16/09/2015

AKTA BANGUNAN DAN HARTA BERSAMA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2007 (AKTA 663)

Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 (Akta A1450)

Akta Laut Wilayah 2012 (Akta 750)

Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118)

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 538)

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

ARCHITECTS ACT 1967 (ACT 117)

Comparision Strata Titles Act 1985 & 2013

Federal Constitution

FIELD TO FINISH UKUR HAKMILIK

Formula Kiraan Unit Syer

Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Dalam Persekitaran eKacaster 2009

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2015-Jld 1

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2015-Jld 2-sv

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2015-Jld 2-SV-A

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2015-Jld 2-SV-B

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2015-Jld 2-SV-C

GARIS PANDUAN TERKINI BERKAITAN PENGUATKUASAAN SEKSYEN 398A KANUN TANAH NEGARA 1965 2009

GDM 2000

Housing Developers (Control and Licensing) (Amendment) Regulations 1998

Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118)

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Isu-Isu Pengukuran Dalam Persekitaran eKadaster 2010

JARINGAN KAWALAN MENDATAR

JARINGAN KAWALAN MENEGAK MALAY

JARINGAN KAWALAN UKUR KADASTER

JENIS DAN SPESIFIKASI TANDA 2005

JPU 94-95

JURUUKUR TANAH BERLESEN

KADASTER MARIN DAN SEMPADAN MARITIM

Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata

KEWAJIPAN JURUUKUR TANAH BERLESEN MENGEMUKAKAN DATA BERDIGIT LOT- LOT YANG AKAN DIUKUR DI DALAM PELAN PRA-HITUNGAN 2005

LAND (GROUP SETTLEMENT AREAS) ACT 1960 (Revised 1994) (Act 530)

LAND ACQUISITION ACT 1960 (ACT 486)

LAND ACQUISITION RULES 1998-PU(A) 70-1998

Lesen Pendudukan Sementara

LOCAL GOVERNMENT ACT 1976 (ACT 171)

NATIONAL LAND CODE (PENANG AND MELACCA TITLES) ACT (ACT 518)

National Land Code 1956 (Act 56)

LICENSED LAND SURVEYORS ACT 1958 (ACT 458)

LICENSED LAND SURVEYORS REGULATIONS 2011

P.U.(A) 105 Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) 2015

P.U.(A) 106 PERATURAN-PERATURAN PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN)(PINDAAN) 2015

P.U.(A) 107 Peraturan Penyenggaraan Pengurusan Strata 2015

P.U.(A) 127 Kaedah Hakmilik Strata WPKL 2015

P.U.(A) 142 Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) Corrigenrum (Pembetulan) 2015

P.U.(A) 220 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAHSUAIAN) 2014

P.U.(A) 221 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN)(PINDAAN) 2014

P.U.(B) 46 PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA SISTEM PENGKOMPUTERAN HAKMILIK STRATA (Melaka) 2015

P.U.(B) 231 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa (10 Negeri Kecuali Penang) 2015

P.U.(B) 237 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa (3 Wilayah Persekutuan) 2015

P.U.(B) 238 Penetapan Tarikh Kuat Kuasa A1450 (11 Negeri) 2015

P.U.(B) 239 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta A1450 (3 Wilayah Persekutuan) 2015

P.U.(B) 248 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa (Penang) 2015

P.U.(B) 555 Penetapan Tarikh Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata (Selangor) 2014

P.U.(A) 99 Perintah KTN (Bayaran Ukur) 2015

P.U.(A) 103 Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015

P.U.(A) 104 Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Akuan Pemaju Perumahan) (Pindaan) 2015

PANDUAN PELAKSANAAN PELUPUSAN TANAH BAWAH TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965

Panduan Penetapan Formula Unit Syer Bagi Pengeluaran Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) Dan Kelulusan Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Atau Tanah

PELAN JADUAL PETAK (LATEST 03072015)

PELAN YANG DIDEPOSIT

PENGGUNAAN MODEL GEOID MALAYSIA (MyGEOID)

PENGUKURAN BAGI MAKSUD SEKSYEN 49 DAN 353 KTN

PENGUKURAN BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATA

PENGUKURAN BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATUM

PENGUKURAN HAKMILIK MENURUT KTN

Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

Peranan Pentadbir Tanah Di Dalam Proses Pertimbangan Permohonan Berstrata Dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Peraturan dan Garis Panduan Ukur bagi Pecah Bahagi Bangunan bagi Pengeluaran Hakmilik Strata 2006

Peraturan Ukur Kadaster 2009

PERKHIDMATAN MALAYSIAN RTK GPS NETWORK (MyRTKnet)

Perlembagaan Persekutuan

PROSES DAN PROSEDUR PERANCANGAN

REAL PROPERTY GAINS TAX 1976 (ACT 169)

SISTEM KADASTER BERKOORDINAT

Strata Management Act 2013 (Act 757)

Strata Titles (Amendment) Act 2013 (Act A1450)

STRATA TITLES ACT 1985 (ACT 318)

TENTUKURAN PERALATAN UKUR

Territorial Sea Act 2012 (Act 750)

Title Survey Job Submission Procedures-SV

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1976 (ACT 172)

TOWN PLANNERS ACT 1995 (ACT 538)