Archives for May 23, 2023

[BAHAGIAN 1] Selamat Hari Guru, Cikgu!

Sumber Gambar: https://harianpost.my/tema-hari-guru-2023/

Hari Guru merupakan hari yang diraikan setiap tahun di Malaysia pada 16 Mei bagi menghargai dan menghormati jasa guru dalam membentuk generasi muda negara. Sebagai profesion yang penting dalam ekosistem pendidikan, guru memainkan peranan yang besar dalam membentuk sahsiah, memperkukuhkan keyakinan, dan memimpin murid-murid untuk menjadi generasi yang lebih bertanggungjawab dan berkemahiran. Seperti yang diketahui, Hari Guru tahun 2023 bertemakan “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”. Tema ini bertujuan untuk memotivasi guru agar meningkatkan profesionalisme dalam pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Tema ini menekankan tiga perkara penting, iaitu jati diri dan kenegaraan, semangat dan jiwa guru, serta ilmu dan kemahiran, untuk mendukung FPG. FPG sendiri bertujuan untuk melahirkan guru yang berintegriti, progresif, dan saintifik, menyanjung tinggi warisan negara dan menghargai aspirasi budaya negara, serta mampu memajukan individu dan membentuk masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Sehubungan itu, setiap kata kunci dalam FPG mencerminkan atribut yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Guru insani merujuk kepada guru yang bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki sifat-sifat manusiawi yang positif seperti kesabaran, empati, dan perhatian terhadap murid mereka. Sambutan Hari Guru tahun ini menekankan peranan penting guru dalam memimpin murid yang merupakan generasi bertamadun bagi mencapai keharmonian dan kemajuan negara pada masa hadapan. Guru insani adalah guru yang memberi inspirasi dan motivasi kepada murid dalam pembelajaran mereka. Mereka mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang pelbagai, memberi ganjaran kepada murid untuk pencapaian mereka, dan membantu mereka mencapai matlamat akademik dan sahsiah mereka. Guru insani juga membantu murid menjadi berdikari, kreatif, dan produktif, serta membina minat dan keyakinan diri mereka. Mereka bertindak sebagai fasilitator atau penggalak pembelajaran yang menekankan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Guru insani memahami keperluan dan keunikan setiap murid, memudahkan pembelajaran inklusif dan berpusatkan murid, dan menggalakkan perkembangan holistik murid, yang merangkumi bukan sahaja pengetahuan akademik, tetapi juga sahsiah, kebolehan sosial dan emosi.

Bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Guru (FPG), guru insani berperanan dalam melahirkan generasi madani pada masa hadapan. Guru insani harus menjadi contoh kepada murid pada generasi hari ini yang dibesarkan dalam persekitaran teknologi yang pesat. Guru insani mempunyai akhlak mulia kerana selain daripada membentuk sahsiah murid yang baik, ia juga dapat membantu mereka mengembangkan kemahiran sosial dan interpersonal yang baik supaya menjadi individu yang berkualiti dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Sikap progresif dan saintifik amat penting bagi guru insani, kerana mereka harus sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid. Dengan mempunyai pandangan yang progresif dan saintifik, para pendidik dapat mengembangkan kreativiti dan inovasi dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menggunakan kaedah dan teknologi yang sesuai dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, sikap progresif dan saintifik juga membolehkan warga pendidik terus memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran agar dapat memberi sumbangan positif kepada pembangunan pendidikan dan masyarakat amnya. Guru insani juga harus menghormati warisan negara dan menyokong aspirasi budaya negara kerana ini adalah sikap penting untuk dicontohi oleh murid. Melalui pendidikan, murid boleh belajar tentang nilai, tradisi dan budaya negara mereka, serta belajar menghormati dan memuliakan warisan budaya mereka. Dengan memiliki sikap ini, murid dapat berkembang menjadi individu yang cintakan negara, menghargai dan memuliakan kepelbagaian budaya yang wujud di dalamnya, serta dapat memberi sumbangan positif kepada pembangunan dan kemajuan negara.

Bersambung…