Undergraduate Final Year Projects

Undergraduate Research Projects : Graduated 
 1. Khair bin Ibrahim (1999). Strategi Guru Mendisiplin Pelajar: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Teknik Besut, Terengganu.
 2. Harith bin Abd Rahman (1999). Amalan Kaedah Pengajaran Guru dan Pembelajaran Murid dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejureteraan: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Teknik Sri Manjung, Perak.
 3. Mohamad Zamri bin Wan Chik (1999). Amalan Cara Belajar dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan: Satu Tinjauan di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik di Negeri Kelantan.
 4. Noor Aziz bin Adam (1999). Kajian Reka Bentuk Kit Pengajaran Pembelajaran Pendawaian Elektrik.
 5. Mohd Saufi bin Zakaria (1999). Sikap Pelajar Terhadap Aktiviti Kokurikulum Sukan di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Negeri Kelantan.
 6. Ahmad Fitri bin Abdul Ghafar (2000). Persepsi Penuntut-penuntut Institut Kemahairan Belia Negara (IKBN) Dusun Tua Terhadap Komponen Kemahiran Manipulatif dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Besepadu (KHB)..
 7. Tan Kean Tiong (2000). Kesediaan Guru dalam Menghadapi pelajar-pelajar yang Bermasalah Tingkah Laku dalam Kelas Pendidiakn Khas Bermasalah Pembelajaran (PKSB) di Johor Bahru.
 8. Mohamad Hisham bin Zahari (2000). Faktor-faktor yang Menyebabkan Ponteng Sekolah di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Luar Bandar di Daerah Kuala Kangsar, Perak.
 9. Gan Chin Guan (2000). Kajian Mengenai Pandangan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Keberkesanan Kelas Tambahan Matematik.
 10. Norhaslinda bt Shamsuddin (2001). Peranan Ibu Bapa dalam Pembentukan Pelajar Cemerlang: Satu Tinjauan di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
 11. Muhamad Sayuti bin Abdullah (2001). Faktor yang Mempengaruhi Penglibatan Atlit Universiti Teknologi dalam Bidang Sukan.
 12. Rohani binti Mohd Amin (2001). Pengaruh Persekitaran dalam Pembelajaran: Satu Tinjauan di Kalangan Pelajar Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan di UTM. Graduated.
 13. Liza Hidaya bt Dawam (2002). Persepsi Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa terhadap Masa Depan Pendidikan Anak.
 14. Choong Lai Lai (2002). Gaya Bercinta di Kalangan Pelajar UTM: Satu Tinjauan.
 15. Loh Yin Yin (2002). Kesan Penggunaan Terapi Elektrokonvulsif: Tinjauan Terhdap Pesakit Mental Perempuan di Hospital Permai, Johor Bahru.
 16. Chen Mok Yin (2002). Pengarh Hubungan Interpersonal Terhadap Salah Laku Remaja:Satu Tinjauan di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.
 17. Tan Soo Hooi (2002). Satu Tinjauan Faktor-faktor Ponteng Sekolah di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah di Daerah Kulai, Johor.
 18. Mohd Syukur Sahim (2002). Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Mata Pelajaran Reka Cipta di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam/Elektrik/Jentera/ Kemahiaran Hidup).
 19. Amaravathi a/p Veeriah (2002). Peringkat-peringkat Penerimaan Ibu Bapa Terhadap Anak-anak Sindrom Down.
 20. Suzana bt Mohd. Salleh (2002). Mengkaji Tahap Kesedaran Terhadapa Gangguan Seksual: Satu Tinjauan di Kalangan Mahasiswa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim.
 21. Lee Weng Keong (2003). Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup (KHB) Terhadap Tugas-tugas Pengajaran di Sekoah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pontian.
 22. Lim Khin Cheng (2006). Faktor-faktor yang Memepengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Tambahan: Satu Tinjauan di Tiga Buah Sekolah di Kawasan Skudai.
 23. Quek Miow Leng (2006). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaan guru dan Pengaruh Rakan Sebaya dengan Pencapaian Matematik di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Daerah Batu Pahat, Johor.
 24. Hii Lu Kong (2006). Hubungan Antara Minat, sikap, Pengajaran Guru dan Pengggunaan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Pengantar dnegan Pencapaian Matematik dlaam Kalangan Pelajar tingkatan Empat di Bandaraya Miri, Sarawak.
 25. Low Ai Non (2006). Hubungan Antara Minat, Galakan Ibu Bapa dan Pengajaran Guru dengan Pencapaian Matematik di Kalangan Pelajar Tingkat Emapat di Daerah Pontian, Johor.
 26. Kong Yean Fah (2006). Hubungan Antara Keserasian Personaliti-Persekitaran dengan Minat Pelajar di Kalangan Pelajar Jurusan Sains Tahun Lima Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
 27. Chai Pik Yee (2006). Hubungan Antara Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sains Tahun Lima di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia..
 28. Hii Siong Ting (2006). Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Sains Tahun Lima Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
 29. Lee Chou Hui (2006). Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Kawasan Skudai, Johor Terhadap Amalan Sains.
 30. Mohd Jazril Yusoff b Mohamed (2007). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBBK) bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan Empat Bertajuk DIOD.
 31. Sharina bt Salleh (2007). Satu Tinjauan Terhadapa Tahap Pengamalan Etika Profesion Perguruan dalam Kalangan Guru 3SPH (PKPG) di UTM, Skudai, Johor.
 32. Nurul Ain bt Mohamad Amin (2007). Tinjauan Penggunaan Komputer dalam Kalangan Guru di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor.
 33. Yau Sau Feng (2007). Pemahaman Kosnep Ikatan Kimia dalam Kalangan Bakal Guru Kimia di Fakulti Pendidikan Universitit Teknologi Malaysia.
 34. Mohd Mahfuz b Md Nasir (2007). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBBK) bagi Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Pendawaian Domestik Tingkatan Empat Bertajuk Kecil Jenis dan Saiz Kabel Pendawaian Domestik.
 35. Norlina bt Mohd Ariff (2007). Tahap Penguasaan Konsep Asas Kimia dalam Kalangan Pelajar Tahun 3 dan 4 Pengkhususan Kimia di Fakulti Pendidikan Universitit Teknologi Malaysia.
 36. Faruzak bt Yusoff (2007). Faktor Ketidakhadiran Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor Bahru, Johor dalam Aktiviti Kokurikulum.
 37. Lim Wai Wai (2008). Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis dan Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah Matematik dengan Pencapaian Matematik.
 38. Arbayah bt Yahya (2008). Hubungan Antara Kerja Rumah Matematik dengan Pencapaian Matematik dalam Kalangan Pelajar Tahun Lima Sekolah Rendah di Daerah Kluang, Johor.
 39. Ainul Hakimah bt Karim (2008). Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Sekolah Matematik dalam Kelanagan Pelajar Tingkatan Dua.
 40. Nor Aniszah bt Baijan (2008). Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Sekolah Matematik dengan Pencapaian Matematik dalam Kalangan Pelajar Tahun Lima.
 41. Nurwina Akmal bt Anuar (2008). Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Kesediaan Membaca peringkat Prasekolah.
 42. Siti Sara bt Haji Abdul Halim (2008). Tahap Pengetahaun Pedagogi pelajar Fakulti Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
 43. Amir Fakhri b Abdul Jamil (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Bertajuk ”Perhubungan Elektronik” Tingkatan Empat.
 44. Mohd Azlan b Mohammad Hussain (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bertajuk ’Separuh Pengalir’.
 45. Muhamad Izzuddin b Hamid (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Bertajuk ’Lukisan Perspektif’ Tingkatan Empat.
 46. Noorhadi b Jamil (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran iHidupHidup Bertajuk ’Asas Elektromekanikal’.
 47. Ismail Wasi b Ahmad Shafawi (2008). Penggunaan Sistem Pengurusan Kandungan Pembelajaran (Learning content Management System) dan Sistem Pengurusan Bestari Berasaskan WEB (Web-Based Smart Management System) di Sekolah BESTARI.
 48. Mohd Nizam b Hj Abu (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran iHidupHidup Bertajuk ’Kerja Paip’ Tingkatan 2.
 49. Ahmad Nazri b Abd Rahman (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran iHidupHidup Unit Pelajaran Teras Tanaman Hiasan.
 50. Mohd Azizi b Mohd Amin (2008). Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Teras Kemahiran iHidupHidup Bersepadu Komponen Elektronik Tingkatan Dua.
 51. Mary Fátimah ak Sibon (2008). Hubungan Antara Harga Diri dengan Pencapaian Sains dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Kuching.
 52. Lemik ak Ngagat (2008). Hubungan Antara Harga Diri dengan Pencapaian Matematik dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Kuching.
 53. Siti Fatimah bt Saari (2008). Hubungan Antara Harga Diri dengan Pencapaian Sains dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Kuching.
 54. Santia ak Bawa (2008). Hubungan Antara Harga Diri dengan Pencapaian Matematik dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Kuching.
 55. Atar ak Ghiret (2008). Hubungan Antara arga Diri dengan Pencapaian Sains dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Kuching.
 56. Ridi anak Juri (2008). Tahap Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Serian.
 57. Azmi bin Mahmood (2009). Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah.
 58. Mohd Hafizul bin Zulhuda (2009). Hubungan Antara Masa, Jenis, dan Cara Pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah Dengan Pencapaian.
 59. Muhammad Akmal Bakri bin Abu Bakar (2009). Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Sekolah Menengah Kawasan Luar Bandar.
 60. Muhammad Fahmi bin Yahya (2009). Pembangunan Perisian Multimedia Lukisan.
 61. Norzilawati binti Zakaria (2009). Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik.
 62. Nurulain binti Isa (2009). Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat.
 63. Siti Zaminah binti Paimin (2009). Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.
 64. Zulkarnain bin Muhamad (2009). Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah.
 65. Chan Siew Khim (2009). Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Kerja Rumah dalam Kalangan Murid Tahap Satu dan Dua di Sekolah-sekolah Rendah.
 66. Heng Guay Loo (2009). Peruntukan Masa, Jenis dan Cara Pengelolaan Kerja Rumah dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah.
 67. Erma Dura binti Yahya (2010). Personaliti Pelajar Sekolah Menengah Berasrama Penuh.
 68. Mazuin binti Jusoh (2010). Pencapaian Tahap Perkembangan Domain Pengurusan Diri dan Sosioekonomi Kanak-kanak Sindrom Down Di Bawah 6 Tahun.
 69. Mohd Fauzi bin Saad (2010). Pencapaian Tahap Perkembangan Motor Kasar dan Motor Halus Kanak-kanak Sindrom Down Di Bawah 6 Tahun.
 70. Tajudin bin Hussin (2010). Pencapaian Tahap Perkembangan Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak Typical dan Sindrom Down Di Bawah 6 Tahun.
 71. Noorasilah bt Md Suandi (2010). Pengurusan Data Perkembangan Kanak-kanak Sindrom Down.
 72. Ng Chui Leng (2010). Penilaian Penguasaan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor Melalui Penilaian Alternatif Dalam Kalangan MuridPendidikan Khas Integrasi Sekolah Rendah.
 73. Sohaila binti Abd Jabbar (2010). Tahap Pengetahuan Guru Kelas Perdana Terhadap Murid-murid Bermasalah Pembelajaran.
 74. Noor Azilah Che Iberahim (2011). Harapan Ibu Bapa Anak-anak Sindrom Down Terhadap Masa Depan Kerjaya Anak.
 75. Noor Azizah Mohd Rasit (2011). Harapan Ibu Bapa Anak-anak Autisme Terhadap Masa Depan Kerjaya Anak.
 76. Ahmad Fairus Mohd Zain (2011). Harapan Ibu Bapa Anak-anak Cerebral Palsy Terhadap Masa Depan Kerjaya Anak.
 77. Chong Yi Long (2012). Relationship between Mathematical thinking and Physics achievement of secondary school students in Johor.
 78. Mohamad Aizuddin bin Zaihan (2013). Pembangunan Perisian Pengajaran Kemahiran Pertukangan Murid Sindrom Down.
 79. Nadirah Farhana binti Abdul Gafar (2013). Pembangunan Perisian Pengajaran Kemahiran Memasak