Penarafan bintang bagi projek perpindahan pengetahuan (Knowledge Transfer Project – KTP) menggunakan ICESYS

Cara:

  1. Pergi ke laman web https://icesys.utm.my/
  2. Daftar masuk menggunakan UTMID dan kata laluan ACID.
  3. Pastikan anda telah mempunyai bahan yang diperlukan dalam bentuk PDF (dan juga penerangan tentang projek – boleh ditaip terdahulu di tempat lain seperti Words atau Notepad sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Ini adalah bagi mengelakkan gangguan teknikal atau capaian internet ketika pengisian maklumat)

Nota: Pastikan laporan projek telah lengkap kerana terdapat beberapa maklumat yang diperlukan untuk dimasukkan dalam ICESYS adalah dari laporan tersebut seperti. Yang berikut adalah sub-tajuk dalam laporan.

a) PENGENALAN PROJEK: Latar Belakang Projek, Objektif Projek, Skop Projek dan Kepentingan Projek.

b) PENERANGAN KAJIAN DAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

c) HASIL KAJIAN DAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN: Perlu analisa data dari soal selidik/temubual, gambar (ketika aktiviti dijalankan)

d) PERINCIAN PRODUK HASIL KAJIAN (jika berkaitan): Penerangan secara ringkas produk yang dihasilkan melalui penyelidikan ini contohnya produk/prototaip, model, modul, aplikasi,

e) IMPAK KEPADA PEMEGANG TARUH: komuniti dsbs.

f) ISU, CABARAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN: Penerangan ringkas tentang isu, cabaran serta cadangan penyelesaian dalam melaksanakan projek-projek yang dijalankan bagi proses penambahbaikan masa hadapan.

g) KESIMPULAN DAN PENUTUP: Penerangan perlu menyatakan kaitan projek dengan dasar kerajaan