Select Page

Encouragement Grant Fasa 2/2015

Perkara Keterangan
Objektif Sebagai penggalakkan kepada penyelidik baru.
Syarat Khusus Pemohon mestilah terdiri daripada staf akademik tetap UTM.
Syarat Permohonan 1.   Tidak pernah mempunyai geran lain kecuali geran PAS (Potential Academic Staff).

2.   Telah menghantar Laporan Akhir bagi projek penyelidikan lain yang telah tamat tempoh penyelidikannya.

3.   Bilangan minimum keahlian dalam projek penyelidikan ini adalah DUA (2) staf akademik termasuk ketua penyelidik

Tempoh Permohonan Tempoh permohonan adalah 8 – 22 Jun 2015 (Isnin).
Tempoh Projek 1.   Tempoh projek penyelidikan ini adalah diantara 12 bulan hingga 15 bulan dan tiada penyambungan dibenarkan.

2.   Tarikh mula projek adalah pada 1 September 2015.

Amaun (Quantum of Funding) 1.   Jumlah maksimum peruntukan yang diluluskan adalah tidak melebihi RM 20,000.00.

2.   Perbelanjaan adalah mengikut capping dalam v-siri.

Lokasi Projek hanya boleh dijalankan di Malaysia sahaja.
Output 1. Output projek ini adalah seperti berikut:

Kriteria Output
Kertas Kerja Jurnal Berindeks 1
Geran Luar 100%
Pasca Siswazah 1 Orang

 

i.       Projek perlu menghasilkan sekurang-kurangnya SATU (1) Kertas Kerja Jurnal Berindeks bagi tempoh penyelidikan di mana penulis utama adalah Ketua Projek.

ii.     Kertas kerja yang sama tidak boleh digunakan untuk pengiraan KPI RU bagi projek penyelidikan yang lain.

iii.     Ketua Projek bertanggungjawab untuk mendapatkan 100% Geran Luar iaitu kerajaan, swasta ataupun antara bangsa.

iv.     Sekurang-kurangnya SATU (1) orang mahasiswa di peringkat pasca siswazah di UTM terlibat dalam penyelidikan tersebut.

Proses Permohonan 1.    Semua Permohonan bagi GUP mestilah diisi secara atas talian di https://radis.utm.my
Penilaian Proposal 1.     Proposal perlu dinilai di peringkat RA oleh DUA (2) orang panel penilai.

2.     Proposal yang telah dinilai perlu diperakukan oleh Dekan RA.

3.     Ranking akan dibuat berdasarkan output geran yang lepas.

4.     Proposal yang telah diperakukan akan dikemukakan ke Panel Proposal Penyelidikan untuk kelulusan.

Nota : ≤RM20,000 = 1 Kertas Kerja Jurnal Berindeks