Technical Reports and Other Publications

  1. Phang, F. A., Mohd-Yusof, K., Hashim, M. H. & Syed Ahmad Helmy (2013). Developing Interactive Teaching Guide of Cooperative Problem-based Learning (CPBL) for Engineering Lecturers. Technical Report, Vot CTL.
  2. Phang, F. A., Abd Rahman, N. F., Mohtar, L. E. & Bunyamin, M. A. H. (2012). Students’ And Teachers’ Epistemological Beliefs In Learning And Teaching Science As Predictors Of Students’ Tendency Towards Enrolling Science Stream. Technical Report, Vot RMC.
  3. Mohd Salleh Abu, Mohamad Bilal Ali, Phang, F. A. & Salmizah Saleh (2011). Kompilasi dan Reviews ke atas Dapatan Kajian Penyelidikan Berkaitan Pendidikan Sains dan Matematik di Malaysia. Technical Report, Vot no. 73752.
  4. Seth Sulaiman, Phang, F. A. & Marlina Ali (2007) “Kemahiran Metakognitif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Johor Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik” “Metacognitive skills in Physics problem solving among secondary school students in Johor” Technical Report for Research Management Centre, UTM Skudai, Johor. Vot no. 75161.
  5. Seth Sulaiman & Phang, F. A. (2005) “Kajian Mengenai Kemahiran Metakognitif di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah di Malaysia dalam Menyelesaikan Masalah Fizik.” “Research on Metacognitive skills in Physics problem solving among secondary school students in Malaysia” Project Report. Faculty of Education, UTM Skudai, Johor. (Unpublished)
  6. Phang, F. A. (2009). “The patterns of Physics Problem-solving from the perspective of metacognition” Unpublished Ph.D. Thesis: University of Cambridge, UK.
  7. Phang, F. A. (2006). “The patterns of Physics Problem-solving from the perspective of metacognition” Unpublished M.Phil. Dissertation:University of Cambridge,UK.
  8. Phang, F. C. (2003). “Merekabentuk satu perkakasan untuk mengukur kehilangan kuasa cahaya dalam gentian optic yang disebabkan oleh faktor ekstrinsik.” “Designing an apparatus to measure the light power loss in the fiber optic due to the extrinsic factors.” Bachelor Project: Universiti TeknologiMalaysia.
  9. Mohamad Bilal Ali, Zainal Abidin Zainuddin, Zaidatun Tasir, Yusof Boon, Phang, F. A., Lilia Ellany Mohtar, Chuzairy Hanri & Syahruzaman Kamarudin (2010). Proceeding Education Postgraduate Research Seminar 2010. Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia.
  10. Mohd. Salleh Abu, Zainal Abidin Zainuddin, Zaidatun Tasir, Yusof Boon, Phang, F. A. & Dayana Farzeeha Ali (2009). Proceeding Education Postgraduate Research Seminar 2009. Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia.

Newspaper

1. Phang, F. A. (2011). Dasar e-Learning IPT pemangkin pembelajaran sepanjang hayat. Berita Harian, 9 Februari 2011.

2. Phang, F. A. (2011). Changing Religion, Not Ethnicity. New Straits Time, 18 Dec 2011.

3. Phang, F. A. (2017). STEM boleh jayakan agenda TN50. Berita Harian, 16 Jun 2017

4. Phang, F. A. (2019). Pendidikan sebagai solusi jangka panjang pencemaran. Sinar Harian, 1 April 2019

5. Phang, F. A. (2019). Pendidikan untuk Pembangunan Lestari. Berita Harian, 28 Mac 2019.