Technical Reports and Other Publications

  •  Akmaliza Abdullah, Zarina Muhammad, Adibah Muhtar, Norhafizah Musa, Nur Najwa Hanani Abd. Rahman (2019).  Iktibar Syair Siti Siyanah dalam Pemerkasaan Akal Budi Melayu. Kertas Kerja di bentangkan di Muslimah International Summit Kelantan 2019 pada 25 April 2019 di Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan.

Akmaliza Abdullah, Adibah Muhtar, Siti Suhaila Ihwani, Abdul Hafiz Abdullah, Badlihisham Mohd Nasir. (2019). Kajian Potensi Pelancongan Pendidikan di Institusi Pondok. Kertas kerja dibentangkan di Symposium on Islamic Tourism 2019. Anjuran Islamic Tourism Centre pada 15-17 April 2019 di Paya Bunga Hotel, Kuala Terengganu, Terengganu.

Akmaliza Abdullah, Zarina Muhammmad, Adibah Muhtar, Hakimah Muhammad Zin. (2018). Hubungan Akhlak dan Kesantunan Bahasa Dalam Pemikiran Raja Ali Haji. International Research Conference on Humanities, Social Science and Technology (IRCHST2018).

 Zarina Muhammad, Akmaliza Abdullah, Ratna Roshida Abd. Razak. (2018). Malu Dan Akhlak Dalam Akal Budi Melayu. Seminar Serantau Peradaban Islam 2018.Siti Norina Muhammad, Farahwahida Mohd Yusof, Akmaliza Abdullah. (2018). Aplikasi Kaedah Latihan Ibadah menurut Psikoterapi Miskawayh dan Keberkesanannya dalam Menangani Stres. Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2018. 

Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah, Siti Suhaila Ihwani. (2018). A Preliminary Remark on The Role of Extended Family in Empowering Working Women in Islam. The 2nd International Conference on Research in Education. 

Siti Suhaila Ihwani, Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. (2018. Sex Education: Comparison between Islam and West. The 4th Regional Conference of Islamic Thought and Civilization & Halal Exploration to Japan (RECITE).

 Akmaliza Abdullah, Abdul Latif Hj. Samian, Zarina Muhammad, Adibah Muhtar, Siti Suhaila Ihwani. (2017). Adab Ketatanegaraan  dalam Gurindam Dua Belas. International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia (ICISSM 2017), 11 Jun 2017 di Kolej Muhammadiah Singapura. Anjuran  Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia dan  Kolej Muhammadiah Singapura.

Akmaliza Abdullah, Abdul Latif Hj. Samian,Adibah Muhtar, Siti Suhaila Ihwani (2017). Unsur Haiwan Dalam Pendidikan Adab Masyarakat Melayu Berdasarkan Karya Raja Ali Haji. International Research Conference 2017. 27 -28 Ogos 2017 di Holiday Inn Kota Bharu.  Kota Bharu: GBSE,  IISBN 987245623.

Akmaliza Abdullah, Abdul Latif Hj. Samian,Zarina Muhammad, Adibah Muhtar, Siti Suhaila Ihwani. (2017). Menanggapi Pemikiran Melayu mengenai Maruah menerusi Kosa Kata Malu. 3rd International Seminar on Tarbiyah (IsoT 2017), Bukit Tinggi. 9-12 November 2017.

Akmaliza Abdullah, Buerah Tungggak, Adibah Muhtar, Abdul Latif Hj. Samian.(2017).Analisis Perbandingan mengenai Konsep Khilafah fi’l-Ard dan Faham Penguasaan ke atas Alam (Dominion over Nature). Proceeding of The 2nd Joint International Seminar Green Religion, Science & Technology: Prospect and Challenge for Sustainable for Sustainable Life. L2PM UIN Walisongo Semarang: 125-134.

Akmaliza Abdullah, Khairiah Abdul Jamil, Zulkiflee Haron, Azmi Shah Suratman, Nurazmallail Marni. “Sikap Pelajar terhadap Penerapan Elemen Khidmat Komuniti dalam Pengajaran dan Pembelajaran TITAS di Universiti Teknologi Malaysia.” International Conference on Islamic Education and Research (ICIER 2016), Langkawi, Kedah. December 2016.

Akmaliza Abdullah, Khairiah Abdul Jamil, Zulkiflee Haron, Azmi Shah Suratman, Nurazmallail Marni. “Cabaran Penerapan Elemen Khidmat Komuniti dalam Pengajaran dan Pembelajaran TITAS di Universiti Teknologi Malaysia.” 6th Internatioal Conference on Global Business & Social Entreperneurship (ICoGBSE), Kota Bharu, Kelantan 2016. December 2016.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, Ahmad Marzuki Mohamad, Akmaliza Abdullah. “ Teaching and Learning of Islamic Education Preschool Teachers in the Classroom: A Preliminay Study.” Asia Academia Conference. Academia Society and Industry Alliance (ASIA) & Universiti Teknologi Malaysia. 5th-6th  December 2015.

Akmaliza Abdullah, Buerah Tunggak, Adibah Muhtar, Abdul Latif Samian. “Analisis Perbandingan mengenai Konsep Khilafah fi’l-Ard dan Faham Penguasaan ke atas Alam (Dominion over Nature)”. Joint International Seminar Green Religion, Science and Technology: Prospect and Challenge,UIN Wali Songo Semarang, 18-20 November 2015.

Mohd Fauzi Abu, Akmaliza Abdullah, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Nurazamallail Marni, Kamaruzaman Yusoff. “ Jurnal Pengajian Islam dan Penggunaan Aplikasi Online: Perlaksanaan dalam Jurnal UMRAN.” Persidangan Kebangsaan Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi 2015, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2-4 September 2015.

Akmaliza Abdullah, Adibah Muhtar, Maznah Ali, Abdul Latif Samian. “Manifestasi Akhlak Menerusi Unsur-Unsur Alam Dalam Beberapa Karya Raja Ali Haji”, Joint International Seminar Islam, Science, And Civilization: Prospect And Challenge For Humanity. UIN Wali Songo Semarang, 3 October 2015.

“Persepsi Pelatih Wanita Terhadap Program Keagamaan: Kajian Di CCRC Bachok (Kelantan), Aadk Besut, AADK Kemaman Dan CCSC Kuala Terengganu (Terengganu).” Seminar Antarabangsa Pencegahan Dan Rawatan Pemulihan Dadah (Prevent 2014). Universiti Sains Islam Malaysia. 15-16 Oktober 2015.

Maznah Ali, Norma Alias, Buerah Tunggak, Akmaliza Abdullah. “Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Perkhidmatan Institusi Kewangan.” 23rd Conference Of International Association Of Historians Of Asia 2014 (IAHA 2014). 23-27 Ogos 2014.

Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. Revisiting The Muslim Feminists’ Discourse On Gender Equality. 9th International Academic Conference. International Institute of Social And Economics Sciences. 13-14 Oktober 2014.

Akmaliza Abdullah, Khairiah Abdul Jamil, Adibah Muhtar. “Waqf and Education in the Ottoman Egypt”, dibentangkan di World University Islamic Philanthrophy Conference 2013 anjuran IKAZ UiTM, Bank Islam pada 4-5 Disember 2013 di Menara Bank Islam, Kuala Lumpur.

Aminuddin Ruskam, Mifedwill Jandra, Akmaliza Abdullah. “Transformasi Pengajian Tinggi: Pembudayaan Sains  Inovasi” Seminar Antarabangsa FTI UTM dan UIN Sunan Kalijaga, 22-23 Oktober 2014, Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.

Akmaliza Abdullah, Abd. Latif Hj. Samian, Maznah Ali, Adibah Muhtar.  “Hubungan antara Akhlak dan Bahasa berdasarkan Beberapa Karya Raja Ali Haji”, The Technology, Science, Social Science and Humanities (TESSHI), UiTM Kedah, 14-15 November 2012, One Hotel Helang, Langkawi, Kedah.

Maznah Ali, Buerah Tunggak, Norma Alias, Akmaliza Abdullah. “Cadangan Penyeragaman Program Kewangan dan Perbankan Islam di IPTA”, The Technology, Science, Social Science and Humanities (TESSHI), UiTM Kedah, 14-15 November 2012, One Hotel Helang, Langkawi, Kedah.

Zarina Muhammad, Akmaliza Abdullah. “Kerangka Keilmuan dalam Penulisan Raja Ali Haji: Satu Analisa Awal”, International Conference on Humanities 14 Jun 2011, Universiti Sains Malaysia.

Megat Mohammad Ghazali b. Megat Abdul Rahman, Asiah Othman, Husin Salamon, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. “ Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Strategi”. Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, 12th-14th Spetember 2006, Hotel Legend, Kuala Lumpur.

Hishamuddin Mohd Ali, Husin Salamon, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. (2006). “ Pelaburan Wakaf: Strategi dan Rangka Kerja Perundangan Islam”. Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, 12th-14th Spetember 2006, Hotel Legend, Kuala Lumpur 

Maznah Ali, Norma Alias, Akmaliza Abdullah. Penerapan Kemahiran Komunikasi, Kerja Berkumpulan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menerusi Kaedah PBL. Satu Pengalaman dalam Pengajaran TITAS. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU 2006), 13th-14th June 2006, Hotel Hyatt, Johor Bahru.

Ahmad Kilani Mohamad, Akmaliza Abdullah. Logika Al-Quran dalam Membicarakan Kewujudan Hari Kebangkitan. Seminar al-Quran Peringkat Antarabangsa, 19th-20th September 2005, Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur.

Maznah Ali, Norma Alias, Akmaliza Abdullah. Pembentukan Jati Diri Wanita Islam dalam Era Globalisasi. Paper Presented at the International Seminar on Muslim Women, 2nd-3rd April 2005.

“Sumbangan Tamadun Islam Andalusia dalam Bidang Sains Perubatan dan Farmasi” in MINDA (no 6, vol.4). Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.