[Bahagian 2] COVID-19 Dan Pemikiran Statistik Pelajar

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-covid-19-dan-pemikiran-statistik-pelajar/

Source: https://www.shmula.com/23437-2/23437/

Banyak lagi komponen statistik yang berkaitan COVID-19 dan PKP yang diserlahkan dalam kehidupan harian pelajar melalui pendedahan dalam media massa, media cetak dan media sosial. Antaranya kerugian syarikat penerbangan tertentu, jumlah bantuan kerajaan kepada golongan tertentu dan sebagainya. Kesimpulannya, statistik merupakan satu cabang matematik yang menarik untuk dipelajari. Sehubungan itu pembelajaran statistik ini perlu ditekankan dalam bilik darjah. Ketidakupayaan seseorang pelajar menggunakan maklumat statistik dengan baik boleh menghalang seseorang itu daripada menjadi pekerja, pelajar, pengguna mahupun masyarakat yang produktif. Tambahan pula, statistik memberi sumbangan yang besar dalam bidang matematik dan mempunyai konsep teras tersendiri bagi membuat sebarang penerokaan maklumat. Selain itu, statistik juga dapat meningkatkan motivasi serta membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah seperti menyuarakan persoalan, menganalisa, membuat perwakilan dan menyampaikan maklumat secara kuantitatif. Oleh yang demikian, penekanan terhadap pentingnya pembelajaran statistik ini haruslah diambil kira dari segenap aspek. Dalam dunia teknologi pada masa kini, pelajar tidak lari dari penggunaan graf, carta, jadual, data mentah dan sebagainya. Sekiranya statistik diajar dengan kaedah yang mampu menarik minat pelajar, ianya secara tidak langsung akan meningkatkan lagi motivasi dan minat pelajar terhadap statistik khususnya dan matematik amnya. Pelajar yang ‘bermain’ dengan data sebenar serta mampu membuat perkaitan antara data-data tersebut akan lebih bersifat ingin tahu. Justeru, pelajar akan cuba meneroka dengan lebih mendalam tentang perkaitan data-data tersebut.

Secara umumnya, statistik merupakan satu bidang praktikal yang mana ianya melibatkan data, data berangka yang dikumpulkan dalam kuantiti yang besar. Data-data tersebut seterusnya dianalisa dan ditafsir. Statistik adalah satu set prosedur matematik yang digunakan untuk menyusun, membuat kesimpulan dan mentaksir maklumat. Tajuk statistik telah diperkenalkan kepada murid seawal peringkat sekolah rendah lagi iaitu kepada murid tahun tiga. Penetapan ini secara rasionalnya adalah disebabkan murid tahun tiga telah menguasai kemahiran asas matematik dengan baik dan boleh membuat pemerhatian serta pentafsiran ke atas objek. Walau bagaimanapun, berdasarkan Jadual 1.0, pelajar Malaysia menunjukkan pencapaian yang tidak konsisten dalam domain kandungan Data dalam pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dari edisi 1999 hinggalah ke edisi 2015. Malah pencapaian pelajar Malaysia dalam domain kandungan Data jauh ketinggalan berbanding pencapaian pelajar Singapura.

Jadual 1: Pencapaian pelajar Malaysia dan Singapura untuk domain kandungan Data dalam Pentaksiran TIMSS

TahunMalaysiaSingapura
1999491562
2003505579
2007459589
2011429607
2015451617

Bersambung…