Master students

Year No. Name Status Title Type Roles of Supervision
2019 1 Anis Nadirah Roslan On-going Taught Course Main Supervisor
2018 2 Hanisah Yassin On-going Taught Course Co-Supervisor
2018 3 Aliah Fatin Irwani Abd Razak On-going Taught Course Main Supervisor
2016 4 Nur Erra Fadzira Rosli On-going Taught Course Main Supervisor
2016 5 Mastura Hussin Graduated (2018) Pembelajaran Aktif Dalam Topik Haba Tingkatan Empat Taught Course Main Supervisor
2016 6 Nurul Ain Ibrahim Graduated (2018) Kajian Tindakan Melalui Pengajaran Berasaskan Inkuiri Bagi Tajuk Prinsip Archimedes Tingkatan Empat Taught Course Main Supervisor
2016 7 Nur Hanan Afandi On-going Taught Course Main Supervisor
2016 8 Siti Nor Syuhaidah Mohamad Sufandi Graduated (2017) Penggunaan Simulasi Dalam Pembelajaran Topik Litar Elektrik Taught Course Main Supervisor
2016 9 Nurul Adni Nik Hassan Graduated (2017) Hubungan Antara Pemikiran Matematik Dan Pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Pelajar Sekolah Menengah Taught Course Main Supervisor
2016 10 Nordiana Jamiran Graduated (2017) Minat Terhadap Fizik Dan Epistemologi Saintifik Fizik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Taught Course Main Supervisor
2016 11 Nur Shuhadah Zahari Graduated (2017) Tahap Visualisasi Spatial Dan Pemahaman Konsep Daya Dan Gerakan Pelajar Tingkatan Empat Taught Course Main Supervisor
2015 12 Nur Izzati Azmanshah On-going Generic Skills among Physics Graduates Mixed-mode Main Supervisor
2015 13 Nur Izzaty Rahim Graduated (2017) Pembelajaran Regulasi Kendiri Pelajar Terhadap Fizik Di Institusi Pengajian Tinggi Taught Course Main Supervisor
2015 14 Nurhusna Safariah Nawi Graduated (2017) Kesan Pembelajaran Kooperatif Terhadap Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Bagi Topik Daya Dan Gerakan Taught Course Main Supervisor
2015 15 Nur Hamizah Mawardi Graduated (2017) Tahap Pencapaian, Minat Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Fizik Tingkatan Empat Di Daerah Ampang Jaya Taught Course Main Supervisor
2015 16 Lai Chin Siong Graduated (2017) Best student award The Use of Concept Cartoons in Teaching Force and Motion Concepts – Taught Course Main Supervisor
2015 17 Seri Haini Sulastri Zulkepli Graduated (2017) Salah Tanggapan Pelajar Dan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Guru Dalam Topik Haba Taught Course Main Supervisor
2014 18 Zulaili Yaacob Graduated (2017) Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek terhadap Kemahiran Regulasi Kendiri pelajar bagi tajuk haba Mixed-mode Main Supervisor
2014 19 Noor Liyana Shamsudin Graduated (2017) Tinjauan Penerapan Elemen Kbat Dalam Proses Pembelajaran Dan Pengajaran Bagi Mata Pelajaran Fizik Dalam Kalangan Guru Fizik Daerah Pasir Gudang Taught Course Main Supervisor
2014

 

20 Noor Sarah Akmal Abu Bakar Graduated (2017) Perbandingan Jenis Salah Konsep Guru Dan Pelajar Dalam Daya Dan Gerakan Taught Course Main Supervisor
2014 21 Faezah Fazal Graduated (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Subjek Fizik Dalam Kalangan Pelajar Di Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2014 22 Putri ‘Amirah ‘Izzatul Iman Mohamed Zuhaini Graduated (2016) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Pencapaian Fizik Pelajar Sekolah Luar Bandar Dan Bandar Di Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2014 23 Hamizah Adnan Graduated (2016) Best student award Keberkesanan Penggunaan Microcomputer-Based Learning (MBL) melalui Mobile Science Laboratory (MSL) berdasarkan minat dan persepsi pelajar terhadap Amali Fizik Taught Course Main Supervisor
2013 24 Nur Shahadah Abdul Rahim Graduated (2017) Problem Representation Skills in Solving Physics Problems Taught Course Main Supervisor
2013 25 Siti Zubaidah Zainal Abidin Graduated (2017) Tahap Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Di Daerah Kota Tinggi, Johor Dalam Menjawab Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Bagi Topik Daya Dan Gerakan Taught Course Main Supervisor
2013 26 Nor Azlinda Azmi Graduated (2019) Difficulty among Engineering Students in Learning Computer Programming Full Research Co-Supervisor
2013 27 Rosmainy Gulam Graduated (2017) Corak dan Tahap Pembelajaran Autentik Guru Cemerlang Fizik Tingkatan Empat Mixed-Mode Main Supervisor
2013 28 Shariza Shahari Graduated (2015) Pengajaran Dialogik Guru Cemerlang Fizik Tingkatan Empat Mixed-Mode Main Supervisor
2013 29 Fatemah Rabihah Hayati Ramli Graduated (2015) Tahap Kesediaan Guru Fizik dalam Pelaksanaan Peperiksaan Berpusat Amali Fizik di Daerah Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2012 30 Siti Nazirah Butai Graduated (2014) Dimensi Metakognisi Dalam Penyelesaian Masalah Fizik Melibatkan Penggunaan Free-Body Diagram Taught Course Main Supervisor
2012 31 Siti Zubaidah Md Isa Graduated (2014) Kaedah Mini Pengajaran, Penyiasatan Dan Perbincangan Dalam Tajuk Gerakan Linear Taught Course Main Supervisor
2012 32 ‘Asma Mohamed Nyan Graduated (2014) Hubungan antara Tahap Kreativiti Saintifik dengan Keupayaan Penyelesaian Masalah dalam kalangan Pelajar di Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2011 33 Mohd Fadhli Zakaria Graduated (2015) Keberkesanan Modul Nilai Kelestarian Dalam Topik Daya Tingkatan 4 Full Research Main Supervisor
2011 34 Zarirah Abdul Hamid Graduated (2015) Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Guru Cemerlang Fizik Full Research Main Supervisor
2011 35 Lee Jun Hung Graduated (2013) Aplikasi Konsep Fizik Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Berasaskan Stem Bagi Murid Tingkatan Enam Mixed-Mode Main Supervisor
2011 36 Mazlena Murshed Graduated (2013) Pemindahan Pembelajaran Antara Konsep Dan Aplikasi Keseimbangan Daya Serta Trigonometri Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Mixed-Mode Main Supervisor
2011 37 Zulkefli Hashim Graduated (2013) Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Guru Fizik Tingkatan Enam – Mixed-Mode Main Supervisor
2011 38 Yong Xiu Hui Graduated (2014) Scientific Epistemological Beliefs of Science and Arts Streams Students Taught Course Main Supervisor
2011 39 Lee Kwan Howe Graduated (2014) The Effectiveness of Peer Instruction in Enhancing Physics Conceptual Understanding Taught Course Main Supervisor
2011 40 Siti Nor Hidayah Ismail Graduated (2013) Penggunaan Gambar Rajah Dalam Menyelesaikan Masalah Tajuk Gerakan Linear Tingkatan Lima Taught Course Main Supervisor
2011 41 Ting Fang Ling Graduated (2013) Persepsi Dan Tahap Kesediaan Guru Fizik Dalam Melaksanakan Peka Di Sekolah Menengah Daerah Pontian Taught Course Main Supervisor
2011 42 Noorzana Khamis Graduated (2013) Minat, Sikap Dan Persepsi Pelajar Tingkatan Tiga Terhadap Fizik Taught Course Main Supervisor
2010 43 Nor Farahwahidah Ab Rahman Graduated (2013) Epistemologi Saintifik Guru Dan Pelajar Tehadap Mata Pelajaran Fizik Full Research Main Supervisor
2010 44 Nur Salwani Mat Noor Graduated (2014) Hubungan Antara Tahap Kepercayaan Kendiri Fizik Dan Orientasi Pembelajaran Fizik Pelajar Di Daerah Pasir Gudang Mixed-Mode Main Supervisor
2010 45 Lilia Ellany Mohtar Graduated (2012) Ciri-Ciri Kreativiti Bakal Guru Fizik Dalam Latihan Amali Fizik Dan Projek Inovasi Fizik Mixed-Mode) Main Supervisor
2010 46 Rohiza Husain Graduated (2014) Miskonsepsi Bagi Tajuk Cahaya Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2010 47 Wong Wai Yoke Graduated (2012) The Level of Awareness on Low Carbon Society Concept among Upper Secondary School Students Taught Course Main Supervisor
2010 48 Abubakr Ishiyaku Mbela Graduated (2012) The Level of Readiness in the Use of e-Learning in Teaching among Physics Teachers at Tertiary Institutions in Nigeria Taught Course Main Supervisor
2010 49 Azadeh Bazooband Graduated (2012) Social Networking in Physics Homework Completion Taught Course Main Supervisor
2010 50 Siti Hidayana Nassirin Graduated (2012) Kajian Kes Terhadap Amalan PTPK Dalam Kalangan Guru Fizik Di Daerah Johor Bahru Taught Course Main Supervisor
2010 51 Mohammad Mubarak Mohd Yusof Graduated (2012) Tahap Pemahaman Pelajar Dan Guru Dalam Konsep Daya Dan Gerakan Taught Course Main Supervisor
2009 52 Azzahyiruddin Ahyanuddin Graduated (2012) Pembinaan Ujian Diagnostik Objektif Dan Kupasan Jawapan Bagi Mengesan Kesalahan Pelajar Dalam “Graf Gerakan Linear” Mixed-Mode Main Supervisor
2009 53 Izyan Salleh Graduated (2012) Kajian Tindakan Pengajaran Free-Body Diagram (FBD) Dalam Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Daya Tingkatan Empat Mixed-Mode Main Supervisor
2009 54 Fakhrur Razi Ahmad Graduated (2012) Mengkaji Hubungan Antara Tahap Penaakulan Saintifik Dengan Tahap Pencapaian Fizik Pelajar Tingkatan Empat Mixed-Mode Main Supervisor
2009 55 Salawati Sahar Graduated (2011) Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu Dalam Ujian Amali Dan Ujian Bertulis Fizik Tingkatan 4 Mixed-Mode Main Supervisor
2009 56 Muhammad Abd Hadi Bunyamin Graduated (2011) Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Bakal Guru Fizik Universiti Teknologi Malaysia Mixed-Mode Main Supervisor
2009 57 Norlly Mohd Isa Graduated (2011) Penilaian Perlaksanaan Komponen Fizik Dalam Kurikulum Sains Gunaan Menggunakan Model CIPP Mixed-Mode Main Supervisor
2009 58 Lee Ween Shin Graduated (2010) Best student award Development of UTM Physics Graduate’s Generic Attributes from the Perspectives of Undergraduates, Lecturers and Employers Taught Course Main Supervisor