[Bahagian Akhir] COVID-19 Dan Pemikiran Statistik Pelajar

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-2-covid-19-dan-pemikiran-statistik-pelajar/

Pic source: https://www.tarastats.com/courses-and-workshops/statistical-thinking-for-scholars-and-educators/

Berdasarkan literatur, terdapat sepuluh prinsip pengajaran dan pembelajaran statistik. Prinsip yang pertama adalah para pelajar seharusnya belajar dengan membina pengetahuan. Pelajar belajar statistik dengan membina pengetahuan, bukannya melalui penyerapan maklumat secara pasif. Prinsip yang kedua pula adalah pelajar belajar melalui penglibatan aktif dalam aktiviti pembelajaran statistik. Hal ini bermaksud, pelajar akan belajar dengan lebih baik sekiranya mereka bekerja secara berkumpulan dalam kumpulan kecil bagi menyelesaikan permasalahan dan belajar untuk meyakinkan pendekatan mereka. Prinsip yang ketiga adalah pelajar akan belajar statistik untuk menghasilkan output yang terbaik berdasarkan latihan yang dilakukan. Latihan yang dimaksudkan adalah sama ada dalam bentuk hands-on aktiviti, aktiviti berkumpulan atau dengan menggunakan teknologi. Pelajar juga dapat belajar dengan lebih baik sekiranya mereka mempunyai pengalaman menggunakan idea dalam situasi yang baru. Prinsip keempat menetapkan guru seharusnya memandang serius tentang kesukaran pelajar dalam memahami konsep asas dalam statistik dan kebarangkalian. Banyak kajian yang telah dijalankan menunjukkan pelajar menghadapi kesukaran dalam mempelajari topik statistik dan kebarangkalian serta mereka sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep data dan perubahan. Prinsip kelima ialah guru seharusnya tidak meletakkan jangkaan yang melebihi keupayaan pelajar dalam menilai kefahaman pelajar berkenaan konsep asas statistik. Hal ini kerana, walaupun pelajar dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dengan tepat, pelajar masih menghadapi kesulitan dan kesalahfahaman dalam konsep asas statistik. Sehubungan itu, asas statistik perlu diperkukuhkan terlebih dahulu dalam diri pelajar. Prinsip keenam ialah pembelajaran perlu diperkayakan dengan kaedah yang mendatangkan kesedaran terhadap tentang kesilapan konsep serta cuba untuk membaikinya. Pelajar akan belajar dengan lebih baik melalui aktiviti yang merangsang mereka untuk membezakan pemahaman mereka mengenai konsep data dan perubahan.

Seterusnya, kalkulator dan komputer perlu digunakan untuk membantu pelajar dalam menggambarkan dan meneroka data.  Pelajar dapat mempelajari statistik dengan lebih mudah dengan bantuan teknologi seperti komputer dan kalkulator. Hal ini kerana, terdapat banyak perisian statistik yang dapat membantu pelajar untuk memahami serta melihat konsep-konsep dan teori statistik dengan lebih jelas seperti SPSS, MINITAB dan DataDesk. Perisian ini juga bersifat interaktif yang dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari statistik. Prinsip kelapan pula adalah pelajar akan belajar dengan lebih baik sekiranya menerima bantuan dan maklum balas tentang pencapaian mereka secara konsisten. Penilaian terhadap aktiviti mahupun projek statistik pelajar boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk memberi maklum balas kepada pelajar semasa mereka menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Penilaian tersebut bukan sekadar penilaian akhir yang kebiasaannya dilakukan pada akhir pembelajaran. Prinsip yang kesembilan pula adalah pelajar perlu belajar untuk menilai pengetahuan statistik yang mereka pelajari. Hal ini berkaitan dengan penilaian yang akan dijalankan oleh guru kepada mereka.  Prinsip yang terakhir dalam pembelajaran statistik adalah penggunaan kaedah yang dicadangkan dalam pengajaran perlu dipelbagaikan untuk mengelakkan pelajar menghadapi miskonsepsi dalam statistik.

Tamat