[Bahagian 2] Pentaksiran PISA: Di Mana Kedudukan Malaysia Untuk Literasi Matematik Dalam Kalangan Negara Asia Tenggara?

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-pentaksiran-pisa-di-mana-kedudukan-malaysia-untuk-literasi-matematik-dalam-kalangan-negara-asia-tenggara/

Pic Source: https://www.theewf.org/issues/article/preparing-our-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-world-1

3.0       Literasi Matematik dalam PISA

Definisi Literasi Matematik dalam PISA ialah “keupayaan untuk mengenal pasti, memahami, dan terlibat dalam matematik dan membuat pertimbangan yang jelas tentang peranan yang dimainkan oleh matematik, sebagai  keperluan seseorang individu dan kehidupan peribadi pada masa depan, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial dengan rakan sebaya dan saudara mara, dan kehidupan sebagai warganegara yang membina, prihatin, dan reflektif. Oleh itu, terma literasi dalam matematik bertujuan untuk menentukan keupayaan seseorang menggunakan kemahiran dan pengetahuan matematik dalam kehidupan sebenar selain menguasainya dalam kurikulum sekolah. Dalam definisi PISA, untuk “terlibat” dalam matematik bukan sahaja merangkumi fizikal dan sosial (seperti boleh mengira berapa wang yang perlu dibayar semasa membeli barang) tetapi mampu berfikir atau memberi pendapat secara kritis (seperti memberi pendapat mengenai perancangan kewangan kerajaaan). Literasi Matematik juga menekankan kepelbagaian keupayaan menyelesaikan masalah matematik dalam pelbagai konteks. Untuk tujuan ini, ia juga bergantung kepada ciri-ciri peribadi seseorang, iaitu mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan mempunyai keyakinan diri.

4.0       Kerangka Domain Literasi Matematik

Untuk menghasilkan pentaksiran PISA yang menepati definisi bagi Literasi Matematik, tiga ciri domain telah diperkenalkan. Tiga domain tersebut ialah (a) Proses iaitu pelajar boleh merumus situasi secara matematik, boleh menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan matematik, dan seterusnya berupaya untuk mentafsir, mengaplikasi dan menilai hasil matematik, (b) Kandungan iaitu PISA menekankan tema matematik secara asas, contohnya Kuantiti, Perubahan dan Perkaitan, Ruang dan Bentuk, dan Ketaktentuan dan Data, dan (c) Konteks iaitu mengaplikasikan matematik dalam pelbagai situasi contohnya, dalam kehidupan peribadi, pekerjaan, masyarakat dan secara saintifik.

5.0       Penilaian Matematik dalam PISA

Pelajar akan dinilai dengan menggunakan soalan pelbagai pilihan jawapan, dan soalan subjektif digunakan untuk menilai kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pelajar. Jawapan bagi soalan subjektif memerlukan pelajar menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan soalan tersebut. Skema pemarkahan pula tidak menekankan kesalahan tatabahasa, kecuali jika ia menyampaikan maksud yang sebaliknya. Skema pemarkahan untuk literasi matematik adalah dalam bentuk sistem pemarkahan dua digit supaya dapat menentukan sejauh mana kebolehan seseorang pelajar semasa menyelesaikan masalah. Dalam penilaian PISA, skor purata dibahagikan kepada enam Aras Penguasaan bagi Literasi Matematik di mana setiap aras penguasaan mempunyai kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi.

Bersambung…