Technical Reports and Other Publications

Monograph

 • Yeo Kee Jiar & Muhamad Izzuddin b Hamid (2008). Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Lukisaa Kejuruteraa Bersepadu Unit Teras Lukisan Perspektif Tingkatan Lima.
 • Yeo Kee Jiar & Heng Guay Looe (2008). Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah Bahasa Melahyu Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah.
 • Yeo Kee Jiar & Ismail Wasi b Ahmad Shafawi (2008). Penggunaan Sistem Pengurusan Bahan Pembelajaran (LCMS) dan Sistem Pengurusan Sekolah Berasaskan WEB (WSMS) dalam Pengurusan Pembelajaran dan Pentadbiran di Sekolah Bestari.
 • Yeo Kee Jiar & Mohamad Nizam b Abu (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup
 • Yeo Kee Jiar & Ahmad Nazri b Abdul Rahman (2008). Pembangunan Perisian P & P Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Unit Pelajaran Teras Tanaman Hiasan.
 • Yeo Kee Jiar & Noorhadi b Jamil (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Bertajuk Asas Elektromekanikal.
 • Yeo Kee Jiar & Chan Siew Khim (2008). Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah Bahasa Cina Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah.
 • Yeo Kee Jiar & Mohd Azizi b Mohd Amin (2008). Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Unit Teras Komponen Elektronik Tingkatan Dua.
 • Yeo Kee Jiar & Amir Fakhri bin Abdul Jamil (2008). Pembangunan Perisian Teknologi Kejuruteraan Unit Teras Perhubungan Elektronik Tingkatan Empat. Monograf
 • Yeo Kee Jiar & Lim Wai Wai (2008). Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.
 • Yeo Kee Jiar & Nurwina Akmal bt Anuar (2008). Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Kesediaan Membaca Peringkat Prasekolah— tak dapat ambil
 • Yeo Kee Jiar & Low Ai Non (2007). Hubungan Antara Minat, Galakan Ibu Bapa dan Pengajaran Guru Dengan Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat.
 • Yeo Kee Jiar & Hii Siong Ting (2007). Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Sains Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
 • Yeo Kee Jiar & Norlina bt MOhd Ariff (2007). Tahap Penguasaan Konsep Asas Kimia Dalam Kalangan Pelajar Pengkhususan Kimia Di Fakulti Pendidikan
 • Yeo Kee Jiar & Siti Sara bt Hj Abdul Halim (2007). Tahap Pengetahuan Pedagogi Pelajar Dalam Pengajaan dan Pembelajaran
 • Yeo Kee Jiar & Sharina bt Salleh (2007). Tahap Pengamalan Etika Profesion Pergurusan Dalam Kalangan Guru Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)