ELEMEN KEMAHIRAN INSANIAH

ELEMAN KEMAHIRAN INSANIAH

EM – ETHICS, VALUES, PROFESIONALISM

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

EM1

KIM

Kebolehan memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam professional

EM2

KIM

Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika

EM3

Kebolehan mengamalkan sikap beretika, di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat

CS – COMMUNICATION

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

CS1

KIM

Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan secara lisan dan bertulis

CS2

KIM

Kebolehan dalam mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklumbalas

CS3

KIM

Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar

CS4

Kebolehan mengunakan teknologi dalam pembentangan

CS5

Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan

CS6

Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya berlainan

CS7

Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan

CS8

Kebolehan mengunakan kemahiran bukan lisan

LL – LIFE LONG LEARNING

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

LL1

KIM

Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber

LL2

KIM

Kebolehan menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi

LL3

Kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu

SS – SOCIAL SKILLS

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

SS 1

KIM

Kebolehan mengenalpasti isu-isu sensitif sosio budaya dalam kehidupan.

SS 2

KIM

Kebolehan memahami kesan perlakuan negatif ke atas sosio budaya masyarakat.

SS 3

Kebolehan berinteraksi dengan berkesan dalam pelbagai sosio budaya dalam amalan profesional

TS – TEAM WORKING

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

TS1

KIM

Kebolehan membina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama

TS2

KIM

Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan

TS3

KIM

Kebolehan mengenali dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain

TS4

Kebolehan memberi sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan

TS5

Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan

LS – LEADERSHIP

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

LS1

KIM

Pengetahuan tentang teori asas kepimpinan

LS2

KIM

Kebolehan untuk memimpin projek

LS3

Kebolehan untuk memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara pasukan dan anggota pasukan

LS4

Kebolehan untuk menyelia anggota pasukan

IM – INFORMATION MANAGEMENT

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

IM 1

KIM

Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber.

IM 2

KIM

Kebolehan menggunakan sumber dan maklumat dengan berhemah.

IM 3

Kebolehan mengunakan maklumat untuk pengembangan pengetahuan untuk pembelajaran autonomi.

ME – MANAGERIAL & ENTREPRENEURIAL

TAHAP

KEMAHIRAN

KETERANGAN

ME 1

KIM

Kebolehan merangka perancangan dan pengurusan perniagaan

ME 2

KIM

Kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan

ME 3

Kebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan

ME 4

Kebolehan untuk bekerja sendiri

CATATAN PENTING :

KIM – KEMAHIRAN INSANIAH MESTI