[Bahagian Akhir] Pentaksiran PISA: Di Mana Kedudukan Malaysia Untuk Literasi Matematik Dalam Kalangan Negara Asia Tenggara?

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-4-pentaksiran-pisa-di-mana-kedudukan-malaysia-untuk-literasi-matematik-dalam-kalangan-negara-asia-tenggara/

Pic Source: https://www.theewf.org/issues/article/preparing-our-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-world-1

8.0       Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada peningkatan pencapaian Malaysia khususnya dalam Literasi Matematik dalam PISA dari satu kitaran ke kitaran yang lain. Salah satu daripadanya ialah transformasi kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). KSSR menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 2011 untuk murid tahun 1 manakala KSSM yang telah dilaksanakan mulai pada tahun pada tahun 2017 bagi menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSM) kepada pelajar Tingkatan 1 dilihat memberi impak positif kepada pencapaian kualiti pendidikan Malaysia. Pelaksanaan KSSR dan KSSM mengambil kira hasrat PPPM 2013-2025. KSSR dan KSSM juga menambahbaik kandungan kurikulum mengikut pola global dan penanda aras antarabangsa. KSSM turut menekankan pembelajaran abad ke-21 yang berfokus kepada proses berfikir dan komunikasi dalam penyelesaian masalah.

Selain itu, tidak dapat disangkal bahawa kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) adalah elemen yang amat penting dalam membentuk pelajar yang mampu mengaplikasi ilmu pembelajaran ke situasi sebenar dalam kehidupan melalui kaedah penyelesaian masalah. Peningkatan peratus kandungan elemen KBAT dalam sukatan pembelajaran dan soalan-soalan peperiksaan bukan sahaja masih belum mampu melonjakkan Malaysia pada kedudukan yang boleh dibanggakan bahkan belum mampu mencapai purata ditetapkan OECD. Jadi, langkah ini perlu ditambah baik dengan mengambil kira beberapa faktor serta melibatkan beberapa pihak. Kerjasama daripada pelbagai pihak amat perlu dalam memastikan langkah-langkah yang diusahakan membuahkan hasil. Pihak-pihak yang terlibat adalah terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sekolah, guru-guru dan juga ibu bapa serta tidak ketinggalan masyarakat setempat. Setiap pihak mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing.

KPM bertanggungjawab dalam memastikan sukatan kurikulum adalah bertepatan dengan matlamat dan misi untuk membentuk pelajar yang mempunyai pemikiran kreatif dan kritis serta berdaya saing dalam peringkat global. Guru merupakan pelaksana segala sistem dan dasar yang telah digubal di peringkat atasan. Gurulah penentu sama ada keberkesanan sesuatu dasar dan sistem itu berjaya atau gagal. Oleh itu, pihak kementerian seharusnya menyediakan latihan serta bimbingan kepada guru-guru sebagai persediaan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran yang berunsur KBAT. Guru-guru terlatih ini akan lebih berkeyakinan dalam mendidik pelajar kerana mereka mempunyai kemahiran serta penguasaan isi kandungan yang lebih jitu. Bagi pihak sekolah pula, mereka perlu sentiasa menyokong usaha-usaha warga pendidik dalam melaksana segala program dan usaha ke menghasilkan pelajar berfikiran aras tinggi selain daripada sentiasa memantau suasana pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan dalam kelas supaya menepati dasar dan isi kandungan yang telah ditetapkan di samping menyediakan prasarana dan persekitaran yang kondusif.

Bagi pendidik pula iaitu guru, mereka perlu sentiasa melengkapkan diri dengan kemahiran dan teknik pengajaran yang ditambah baik dari semasa ke semasa sama ada melalui kaedah pengajaran atau penggunaan pedagogi yang bersesuaian dengan keperluan dalam bilik darjah dan pencapaian setiap anak didiknya. Sebagai ibu bapa pula, mereka perlu mengambil tahu setiap perubahan di peringkat dasar daripada isi kandungan kurikulum dan juga program-program yang dilaksana di peringkat kelas, sekolah, daerah, negeri, kebangsaan malahan di peringkat global seperti pentaksiran PISA. Mereka bukan hanya menilai pencapaian anak-anak melalui gred dan pencapaian dalam peperiksaan semata tetapi sentiasa berkomunikasi dan berbincang dengan anak-anak tentang impian dan cita-cita mereka. Masyarakat setempat juga perlu memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan segala aktiviti yang dijalankan berjaya dengan cara mengambil bahagian dan mengambil tahu situasi semasa pendidikan negara.

Tamat