Invited Speaker in an International Colloquium between UTM and Universitas Negeri Makassar

My talk next week in an international colloquium between UTM and Universitas Negeri Makassar.

[Bahagian 2] Kepentingan Kesinambungan Penyelidik Muda Di Institusi Pendidikan Tinggi

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-kepentingan-kesinambungan-penyelidik-muda-di-institusi-pendidikan-tinggi/

PIC SOURCE https://www.freepik.es/fotos-premium/joven-cientifico-mira-traves-microscopio-mientras-investiga-laboratorio-cientifico_5826201.htm#page=1&query=chemistry%20laboratory&position=15

UTM juga melaksanakan program mentor-mentee hasil inisiatif Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead). Salah satu matlamat program ini adalah untuk membantu penyelidik baru untuk mempersiapkan diri bagi memohon kelayakan profesional dan seterusnya meningkatkan peratus penyelidik di UTM berkelayakan profesional dalam bidang kepakaran masing-masing. Setiap mentor yang dipilih oleh fakulti dan dilantik oleh UTMLead akan membimbing beberapa orang mentee. Peranan role model atau mentor ini turut dapat memberi inspirasi kepada penyelidik muda. UTM turut mewajibkan penyelidik muda untuk menjalani latihan ikhtisas (LI) di agensi-agensi atau industri-industri tertentu. Matlamat utama program ini termasuklah meningkatkan bilangan staf yang mempunyai pengiktirafan kelayakan professional, mendapatkan pengalaman bekerja dalam bidang masing-masing, meningkatkan pengiktirafan pihak luar terhadap UTM dan meningkatkan jaringan dengan pihak industri. Antara program lain yang disediakan oleh UTM ialah M4E-Mentoring For Excellence. Program ini adalah program mentor-mentee secara berstruktur yang bertujuan memberi bimbingan kepada penyelidik muda dari segi kepimpinan institusi, pengajaran & pembelajaran, penyelidikan & inovasi dan amalan profesional. Program ini juga akan membantu dalam perkembangan bakat penyelidik muda yang menyokong pengembangan bakat kepimpinan akademik di peringkat universiti dan kebangsaan. Sehubungan itu, UTMLead terus berperanan dalam menyediakan program latihan yang berkualiti untuk staf UTM khususnya penyelidik muda. UTMLead berperanan membentuk dan membangunkan kepimpinan akademik ke arah kecemerlangan yang berterusan. UTMLead juga memperkayakan kepemimpinan semasa dengan pengetahuan baru dan terkini supaya peningkatan bakat dalam kalangan pemimpin masa hadapan dapat dipupuk. Pusat ini turut melatih ahli akademik muda untuk menyertai program CEO@Faculty. Program CEO@Faculty adalah inisiatif di bawah Lonjakan 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) iaitu Kecemerlangan Bakat.

Bersambung…

[Bahagian 1] Kepentingan Kesinambungan Penyelidik Muda Di Institusi Pendidikan Tinggi

PIC SOURCE: https://depositphotos.com/41111361/stock-photo-young-researcher.html

Usaha penyelidikan di institusi pendidikan tinggi di Malaysia memerlukan kesinambungan oleh generasi pelapis atau dengan erti kata lain ialah penyelidik muda. Generasi baru penyelidik dan saintis adalah kunci penyelidikan masa depan di Malaysia. Mereka bertanggungjawab memastikan aktiviti penyelidikan terus dirancakkan untuk menjamin keharmonian masyarakat, memenuhi keperluan komuniti dan memacu kemajuan negara. Walau bagaimanapun, sokongan padu perlu diberikan kepada golongan penyelidik muda di Malaysia. Peluang dan ruang sewajarnya harus diberikan kepada mereka agar mereka terus bermotivasi dan komited dengan tanggungjawab yang diberikan. Di mana-mana institusi pendidikan tinggi, staf tidak kiralah muda mahupun yang berpengalaman merupakan ejen perubahan. Kecemerlangan aspek penyelidikan yang digapai oleh penyelidik yang berpengalaman dan sumbangan mereka kepada masyarakat dan negara perlu diteruskan oleh generasi pelapis. Howard Shultz, mantan CEO Starbucks, berkata dengan jelas “Kami telah membina jenama Starbucks terlebih dahulu dengan orang-orang kami, bukan dengan pengguna. Kerana kami percaya cara terbaik untuk memenuhi dan melampaui jangkaan pelanggan kami adalah untuk mengambil dan melatih orang-orang hebat, kami melabur dalam pengambilan pekerja”. Pengasas Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes pula menegaskan pekerja datang nombor satu, pelanggan datang nombor dua. Sekiranya anda mempunyai tenaga kerja yang gembira, mereka akan menjaga pelanggan anda. Justeru jelas bahawa pekerja adalah ejen perubahan dalam sesebuah institusi.

Universiti-universiti hebat di dunia berada dalam persekitaran yang memupuk daya saing, penyelidikan saintifik yang berterusan, pemikiran kritis, inovasi dan kreativiti. Sehubungan itu, penyelidik muda perlu disokong dengan persekitaran sumber manusia (role-model) yang menyokong, sumber kewangan dan logistik yang sesuai. Di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), inisiatif UTMShine telah diperkenalkan untuk memperkasakan dan menginspirasi saintis dan penyelidik muda terunggul UTM. Ia adalah salah satu strategi yang diperkenalkan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) untuk mendorong para penyelidik muda di UTM dalam menjalankan penyelidikan berimpak tinggi dan menghasilkan output penyelidikan berkualiti tinggi. Anugerah ini diberikan dalam bentuk geran penyelidikan dalam jumlah tertentu bergantung pada peruntukan yang ada, yang mana ia diberikan kepada golongan penyelidik muda terpilih iaitu mereka yang berumur kurang dari 40 tahun. Selain daripada hasil yang diharapkan dari geran penyelidikan yang diberikan kepada mereka, para saintis muda diharapkan dapat terlibat dalam bentuk aktiviti lain yang dianggap sesuai oleh jawatankuasa pemilihan UTMShine. Penerima UTMShine juga dipersiapkan dan dilatih untuk menjadi pemimpin melalui program kepimpinan tertentu. Sehingga kini, terdapat penyelidik muda di UTM yang dilantik sebagai pegawai perhubungan pelbagai pihak untuk menyelaraskan projek, menyelesaikan isu dan keperluan komuniti, pihak berkuasa tempatan mahupun pihak industri.

Bersambung…

Tahniah Sekolah Pendidikan UTM

[Bahagian 2] Guru Perlu Kreatif Mentaksir Pelajar Dalam Norma Baharu

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-guru-perlu-kreatif-mentaksir-pelajar-dalam-norma-baharu/

Pic source: https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2019_LSHSS-18-0129

Pentaksiran alternatif boleh dibahagikan kepada tiga pendekatan iaitu pentaksiran kognitif, pentaksiran prestasi dan portfolio. Pentaksiran kognitif berfokus untuk mengukur kemampuan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pelajar, penguasaan, sikap dan kemahiran komunikasi. Pentaksiran prestasi ditakrifkan sebagai kaedah yang memerlukan pelajar untuk menunjukkan kemampuan mereka secara langsung menggunakan hasil kerja pelajar dalam aktiviti tertentu. Penilaian prestasi tertumpu kepada kebolehan pelajar untuk menerapkan pengetahuan, kemahiran, dan pertimbangan dalam realistik yang tidak jelas konteks. Kriteria pentaksiran prestasi tertumpu pada pembelajaran yang kompleks yang kemahiran menyelesaikan masalah. Pelajar menunjukkan kesungguhan dalam penyelesaian tugasan yang memerlukan pelbagai langkah dan masa. Penilaian portfolio ditakrifkan sebagai kaedah penghasilan karya pelajar berbentuk proses dan akhirnya memperoleh produk. Malah guru kini terdapat pilihan untuk menghasilkan portfolio secara elektronik.

Guru boleh memilih pentaksiran alternatif yang dapat disesuaikan berdasarkan kaedah PdPR. Antara pentaksiran alternatif untuk pembelajaran yang boleh dilaksanakan secara dalam talian ialah kuiz dalam talian, e-permainan (gamification) dan aktiviti soal jawab semasa kelas dalam talian. Kuiz dalam talian menggunakan konsep yang sama seperti kuiz konvensional semasa pembelajaran bersemuka. Bezanya pelaksanaan kuiz adalah menggunakan media dalam talian. Bentuk kuiz yang boleh dijalankan secara ujian subjektif atau ujian objektif. Ujian subjektif merupakan ujian untuk pelajar dapat menunjukkan jalan kerja dalam soalan berbentuk penyelesaian masalah. Beberapa teknologi pendidikan yang boleh diaplikasikan oleh guru seperti spreadsheets, Geogebra, tools graphing, Computer Algebra Systems (CAS), Dynamic Geometry Software (DGS) dan applets.

Selain itu, ujian objektif boleh dijalankan dalam empat bentuk. Pertama, bentuk ujian benar salah. Ujian benar salah terdapat kenyataan yang perlu ditentukan kebenarannya. Kedua, multiple choice test merupakan ujian memerlukan jawapan dipilih daripada pilihan jawapan yang diberikan. Ketiga, ujian padan suai iaitu satu pernyataan perlu dipadankan dengan pilihan jawapan yang sesuai. Keempat, ujian isi tempat kosong. Soalan berbentuk ayat yang tidak lengkap. Jawapan yang tepat perlu dipilih untuk diisi dalam tempat kosong untuk melengkapkan ayat diberi. Antara aplikasi dalam talian yang boleh diaplikasikan ialah kuiz dalam talian Quizizz. Kuiz dalam talian dan e-permainan menggunakan pelantar Quizizz dapat digunakan oleh guru kerana aplikasi pembelajaran ini dilihat mudah penggunaan dan guru dapat mengaplikasikan untuk pentaksiran. Pada masa yang sama, permainan komputer yang dirancang dengan betul dapat memainkan peranan yang berguna dalam membantu pelajar yang belajar dari rumah. Di samping itu, penyelesaian masalah dan pengutaraan masalah (problem posing) merupakan aktiviti kognitif yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru boleh menjalankan aktiviti soal jawab dalam talian dengan melaksanakan aktiviti pengutaraan masalah dalam kalangan pelajar. Pendekatan mengutarakan masalah dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap topik dan proses pembelajaran. Oleh itu, aktiviti pengutaraan masalah dapat memberikan sikap positif terhadap sesuatu konsep pelajaran.

Bersambung…

[Bahagian 1] Guru Perlu Kreatif Mentaksir Pelajar Dalam Norma Baharu

Pic source: https://onlinelearningconsortium.org/assessing-across-modalities-strengthening-the-intentionality-of-curricular-design/

Malaysia berhadapan situasi gelombang ketiga pandemik COVID-19 bermula bulan Oktober 2020. Pada awal bulan Oktober, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengesahkan Malaysia dilanda gelombang ketiga pandemik ini setelah negara mencatatkan angka tiga digit kes baharu. Sehubungan itu, sistem pendidikan kebangsaan sekali lagi terkesan berikutan analisis data kes positif, kontak rapat dan kuarantin dalam kalangan pelajar, guru serta warga sekolah yang semakin meningkat. Sehubungan itu, sekolah di seluruh negara terpaksa ditutup buat kali kedua. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengambil beberapa inisiatif awal. Pertama, KPM telah mengedarkan surat pekeliling ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan KPM yang berkaitan. Kedua, KPM menyediakan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Inisiatif KPM ini bertepatan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang menetapkan setiap pelajar perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, pelajar berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan walaupun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan negara perlu mewujudkan satu mekanisme baru dalam kaedah pentaksiran PdPR apabila sekolah terpaksa dibuat buat kali kedua ketika gelombang ketiga pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Guru bukan sahaja perlu merancang dan mengaplikasikan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran (PdP) secara berkualiti melalui pembelajaran di rumah malah pada masa yang sama guru perlu meneroka dan merancang pentaksiran alternatif untuk menggantikan peperiksaan dan ujian bertulis secara bersemuka supaya pentaksiran secara formatif dan sumatif dapat terus dilaksanakan kepada pelajar. Bertepatan dengan itu, pentaksiran alternatif dapat memastikan kesinambungan pembelajaran berkualiti sepanjang pelajar melalui home-based learning. Pelaksanaan pentaksiran alternatif membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar, menjalankan pentaksiran dan memperbaiki mutu pembelajaran pelajarnya semasa pandemik COVID-19.

Terdapat keperluan bagi guru untuk menggabungkan kaedah penilaian alternatif dalam PdP supaya guru boleh menilai kebolehan pelajar dengan berkesan. Definisi pentaksiran alternatif merujuk kepada pelbagai aktiviti selain peperiksaan untuk menilai penguasaan dan mengesan perkembangan pembelajaran pelajar. Pentaksiran ini selaras dengan kaedah Pembelajaran Abad ke-21 yang berteraskan elemen kolaborasi, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan nilai. Pentaksiran alternatif seiring dengan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang berfokus kepada perkembangan dan kemenjadian pelajar secara holistik. Oleh itu, guru yang melaksanaan PdPR ketika pandemik COVID-19 boleh menggantikan kaedah pentaksiran konvensional dengan pentaksiran alternatif.

Bersambung…

[Bahagian Akhir] COVID-19 Dan Pemikiran Statistik Pelajar

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-2-covid-19-dan-pemikiran-statistik-pelajar/

Pic source: https://www.tarastats.com/courses-and-workshops/statistical-thinking-for-scholars-and-educators/

Berdasarkan literatur, terdapat sepuluh prinsip pengajaran dan pembelajaran statistik. Prinsip yang pertama adalah para pelajar seharusnya belajar dengan membina pengetahuan. Pelajar belajar statistik dengan membina pengetahuan, bukannya melalui penyerapan maklumat secara pasif. Prinsip yang kedua pula adalah pelajar belajar melalui penglibatan aktif dalam aktiviti pembelajaran statistik. Hal ini bermaksud, pelajar akan belajar dengan lebih baik sekiranya mereka bekerja secara berkumpulan dalam kumpulan kecil bagi menyelesaikan permasalahan dan belajar untuk meyakinkan pendekatan mereka. Prinsip yang ketiga adalah pelajar akan belajar statistik untuk menghasilkan output yang terbaik berdasarkan latihan yang dilakukan. Latihan yang dimaksudkan adalah sama ada dalam bentuk hands-on aktiviti, aktiviti berkumpulan atau dengan menggunakan teknologi. Pelajar juga dapat belajar dengan lebih baik sekiranya mereka mempunyai pengalaman menggunakan idea dalam situasi yang baru. Prinsip keempat menetapkan guru seharusnya memandang serius tentang kesukaran pelajar dalam memahami konsep asas dalam statistik dan kebarangkalian. Banyak kajian yang telah dijalankan menunjukkan pelajar menghadapi kesukaran dalam mempelajari topik statistik dan kebarangkalian serta mereka sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep data dan perubahan. Prinsip kelima ialah guru seharusnya tidak meletakkan jangkaan yang melebihi keupayaan pelajar dalam menilai kefahaman pelajar berkenaan konsep asas statistik. Hal ini kerana, walaupun pelajar dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dengan tepat, pelajar masih menghadapi kesulitan dan kesalahfahaman dalam konsep asas statistik. Sehubungan itu, asas statistik perlu diperkukuhkan terlebih dahulu dalam diri pelajar. Prinsip keenam ialah pembelajaran perlu diperkayakan dengan kaedah yang mendatangkan kesedaran terhadap tentang kesilapan konsep serta cuba untuk membaikinya. Pelajar akan belajar dengan lebih baik melalui aktiviti yang merangsang mereka untuk membezakan pemahaman mereka mengenai konsep data dan perubahan.

Seterusnya, kalkulator dan komputer perlu digunakan untuk membantu pelajar dalam menggambarkan dan meneroka data.  Pelajar dapat mempelajari statistik dengan lebih mudah dengan bantuan teknologi seperti komputer dan kalkulator. Hal ini kerana, terdapat banyak perisian statistik yang dapat membantu pelajar untuk memahami serta melihat konsep-konsep dan teori statistik dengan lebih jelas seperti SPSS, MINITAB dan DataDesk. Perisian ini juga bersifat interaktif yang dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari statistik. Prinsip kelapan pula adalah pelajar akan belajar dengan lebih baik sekiranya menerima bantuan dan maklum balas tentang pencapaian mereka secara konsisten. Penilaian terhadap aktiviti mahupun projek statistik pelajar boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk memberi maklum balas kepada pelajar semasa mereka menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Penilaian tersebut bukan sekadar penilaian akhir yang kebiasaannya dilakukan pada akhir pembelajaran. Prinsip yang kesembilan pula adalah pelajar perlu belajar untuk menilai pengetahuan statistik yang mereka pelajari. Hal ini berkaitan dengan penilaian yang akan dijalankan oleh guru kepada mereka.  Prinsip yang terakhir dalam pembelajaran statistik adalah penggunaan kaedah yang dicadangkan dalam pengajaran perlu dipelbagaikan untuk mengelakkan pelajar menghadapi miskonsepsi dalam statistik.

Tamat

[Bahagian 2] COVID-19 Dan Pemikiran Statistik Pelajar

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-covid-19-dan-pemikiran-statistik-pelajar/

Source: https://www.shmula.com/23437-2/23437/

Banyak lagi komponen statistik yang berkaitan COVID-19 dan PKP yang diserlahkan dalam kehidupan harian pelajar melalui pendedahan dalam media massa, media cetak dan media sosial. Antaranya kerugian syarikat penerbangan tertentu, jumlah bantuan kerajaan kepada golongan tertentu dan sebagainya. Kesimpulannya, statistik merupakan satu cabang matematik yang menarik untuk dipelajari. Sehubungan itu pembelajaran statistik ini perlu ditekankan dalam bilik darjah. Ketidakupayaan seseorang pelajar menggunakan maklumat statistik dengan baik boleh menghalang seseorang itu daripada menjadi pekerja, pelajar, pengguna mahupun masyarakat yang produktif. Tambahan pula, statistik memberi sumbangan yang besar dalam bidang matematik dan mempunyai konsep teras tersendiri bagi membuat sebarang penerokaan maklumat. Selain itu, statistik juga dapat meningkatkan motivasi serta membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah seperti menyuarakan persoalan, menganalisa, membuat perwakilan dan menyampaikan maklumat secara kuantitatif. Oleh yang demikian, penekanan terhadap pentingnya pembelajaran statistik ini haruslah diambil kira dari segenap aspek. Dalam dunia teknologi pada masa kini, pelajar tidak lari dari penggunaan graf, carta, jadual, data mentah dan sebagainya. Sekiranya statistik diajar dengan kaedah yang mampu menarik minat pelajar, ianya secara tidak langsung akan meningkatkan lagi motivasi dan minat pelajar terhadap statistik khususnya dan matematik amnya. Pelajar yang ‘bermain’ dengan data sebenar serta mampu membuat perkaitan antara data-data tersebut akan lebih bersifat ingin tahu. Justeru, pelajar akan cuba meneroka dengan lebih mendalam tentang perkaitan data-data tersebut.

Secara umumnya, statistik merupakan satu bidang praktikal yang mana ianya melibatkan data, data berangka yang dikumpulkan dalam kuantiti yang besar. Data-data tersebut seterusnya dianalisa dan ditafsir. Statistik adalah satu set prosedur matematik yang digunakan untuk menyusun, membuat kesimpulan dan mentaksir maklumat. Tajuk statistik telah diperkenalkan kepada murid seawal peringkat sekolah rendah lagi iaitu kepada murid tahun tiga. Penetapan ini secara rasionalnya adalah disebabkan murid tahun tiga telah menguasai kemahiran asas matematik dengan baik dan boleh membuat pemerhatian serta pentafsiran ke atas objek. Walau bagaimanapun, berdasarkan Jadual 1.0, pelajar Malaysia menunjukkan pencapaian yang tidak konsisten dalam domain kandungan Data dalam pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dari edisi 1999 hinggalah ke edisi 2015. Malah pencapaian pelajar Malaysia dalam domain kandungan Data jauh ketinggalan berbanding pencapaian pelajar Singapura.

Jadual 1: Pencapaian pelajar Malaysia dan Singapura untuk domain kandungan Data dalam Pentaksiran TIMSS

TahunMalaysiaSingapura
1999491562
2003505579
2007459589
2011429607
2015451617

Bersambung…

Congratulations UTM!

Based on the latest THE World University Rankings. I am so proud to be part of the UTM community!

[Bahagian 1] COVID-19 Dan Pemikiran Statistik Pelajar

Source: https://www.thestar.com.my/lifestyle/health/2020/03/12/covid-19-statistics-do-we-really-know-how-deadly-this-virus-is

Statistik merupakan satu istilah daripada perkataan latin yang memberi maksud keadaan. Statistik terbentuk dari dua disiplin iaitu kajian matematik kebarangkalian dan kajian saintifik untuk membuat kesimpulan daripada data yang mempunyai ralat yang tidak dapat dielakkan. Kebanyakan maklumat mengenai sesuatu perkara atau objek adalah dalam bentuk data. Ketika ini, banyak statistik berkaitan penularan pandemik COVID-19 disiarkan dalam media cetak, media massa mahupun media sosial. Contoh paling jelas ialah statistik harian yang menunjukkan bilangan kes baru jangkitan COVID-19, kes jangkitan kumulatif, jumlah kes sembuh dan discaj dari hospital serta jumlah kematian. Dengan menggunakan ilmu statistik, rakyat Malaysia khususnya golongan pelajar dapat meningkatkan pemikiran statistik mereka dengan mengaitkan ilmu statistik yang mereka ketahui dan pelajari dalam kelas matematik dengan situasi harian mereka khususnya dalam situasi pada hari ini. Dengan ilmu statistik juga, pelajar boleh melihat trend bilangan kes jangkitan COVID-19 dari awal pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sehinggalah pada hari ini. Bilangan kes jangkitan di Malaysia ini juga dapat dibandingkan dengan bilangan kes jangkitan di negara-negara luar. Contohnya, graf bilangan jangkitan harian Malaysia dibandingkan dengan graf bilangan jangkitan negara Iran. Graf jangkitan COVID-19 di Iran memperlihatkan peningkatan ketara selepas 20 Mac 2020 selepas rakyat negara tersebut berpusu-pusu pulang ke kampung bagi meraikan perayaan Nowruz (Tahun Baru Iran). Mereka tidak mengambil peduli akan saranan kerajaan negara tersebut untuk tidak pulang ke kampung dan impaknya, kes jangkitan COVID-19 di negara Iran antara yang tertinggi di dunia selepas perayaan tersebut.

Satu lagi negara yang dibandingkan dengan statistik Malaysia ialah negara Itali. Pola jangkitan kes jangkitan negara tersebut pada mulanya dikatakan agak sama dengan pola jangkitan di negara kita membuatkan semua pihak agak gelisah. Sehubungan itu, tindakan proaktif kerajaan Malaysia mengekang penularan pandemik berkenaan akhirnya membuahkan hasil apabila pola jangkitan kes tidak menunjukkan peningkatan sebagaimana pola graf jangkitan negara Itali. Negara Itali, Sepanyol dan Jerman melaksanakan Perintah Berkurung dan hasilnya, statistik menunjukkan trend penurunan kes baru dan seterusnya membuktikan keberkesanan pelaksanaan perintah berkurung. Sehubungan itu, pelajar memahami bagaimana statistik ini dapat membantu pihak kerajaan membuat sebarang keputusan. Contohnya dengan mengambil insiden yang berlaku di negara Iran, kerajaan melarang rakyat untuk merentas negeri untuk menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai untuk memutuskan rantaian COVID-19. Selain data statistik harian yang dibentangkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Menteri Pertahanan turut membentangkan statistik berkaitan aspek keselamatan dalam negara yang bertujuan mengekang penularan pandemik dari terus berlaku dalam negara kita. Banyak statistik harian yang dikongsikan, antaranya bilangan sekatan jalan raya, bilangan pemeriksaan kenderaan, bilangan pemeriksaan mengejut, bilangan individu yang ditahan akibat ingkar PKP, bilangan individu dituduh di mahkamah dan banyak lagi. Dengan pengetahuan statistik pelajar, pelajar dapat mengaitkan semakin banyak bilangan sekatan jalan raya dilakukan dan semakin banyak individu yang dikenakan kompaun akibat ingkar PKP, statistik kes jangkitan semakin menurun. Selain itu, COVID-19 turut memberi kesan kepada ekonomi negara. Dalam sektor pelancongan di Malaysia umpamanya, kira-kira seramai satu juta pekerja dalam sektor tersebut dijangka hilang pekerjaan. Sehubungan itu, pelajar dapat melihat rasional mengapa kerajaan melaksanakan pengecualian cukai pelancongan bagi tempoh bermula 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021 sebagai langkah untuk mengaktifkan semula industri pelancongan di Malaysia.

Bersambung…