning Approach among Universiti Teknologi Malaysia Chemistry Undergraduates

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kimia)
2013 Lee Yung Ching  

Chemistry Anxiety among Chemistry Undergraduates in Universiti Teknologi Malaysia

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kimia)