Archives for June 4, 2023

[BAHAGIAN 2] Selamat Hari Guru, Cikgu!

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-1-selamat-hari-guru-cikgu/

Sumber Gambar: https://www.akifimtiyaz.com/

Selain itu, guru insani dapat menyediakan pelbagai peluang dan pengalaman yang boleh membantu murid mengembangkan kemahiran dan potensi mereka secara optimum. Proses ini merangkumi pengetahuan, pemahaman, dan perkembangan diri, baik dari segi fizikal, emosi, sosial dan intelek. Pendidikan yang berkesan seharusnya dapat menjamin perkembangan individu iaitu dengan menyediakan peluang yang sama dan persekitaran yang kondusif untuk setiap individu berkembang mengikut potensi mereka. Ini boleh dilakukan dengan memberi perhatian kepada keperluan dan keunikan setiap murid, menyediakan pelbagai pengalaman pembelajaran, dan mewujudkan persekitaran yang selamat. Perkara ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang diwujudkan pada tahun 1988 yang bertujuan memperkembangkan potensi individu. Potensi merujuk kepada bakat dan kebolehan yang terkandung dalam diri seseorang murid yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bakat dan kebolehan ini merangkumi pelbagai aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani yang perlu dicungkil, dikembangkan dan dipertingkatkan. Segala potensi yang ada pada individu dikembangkan secara holistik, optimum dan dilaksanakan dengan menghubungkan potensi tersebut antara satu sama lain. Ini bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang berteraskan Rukun Negara.

Mengekalkan masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin adalah penting bagi Malaysia yang berbilang etnik. Masyarakat yang bersatu padu ialah masyarakat yang mempunyai integrasi yang tinggi. Ini boleh dicapai dengan menegakkan nilai integriti dan integriti, menghormati perbezaan budaya dan agama, dan menggalakkan komunikasi yang baik antara manusia. Masyarakat demokratik juga merujuk kepada masyarakat yang memberi hak dan kebebasan kepada setiap rakyat untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dan terlibat dalam proses membuat keputusan. Ini boleh dicapai dengan melaksanakan sistem demokrasi yang adil dan telus, serta memberikan pendidikan dan kesedaran politik kepada rakyat. Tambahan pula, masyarakat progresif ialah masyarakat yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup dan kemajuan sosialnya. Ini boleh dicapai dengan membangunkan sumber manusia yang berkualiti, membangunkan teknologi, meningkatkan kualiti infrastruktur, dan merealisasikan peluang ekonomi yang baik. Kemudian, masyarakat yang berdisiplin ialah masyarakat yang mempunyai tingkah laku dan tindakan yang teratur, tertib, dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan. Ini boleh dicapai dengan melaksanakan sistem perundangan yang adil dan telus, mengukuhkan pembinaan sahsiah, dan menyediakan pendidikan kesedaran undang-undang kepada rakyat. Dengan mengekalkan masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin, ia diharapkan dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk masyarakat. Ia juga boleh membantu mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan saksama untuk semua rakyatnya. Perkara ini merupakan sebahagian atribut yang perlu ada dalam diri guru insani di samping pada masa yang sama memupuk atribut berkenaan kepada murid yang merupakan generasi madani.

YAB Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan konsep Malaysia Madani yang bertujuan untuk merangka strategi yang berkesan untuk mengurus dan mentadbir negara, serta menekankan pengukuhan ekonomi dan budaya berdasarkan nilai, etika atau akhlak. Salah satu konsep penting dalam masyarakat madani ialah prinsip keseimbangan dan kelestarian. Prinsip ini menjamin keadilan untuk semua orang tanpa diskriminasi, ketidakadilan atau penindasan. Dalam prinsip keseimbangan, setiap orang mesti dilayan secara adil dan sama rata untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan mampan yang mana semua rakyat hidup dalam kemakmuran. Gagasan Madani merangkumi enam rukun utama, iaitu M (kemampanan), A (kesejahteraan), D (daya cipta), A (hormat), N (keyakinan) dan I (ihsan). Kemampanan merujuk kepada mengekalkan keseimbangan antara manusia dan alam semula jadi yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat, dan ini mencerminkan ciri unik Malaysia. Kesejahteraan merangkumi maksud keharmonian dan keseimbangan dalam kehidupan dan segala aspek yang berkaitan dengannya. Daya cipta merangkumi inovasi, kreativiti dan reka bentuk baharu. Hormat membawa maksud adab. Keyakinan mempunyai hubungan yang rapat dengan tanggungjawab iaitu komitmen moral yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Manakala ihsan merujuk kepada perhatian dan kasih sayang. Masyarakat madani juga menjadi asas kepada setiap aspek memperkasakan lapan keperluan dalam pembangunan negara termasuk pendidikan.

Bersambung…