Conference Proceedings

PROCEEDINGS / CONFERENCE

Proceedings/Conference (Paper Presented):

1. Nik Rafidah Nik Yusof & Mastura Mahfar (2018). “Kepentingan Efikasi Kendiri Kerjaya Pelajar dalam Intervensi Kerjaya Pelajar Universiti” di Regional Conference on Counselling and Development, UPM Serdang. 23 February 2018.  
2. Nasir Masroom & Mastura Mahfar (2017). “Employer’s Leadership Style Based on Perception among People At KD Sri Medini”. Prosiding SHAR  
3. Mastura Mahfar (2017). Kajian Burnout dalam Kalangan Staf Kumpulan Pelaksana Pejabat Pendaftar UTM, Johor Bahru. Prosiding SHAR.  
4. Holila & Mastura Mahfar (2015). “A Review of Big Five Personality and Job Performance among Employees”. International Conference on Human Resource Development (ICHRD). April 2015. Faculty of Management, Johor Bahru.  
5. Mastura Mahfar (2015). “Managing Stress At Workplace Using REBT Approach”. International Conference on Human Resource Development (ICHRD). April 2015. Faculty of Management, Johor Bahru.  
6. Mastura Mahfar (2013). “The Implementation of REBT on Children& Adolescents”. Persidangan Antarabangsa Pendidikan & Kaunseling. Mac 2013. Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor.  
7. Nurul Iman Ahmad & Mastura Mahfar (2012). “A Content Validity Study of the Staff Irrational Beliefs Inventory (SIBI)”. 9th International Conference (ICSS). Mei 2013. Thailand.  
8. Nurul Iman Ahmad & Mastura Mahfar (2012). Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) in The Treatment of Job Stress Among Staff”. 9th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC). October 2012. Kuala Lumpur.  
9. Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2009). Satu tinjauan: Sistem kepercayaan tidak rasional dalam kalangan pelajar UTM. Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia kali ke-14. 2nd-3rd June 2009. Universiti Putra Malaysia, Serdang.  
10. Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2008). The relationship between irrational beliefs and stress among UTM students based on rational emotive behavioral therapy approach. Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Kesejahteraan Sosial (skiks). 18th  – 19th August 2008. Mahkota Hotel, Melaka.  
11. Ishak Mad Shah, Mastura Mahfar & Hamdan Abdul Kadir (2008). Degree of congruence on personality-environmental patterns among human capital. Regional Conference On Human Resource Development (RESERD). 14th-16th  January 2008. Primula Beach Resort, Terengganu.  
12. Mastura Mahfar (2007). Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) terhadap klien yang mengalami tekanan. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th – 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.
13. Ishak Mad Shah & Mastura Mahfar (2007). Impacts of transaction and transformation leadership among principals on teachers’ behavioral. Asean Symposium On Educational Management And Leadership (ASEMAL). 18th -19th  August 2007. Legend Hotel, Kuala Lumpur.
14.  Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2007). Kekongruenan personaliti-persekitaran kursus dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM. 28th -29th November 2007. New York Hotel, Johor Bahru.
15. Hamdan Abdul Kadir & Mastura Mahfar (2007). Penglibatan kakitangan masyarakat KEMAS dalam pembelajaran bukan formal: Kajian kes di Batu Pahat, Johor. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th – 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.
16. Mastura Mahfar & Tan Soo Yin (2007). Perbandingan pola personaliti-persekitaran dan tahap darjah kongruen pelajar tahun tiga FPPSM, FKKKSA dan FP, UTM Skudai Sesi 2003/04. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. 13th  – 14th  June 2006. Hyatt Hotel, Johor Bahru.

Seminars/Workshops

1. Mastura Mahfar (2012). Managing Stress Using REBT Approach. International Conference on Human Resource Development (ICHRD). April 2015. Johor Bahru.
2.

 

Mastura Mahfar, Sidek Mohd Noah, Jamaludin Ahmad, Wan Marzuki Wan Jaafar, Aslan Amat Senin (2014). Effects of rational emotive education module on irrational beliefs and stress among fully residential school students in Malaysia. 4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG). 24 -25 Mei 2013. Kultur University, Turkey.
3. Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2009). Satu tinjauan: Sistem kepercayaan tidak rasional dalam kalangan pelajar UTM. Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia kali ke-14. 2nd-3rd June 2009. Universiti Putra Malaysia, Serdang.
4. Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2008). The relationship between irrational beliefs and stress among UTM students based on rational emotive behavioral therapy approach. Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Kesejahteraan Sosial (skiks). 18th  – 19th August 2008. Mahkota Hotel, Melaka.
5. Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2007). Kekongrunenan personaliti-persekitaran kursus dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM. 28th -29th November 2007.New York Hotel, Johor Bahru.
6. Mastura Mahfar (2007). Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) terhadap klien yang mengalami tekanan. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th – 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.
7. Mastura Mahfar & Tan Soo Yin (2007). Perbandingan pola personaliti-persekitaran dan tahap darjah kongruen pelajar tahun tiga FPPSM, FKKKSA dan FP, UTM Skudai Sesi 2003/04. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. 13th  – 14th  June 2006. Hyatt Hotel, Johor Bahru.