Undergraduate Final Year Projects

1. Pembangunan Laman Web Berkonsepkan Perkongsian Maklumat Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat Dan Lima (KBSM) Dalam Bahasa Melayu – Afyudin Alan Hafifi (2010)

2. Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Dwi-Bahasa Bagi Sains Tingkatan Empat – Perubahan Fizikal Dan Kimia – Nor Hidayah Ariffin (2010)

3. Mengkaji Tahap Pengetahuan Dan Kesedaran  Pelajar Tahun Dua Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Aliran Sains Tentang Keselamatan Di Dalam Makmal – Noraini Mahbob (2010)

4. Mengkaji Tahap Penguasaan Pelajar Tahun Dua Aliran Sains, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dalam Kemahiran Membuat Inferens, Membina Hipotesis Dan Menyenaraikan Pembolehubah – Nor Athirah Tahir (2010)

5. Pembangunan Perisian Multimedia Dwi-Bahasa Berasaskan CD-Rom Bagi Tajuk Tenaga Elektrik – Siti Khadijah Madhadzir (2010)